Zawodowcy w świecie zwierząt (recenzja)Zawodowcy w świecie zwierząt

Na naszej pięknej Ziemi istnieje mnóstwo różnych środowisk,
a każde jest domem dla rozmaitych stworzeń…
Ale co one robią przez całe dnie?
/Wendy Hunt — Zawodowcy w świecie zwierząt/

 

Nasza archi­me­de­so­wa eki­pa nie­zwy­kle sta­ran­nie przy­glą­da się, oce­nia i wybie­ra wsze­la­kie pomo­ce nauko­we, któ­re mogą nam przy­dać się w naucza­niu domo­wym. Ostat­nio nasze ser­ca pod­bi­ła bar­dzo cie­ka­wa i nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca przy­rod­ni­cza książ­ka dla dzie­ci — Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt. I cho­ciaż począt­ko­wo sądzi­li­śmy, że jest to lek­tu­ra raczej dla młod­szych czy­tel­ni­ków, to jed­nak szyb­ko oka­za­ło się, jak bar­dzo byli­śmy w błę­dzie. Ta książ­ka to praw­dzi­wa uczta dla oczu i uszu, zarów­no dzie­ci, jak i cał­kiem doro­słych odbior­ców!

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Atlas przyrodniczy, czy picture book?

Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, to nie­zwy­kła i bar­dzo eks­cy­tu­ją­ca podróż do świa­ta zwie­rząt. Wen­dy Hunt, zabie­ra nas na wędrów­kę do 14 róż­nych, zupeł­nie nie­sa­mo­wi­tych miejsc na świe­cie, aby przyj­rzeć się nie­zwy­kłym „zdol­no­ściom” ich miesz­kań­ców. I tak podró­żu­je­my od rafy kora­lo­wej, na sawan­nę i tro­pi­kal­ne lasy desz­czo­we, od Bie­gu­na Pół­noc­ne­go, na pusty­nię i się­ga­my szczy­tów gór, z głę­bin oce­anów wędru­je­my na pre­rię i w zaro­śla namo­rzy­no­we. Na koniec z wysp tro­pi­kal­nych tra­fia­my wprost na bagna, aby potem szyb­ko zaj­rzeć do ogro­du… A może woli­cie pie­sze wyciecz­ki w lesie lub chce­cie iść na rze­kę? Sło­wem ist­ny „przy­rod­ni­czy zawrót gło­wy”! A to dopie­ro począ­tek nie­zwy­kłych przy­gód! W każ­dym z wymie­nio­nych bio­to­pów pozna­je­my aż 8 róż­nych zwie­rząt, co razem daje nam impo­nu­ją­ca licz­bę 112 gatun­ków.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Czas poznać jak działają… Zawodowcy w świecie zwierząt

Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, to prze­my­śla­na, bar­dzo cie­ka­wa i ory­gi­nal­na pro­duk­cja. Każ­dy roz­dział skła­da się z dwóch, bar­dzo upo­rząd­ko­wa­nych czę­ści. Naj­pierw dzie­ci otrzy­mu­ją dużą dwu­stro­ni­co­wą ilu­stra­cję i krót­ki opis. Na tym eta­pie czy­tel­ni­cy zosta­ją bar­dzo łagod­nie wpro­wa­dze­ni w spe­cy­fi­kę pozna­wa­ne­go śro­do­wi­ska i mogą zga­dy­wać, co robią poszcze­gól­ne zwie­rzę­ta, lub po pro­stu im się tyl­ko przy­glą­dać. Do tej ilu­stra­cji dzie­ci mogą jesz­cze raz wró­cić po prze­czy­ta­niu kolej­nej czę­ści roz­dzia­łu, kie­dy pozna­ją poszcze­gól­ne wymie­nio­ne gatun­ki. Taka kolo­ro­wa roz­kła­dów­ka może być tak­że świet­nym ćwi­cze­niem na spo­strze­gaw­czość i… kre­atyw­ne myśle­nie. Gdy na tym eta­pie wpro­wa­dzi­my wymy­ślo­ne dia­lo­gi zwie­rząt o tym np.: gdzie i jak żyją oraz czym się zaj­mu­ją, to wów­czas dosta­je­my do ręki potęż­ne narzę­dzie edu­ka­cyj­ne.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Dru­ga „roz­kła­dów­ka” każ­de­go roz­dzia­łu to już pre­zen­ta­cja poszcze­gól­nych zwie­rzę­cych boha­te­rów tej opo­wie­ści. I tak poja­wia się tu osiem rysun­ków z wybra­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi fau­ny dane­go śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go. Każ­de zwie­rzę doko­nu­je swo­istej auto­pre­zen­ta­cji, dzię­ki któ­rej czy­tel­nik pozna­je jego cie­ka­wą cechę, wła­ści­wość lub zdol­ność. Na uwa­gę zasłu­gu­ję wyko­rzy­sta­nie „komik­so­we­go dym­ku”, w któ­rym w humo­ry­stycz­ny spo­sób zosta­je pod­kre­ślo­na wyjąt­ko­wość dane­go zwie­rzę­cia. I tak, przy­kła­do­wo na rafie kora­lo­wej znaj­du­je­my ogrod­ni­ka i den­ty­stę, na pusty­ni fry­zje­ra i nauczy­cie­la, na wyspach tro­pi­kal­nych wła­my­wa­cza i skocz­ka wzwyż a w lasach namo­rzy­no­wych astro­nau­tę, rzeź­bia­rza i wojow­ni­ka Nin­ja… Nie zdra­dza­jąc zbyt dużo dodam jesz­cze, że Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt to tak­że balet­ni­ce, koman­do­si, bok­se­rzy, śmie­cia­rze, gór­ni­cy, archi­tek­ci i wie­le, wie­le innych „zawo­dów”.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy znani i nieznani…

