Edukacyjna ścieżka przyrodnicza w Lesie Wolskim

Pierw­sza w Kra­ko­wie edu­ka­cyj­na ścież­ka przy­rod­ni­cza już dzia­ła. Leśna tra­sa jest ozna­ko­wa­na na zie­lo­no, ma dłu­gość 900 metrów…

Dzień owada

Dzień Owa­da — Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie 29 — 31 maja 2015 — XV Ogól­no­pol­skie Dni Owa­da…

Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”

„Mamo, co drze­wa mają w środ­ku?”… „Tato, co rośli­ny robią zimą?”…. „Mamo, co rośli­ny jedzą?”… „Tato, a dla­cze­go…

Co pokaże barometr? — czyli „skutek uboczny” czytania dzieciom

Zwy­czaj­ny rodzin­ny spa­cer w czerw­co­wą nie­dzie­le upły­wał w miłej atmos­fe­rze nad­cho­dzą­cych waka­cji. Jedy­ny man­ka­ment roz­ko­szo­wa­nia się uro­ka­mi sło­necz­ne­go…