Tajemnicze zjawiska Detektyw Łodyga. Na tropie przyrodniczych zagadek

„Nazywam się Eugeniusz Łodyga i jestem detektywem. Najprawdziwszym! Tropię tornada i rozwiązuje przyrodnicze zagadki! Czy wiesz, kim jest grotołaz?…

Kieszonkowiec przyrodniczy — ZOO liga

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta /Immanuel Kant/ Odkąd zde­cy­do­wa­li­śmy się przejść w tryb edu­ka­cji domo­wej,…

Zadziwiający Świat Ptaków, czyli… co ptaki śpiewają o nas samych

„Żadne inne dzikie zwierzęta nie czują się wśród ludzi tak swobodnie i nie występują w naszym otoczeniu tak licznie i w takiej różnorodności, jak…

Tajemniczy ogród oczami botanika

Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek /Cyceron/ Tajem­ni­czy ogród to bar­dzo pięk­na a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle trud­na i wyma­ga­ją­ca lek­tu­ra nawet…

Amazonia z dreszczykiem

W Amazonii człowiek uczy się słyszeć to, co niesłyszalne i widzieć to, co niewidzialne. /Beata Pawlikowska — Blondynka…

Bursztyn, czyli… nasza morska przygoda

Jesień ptaszek bursztynowy przejrzysty z gałązki na gałązkę nosi kroplę złota. /Tadeusz Różewicz — Bursztynowy ptaszek/   Nasza…

Planeta Zwierząt — IQ Granna rządzi!

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, czy sowa jest szyb­sza od sar­ny? A może cie­ka­wi Was czy fla­min­gi żyją dłu­żej niż jele­nie? Albo……

Drewniane skarby archeologiczne czyli… spotkanie botaniki i archeologii

„Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.” /Chris Darimont/  …

Kreatywna edukacja czyli rodzinny weekend pełen wrażeń

Co, i ile włożysz, to i tyle wyjmiesz Zna­cie „zasa­dę waliz­ki”? To bar­dzo pro­sta zasa­da wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. Mówi ona,…

Rodzinki IQ czyli Profesor Granna opowiada o przyrodzie

Edukacja środowiskowa — pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie. /I. Oksińska/…

Przygód kilka nie tylko wróbla Ćwirka… czyli kampania Bądź na pTak!

Śpiew ptaków zapowiada wiosnę i mówi nam, że lato jest coraz bliżej… Jednak, czy wiedzieliście, że ptaki nie rodzą się ze śpiewem…

W kamiennym kręgu: czarno-białe odcienie brązowo-różowej szarości

Wie­dzie­li­ście, że 18 wrze­śnia to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Geo­lo­ga?! Dla nas to świet­na inspi­ra­cja do pre­zen­ta­cji kolej­nej odsło­ny pro­jek­tu „Spo­za…