Nie­za­leż­nie od dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze cha­rak­te­ry­zu­je ogrom­na bio­róż­no­rod­ność fau­ny i flo­ry. Nie­któ­re orga­ni­zmy są bar­dzo malut­kie, czy wręcz mikro­sko­pij­ne, a inne duże czy wręcz ogrom­ne. Wszyst­kie jed­nak stwo­rze­nia małe i duże, peł­nią w przy­ro­dzie okre­ślo­ną funk­cję, mają okre­ślo­ne miej­sce i zna­cze­nie w łań­cu­chu pokar­mo­wym i co naj­waż­niej­sze wspól­nie two­rzą bios­fe­rę Zie­mi. Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, może nie pozwa­la­ją dzie­ciom w peł­ni zoba­czyć te zło­żo­ne zależ­no­ści, ale z pew­no­ścią są ide­al­nym wpro­wa­dze­niem w ten waż­ny temat. Wen­dy Hunt wybra­ła takie gatun­ki, któ­re dla „euro­pej­skich dzie­ci” mogą być kom­plet­nie nie­zna­ne, zaska­ku­ją­ce i… peł­ne nie­spo­dzia­nek. Co cie­ka­we w książ­ce wymie­nio­ne są tak­że i takie zwie­rzę­ta, któ­re mogą być spo­rą nie­spo­dzian­ką rów­nież dla rodzi­ców czy nauczy­cie­li. W koń­cu przy­znaj­cie sami, ilu z nas sły­sza­ło o ośmior­ni­cy Dum­bo, któ­ra jest świet­ną bale­ri­ną, czy o tajem­ni­czej nie­zna­jo­mej zwa­nej wam­pi­rzy­cą pie­kiel­ną?!

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, to fan­ta­stycz­na inspi­ra­cja do wła­snych poszu­ki­wań przy­rod­ni­czych. U nas od razu w ruch poszły atla­sy, albu­my i oczy­wi­ście inter­net. I tak, te zale­d­wie tro­chę ponad 60 stron książ­ki Wen­dy Hunt, wyzwo­li­ło w nas mul­tum kre­atyw­nych pomy­słów do wspól­ne­go rodzin­ne­go spę­dza­nia cza­su. W pla­nach poja­wi­ły się wizje kil­ku wycie­czek ple­ne­ro­wych i… odwie­dzi­ny w ZOO. Naj­bar­dziej cią­gnie nas do Afry­ka­na­rium we Wro­cła­wiu, ale kto wie, czy zno­wu nie poje­dzie­my do Pozna­nia lub na Śląsk… A zresz­tą, kto to może wie­dzieć, gdzie nas ponie­sie chęć przy­go­dy?! A wszyst­ko to dzię­ki książ­ce, któ­ra szcze­rze i gorą­co pole­ca­my!

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Do zakochania jeden krok…

Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, to jed­na z tych genial­nych ksią­żek, któ­rą nie tyl­ko cudow­nie się czy­ta, ale tak­że faj­nie oglą­da! Duży for­mat, twar­da opra­wa i pięk­ne ilu­stra­cje, po pro­stu zachwy­ca­ją. Finał pra­cy gru­py Wen­dy Hunt oraz stu­dia Muti dało swe­go rodza­ju taki tro­chę nie­ty­po­wy atlas przy­rod­ni­czy. Ilu­stra­cje nie są tu zwy­kły­mi fot­ka­mi, czy bar­dzo reali­stycz­ny­mi rysun­ka­mi, peł­ny­mi czę­sto zupeł­nie zbęd­nych deta­li. Powie­dzia­ła­bym, stro­na gra­ficz­na nawią­zu­je swo­ją sty­li­sty­ką raczej do rysun­ku dziec­ka. Ilu­stra­cje, cho­ciaż są kolo­ro­we, to jed­no­cze­śnie nie przy­tła­cza­ją ani nad­mia­rem barw, ani ich inten­syw­no­ścią.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, to świet­ny przy­kład książ­ki, w któ­rej treść moż­na z wiel­kim powo­dze­niem „opo­wie­dzieć” przy pomo­cy ilu­stra­cji. Sto­sun­ko­wo pro­ste i krót­kie tek­sty, świet­nie współ­ist­nie­ją z kon­cep­cją „opo­wie­ści obraz­ko­wej”. Ład­na, duża i wyra­zi­sta czcion­ka, uła­twia czy­ta­nie i rozu­mie­nie tek­stu. Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje zosta­ły tak­że wyróż­nio­ne wyko­rzy­sta­niem wiel­kich dru­ko­wa­nych liter, wytłusz­cze­niem tek­stu oraz kolo­ro­wy­mi dym­ka­mi.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Cen­nym ele­men­tem porząd­ku­ją­cym i sys­te­ma­ty­zu­ją­cym całość książ­ki, jest rów­nież spis tre­ści i indeks rze­czo­wy. Co cie­ka­we spis tre­ści w swo­jej sty­li­sty­ce, ewi­dent­nie skie­ro­wa­ny jest bar­dziej do młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Indeks rze­czo­wy z pew­no­ścią doce­nią rodzi­ce i bar­dziej zaawan­so­wa­ni mło­dzi czy­tel­ni­cy.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Uwaga! Awaria!

Czy­ta­jąc Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, pozna­je­my aż 14 róż­nych śro­do­wisk i ponad 100 róż­nych zwie­rząt. Jed­nak to, cze­go ewi­dent­nie bra­ku­je w tej książ­ce, to mapy geo­gra­ficz­nej świa­ta! Taki dodat­ko­wy ele­ment w posta­ci jed­nej dużej lub kil­ku mniej­szych map, zde­cy­do­wa­nie pozwa­la lepiej upo­rząd­ko­wać zdo­by­te przez dziec­ko nowe infor­ma­cje. War­to zauwa­żyć rów­nież, że przed­sta­wio­ne tutaj orga­ni­zmy, jed­nak sła­bo nawią­zu­ją do tego, co „euro­pej­skie” dziec­ko może znać „z wła­sne­go podwór­ka”. W ogro­dzie spo­ty­ka­my tu koli­bra czy opo­sa, w lesie pumę czy pola­tu­chę, a nad rze­ką spo­ty­ka­my bie­li­ka ame­ry­kań­skie­go i wydry kana­dyj­skie. I cho­ciaż w tek­ście poja­wia­ją się infor­ma­cja, że cho­dzi tu np.: o Ame­ry­kę Pół­noc­ną, (czy bar­dziej szcze­gó­ło­wo poja­wia się Kana­da), to jed­nak nazwy te brzmią tro­chę obco.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Podob­nie ma się spra­wa np.: z kan­gu­ra­mi na Hawa­jach… Tu aż pro­si się dodat­ko­wa infor­ma­cja, ponie­waż kan­gu­ry zde­cy­do­wa­nie bar­dziej koja­rzą się nam z Austra­lią.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Takiej dodat­ko­wej infor­ma­cji bra­ku­je też w innych miej­scach… Osta­tecz­nie nie każ­dy musi znać pójdź­ki, praw­da?!

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Z dru­giej stro­ny, o czym już wspo­mi­na­łam, Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt, zde­cy­do­wa­nie inspi­ru­ją do wła­snych poszu­ki­wań! Jestem prze­ko­na­na, że mądry rodzic, czy kre­atyw­ny nauczy­ciel, z pew­no­ścią znaj­dą cie­ka­wy spo­sób, aby poko­nać taką nie­do­god­ność.

 

Zawodowcy w świecie zwierząt

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej rodzi­ców i peda­go­gów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, mogło poznać tę fascy­nu­ją­cą książ­kę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Tekst: Wen­dy Hunt
Ilu­stra­cje: Stu­dio Muti
Zawo­dow­cy w świe­cie zwie­rząt
Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia
ISBN: 978–83-10–13400‑4

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *