Kieszonkowiec przyrodniczy — ZOO ligaKieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta
/Immanuel Kant/

 

Odkąd zde­cy­do­wa­li­śmy się przejść w tryb edu­ka­cji domo­wej, bar­dziej sta­ran­nie przy­glą­da­my się, oce­nia­my i wybie­ra­my książ­ki, puz­zle, gry i inne zabaw­ki, któ­re może­my wyko­rzy­stać w edu­ka­cji nasze­go dziec­ka. Czę­sto wybór jest napraw­dę bar­dzo trud­ny!
Ostat­nio nasze ser­ca pod­bi­ła cie­ka­wa i bar­dzo inspi­ru­ją­ca przy­rod­ni­cza gra kar­cia­na — Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Pokaż kotku co kryjesz w środku!

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to bar­dzo pro­sta, ale jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle pomy­sło­wa i wcią­ga­ją­ca gra kar­cia­na. W jed­nym małym, tro­chę „nie­po­zor­nym” pudeł­ku pro­jek­tu Macie­ja Łazow­skie­go, drze­mie napraw­dę nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał aż 6 nie­zwy­kle atrak­cyj­nych gier.

W opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my: 48 kart z ilu­stra­cja­mi zwie­rząt oraz 6 kart gro­mad, któ­re bio­rą udział w każ­dej grze i wcho­dzą do poszcze­gól­nych zesta­wów. W pakie­cie znaj­du­je­my rów­nież szcze­gó­ło­wą instruk­cją wszyst­kich pro­po­no­wa­nych zabaw oraz dodat­ko­wo 1 kar­tę infor­ma­cyj­ną z wyja­śnie­niem wszyst­kich sto­so­wa­nych ozna­czeń na kar­tach.

Auto­rem wszyst­kich ilu­stra­cji jest Joan­na Jur­czak.

 

Karty gromad

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga zawie­ra kar­ty z dwóch kate­go­rii: „bez­krę­gow­ce” i krę­gow­ce. Wśród tych ostat­nich mamy: ryby, pła­zy, gady, pta­ki i ssa­ki.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

 

Karty zwierząt

Kar­ty ilu­stru­ją­ce poszcze­gól­ne gatun­ki dobra­ne są w cał­kiem cie­ka­wy spo­sób.

W gru­pie „Ssa­ki” znaj­du­je­my obok typo­wych przed­sta­wi­cie­li tej gro­ma­dy takich jak np.: lis czy goryl, tak­że np.: dzio­ba­ka austra­lij­skie­go czy płe­twa­la błę­kit­ne­go. Znaj­dzie­my tu tak­że czło­wie­ka… i „lata­ją­cą mysz”, czy­li ryj­ko­no­sa malut­kie­go.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Wśród pta­ków nato­miast może­my zoba­czyć przed­sta­wi­cie­li nie­lo­tów: pin­gwi­na cesar­skie­go i stru­sia afry­kań­skie­go.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

W gro­ma­dzie pła­zy pozna­je­my akso­lo­tla mek­sy­kań­skie­go!
Jest to ende­micz­ny słod­ko­wod­ny gatu­nek dra­pież­ne­go pła­za ogo­nia­ste­go z rodzi­ny amby­sto­mo­wa­tych (Amby­sto­ma­ti­dae). Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną tego gatun­ku jest zja­wi­sko neo­te­nii, czy­li zdol­ność do roz­mna­ża­nia się płcio­we­go posta­ci lar­wal­nej. Taka postać pła­zów z rodza­ju Amby­sto­ma nazy­wa­na jest akso­lo­tlem.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Karta informacyjna

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga zawie­ra zbior­czą kar­tę, któ­ra wyja­śnia 2 kate­go­rie wyko­rzy­sta­nych ozna­czeń. Pierw­sza kate­go­ria doty­czy m.in. try­bu życia, spo­so­bu odży­wia­nia się i roz­mna­ża­nia. Dru­ga kate­go­ria infor­mu­je nas o spe­cy­ficz­nych wyjąt­ko­wych cechach dane­go gatun­ku — np.: naj­dziw­niej­szy, naj­szyb­szy, naj­spryt­niej­szy, naj­lep­szy kamu­flaż.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Kieszonkowiec przyrodniczy — ZOO liga: GRAMY!

Roz­po­czy­na­jąc swo­ją przy­rod­ni­czą podróż przez świat zwie­rząt, mamy do wybo­ru takie zaba­wy jak: Kolek­cjo­ner, Snap, Kla­pek II, Pudło, Dokład­kaWyści­gi. W zależ­no­ści od wybra­ne­go warian­tu gry w zaba­wie może uczest­ni­czyć od 2 do 8 gra­czy a prze­wi­dy­wa­ny czas jed­nej roz­gryw­ki to ok 10- 20 minut.
Naszym zda­niem fakt, że autor­ki pakie­tu – Mał­go­rza­ta Pazik i Patry­cja Zaka­szew­ska prze­wi­dzia­ły w pakie­cie nawet wariant roz­gry­wek dru­ży­no­wych, jest dodat­ko­wym moc­nym atu­tem tej gry.

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to świet­na gra kar­cia­na, któ­ra z pew­no­ścią zain­te­re­su­je każ­de­go małe­go i cał­kiem duże­go miło­śni­ka przy­ro­dy.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Najciekawsze naszym zdaniem…

Wyści­gi – to gra prze­zna­czo­na dla 2 do 8 gra­czy, w któ­rej uczest­ni­cy zaba­wy dzie­lą się na dwie kon­ku­ru­ją­ce ze sobą dru­ży­ny.

Naj­pierw na śro­dek nale­ży w jed­nym rzę­dzie usta­wić wszyst­kie kar­ty gro­mad. Pozo­sta­łe kar­ty zaś musi­my pota­so­wać i roz­dzie­lić po rów­no pomię­dzy obie dru­ży­ny. Na okre­ślo­ny sygnał (na trzy czte­ry) gra­cze dopa­so­wu­ją swo­je kar­ty do do gro­mad. Dru­ży­na, któ­ra jako pierw­sza wyło­ży wszyst­kie kar­ty otrzy­mu­je wyj­ścio­wo aż 6 pkt. Zaba­wa jest tym bar­dziej eks­cy­tu­ją­ca, że w kolej­nym eta­pie dru­ży­ny zamie­nia­ją się miej­sca­mi i… spraw­dza­ją popraw­ność wyko­na­ne­go zada­nia u prze­ciw­ni­ków. Każ­dy błąd to utra­ta 1 punk­tu. Wygry­wa dru­ży­na, któ­ra uzy­ska­ła w roz­gryw­ce wię­cej punk­tów.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Dokład­ka — to gra prze­zna­czo­na dla 3 do 6 gra­czy.

Zaba­wa pole­ga na tym aby gra­czom roz­dać po 5 kart. Na śro­dek sto­łu wykła­da­my z talii 1 kar­tę np.: koli­be­rek hawań­ski. Pierw­szy gracz dokła­da do niej kar­tę z tej samej gro­ma­dy np.: sokół wędrow­ny (też ptak) albo z tej samej kate­go­rii np.: ryj­ko­nos malut­ki (kate­go­ria: naj­mniej­szy). Moż­na też zasto­so­wać pew­ną mody­fi­ka­cję i za kate­go­rię uznać jed­na z cech zwie­rzę­cia np.: waran z komo­do (kate­go­ria: jajo­rod­ny). Po wyło­że­niu pasu­ją­cej kar­ty, gracz kła­dzie na nią inna dowol­ną. Jeże­li gracz nie ma pasu­ją­cej kar­ty to dobie­ra ją z tali.

 

To także podbiło nasze serca!

Pudło – to gra w któ­rej jed­no­cze­śnie może uczest­ni­czyć od 3 do 5 gra­czy.

Zaba­wa roz­po­czy­na się od pota­so­wa­nia i roz­da­nia wszyst­kich kart. Zada­niem każ­de­go uczest­ni­ka zaba­wy jest zebra­nie 3 zesta­wów po 4 kar­ty z kate­go­rii lub gro­ma­dy. Gra­cze naj­pierw z tzw “kart na ręku” eli­mi­nu­ją wszyst­kie pasu­ją­ce zesta­wy. Aby móc uzbie­rać kolej­ne zesta­wy, gracz musi pro­sić wybra­ne­go przez sie­bie inne­go uczest­ni­ka zaba­wy o potrzeb­ną mu kar­tę. Gracz pro­si zatem np.: o kar­tę ryba, kar­ta bez­krę­go­wiec, kar­tę mię­so­żer­ny, kar­tę zmien­no­ciepl­ny itd. Jeże­li zapy­ta­na oso­ba nie ma takiej kar­ty, to mamy tzw “pudło” i kolej­ka w roz­gryw­ce prze­cho­dzi na nie­go. Wygry­wa oczy­wi­ście oso­ba, któ­ra jako pierw­sza uzbie­ra 3 zesta­wy.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Snap – to gra w któ­rej tak­że może brać udział 3- 5 uczest­ni­ków.

Naj­pierw wszyst­kie kar­ty tasu­je­my i roz­da­je­my po rów­no wszyst­kim uczest­ni­kom. Na “trzy czte­ry” każ­dy gracz wykła­da na stół 1 kar­tę. Oso­ba, któ­ra jako pierw­sza zauwa­ży i nazwie cechę wspól­ną dla co naj­mniej 2 wyło­żo­nych kart (ta sama gro­ma­da lub ta sama kate­go­ria) zabie­ra ja i odkła­da na bok. Kolej­na run­da prze­bie­ga podob­nie, ale tym razem nowe kary zakry­wa­ją te poprzed­nie. Naj­szyb­sza odpo­wiedź gwa­ran­tu­je zgar­nie­cie wszyst­kich kart tej run­dy. Wygry­wa oso­ba któ­ra zgar­nie naj­wię­cej kart w roz­gryw­ce.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

Co dla kogo i dlaczego?!

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to świet­na gra kar­cia­na, któ­ra z pew­no­ścią zain­te­re­su­je każ­de­go małe­go i cał­kiem duże­go miło­śni­ka zwie­rząt. Gra z zało­że­nia prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 8+, ale naszym zda­niem to napraw­dę faj­na zaba­wa dla całej rodzi­ny. Wygod­ny, poręcz­ny for­mat spra­wia, że gra bez pro­ble­mu zmie­ści się do toreb­ki, ple­ca­ka czy kie­sze­ni. Ta gra kar­cia­na świet­nie spraw­dzi się w szko­le pod­sta­wo­wej zarów­no na lek­cjach przy­ro­dy jak i na bio­lo­gii. Z pew­no­ścią jest to ide­al­na pro­po­zy­cja tak­że dla nauczy­cie­li pro­wa­dzą­cych kre­atyw­ne zaję­cia poza­lek­cyj­ne.
Naszym zda­niem Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to rów­nież faj­ne uroz­ma­ice­nie rodzin­nych i towa­rzy­skich spo­tkań w gro­nie kole­ża­nek i kole­gów.

Jestem szcze­rze prze­ko­na­na, że zado­wo­le­ni będą tak­że edu­ka­to­rzy domo­wi, któ­rzy szu­ka­ją nie­kon­wen­cjo­nal­nych spo­so­bów na zdo­by­wa­nie, posze­rza­nie i utrwa­la­nie wie­dzy przez swo­je dzie­ci. Dla nas Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to kolej­ny cen­ny naby­tek do naszej kolek­cji przy­rod­ni­czo — geo­gra­ficz­nych pomo­cy dydak­tycz­nych. O innych cie­ka­wych grach z tej serii pisa­li­śmy w poście: Obie­ży­świat – kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny oraz w naszym wpi­sie Gdzie Rzym a gdzie Krym – Kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny.

 

Okiem zgryźliwego marudy…

Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to napraw­dę cie­ka­wa gra przy­rod­ni­cza o dużej war­to­ści mery­to­rycz­nej. Jed­nak naszym zda­niem, war­to przy kolej­nej edy­cji tej zaba­wy pomy­śleć o kil­ku mody­fi­ka­cjach.

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

To co sta­no­wi pew­ne utrud­nie­nie w dobrej zaba­wie, to fakt bra­ku pew­nej dodat­ko­wej infor­ma­cji, pozwa­la­ją­cej na szyb­ką iden­ty­fi­ka­cje i przy­po­rząd­ko­wa­nie sys­te­ma­tycz­ne poszcze­gól­nych zwie­rząt. Nie­któ­re zapre­zen­to­wa­ne gatun­ki są dość moc­no egzo­tycz­ne, co może wpra­wić z zakło­po­ta­nie nawet cał­kiem doro­słych gra­czy. Nie­któ­re nazwy zwie­rząt wpro­wa­dza­ją napraw­dę spo­re zamie­sza­nie. I tak np.: Kiki­ki Huna to… owad – Błon­ków­ka (0,2 mm), któ­ra żyje na Hawa­jach, Costa Rice i w Try­ni­da­dzie. Naukow­cy sądzą, że nie może ist­nieć mniej­szy owad. Tym­cza­sem Bro­oke­sia Micra to naj­mniej­szy na świe­cie kame­le­on (30 mm łącz­nie z ogo­nem) Żyje on na Mada­ga­ska­rze, a jego oczy, jak wszyst­kich kame­le­onów, poru­sza­ją się nie­za­leż­nie od sie­bie. Bez obra­ca­nia gło­wy może widzieć wszyst­ko wokół. Odbie­ra też świa­tło ultra­fio­le­to­we.

Dodat­ko­wo kar­ta bez­krę­gow­ce, abso­lut­nie nie powin­na być utoż­sa­mia­na z poję­ciem gro­ma­da!

Wyko­rzy­sta­ne w grze cechy zwie­rząt (np.: jajo­ży­wo­rod­ny, zmien­no­ciepl­ny, kopro­fa­gicz­ny itd) oraz cie­ka­wost­ki (np.: naj­dziw­niej­szy, naj­lep­szy kamu­flaż itp), aż pro­szą się o dodat­ko­wy komen­tarz. Przy­kła­do­wo taki Koli­ber hawań­ski jest naj­mniej­szym pta­kiem na świe­cie (15 mm +12 mm dzio­ba + 15 mm ogo­na) o czym co praw­da dowia­du­je­my się z tej gry. Ale szko­da, że bra­kło tam jesz­cze takich infor­ma­cji jak to, że wystę­pu­je jedy­nie na Kubie a jego ser­ce bije ze śred­nią pręd­ko­ścią 500–600 ude­rzeń na minu­tę (choć potra­fi ude­rzać nawet 1300 razy na minu­tę). Ten nie­wiel­ki pta­szek potra­fi latać z szyb­ko­ścią 120 kilo­me­trów na godzi­nę, ude­rza­jąc skrzy­dła­mi do 90 razy na sekun­dę.

Jak widzi­cie Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga był dla nas faj­ną inspi­ra­cją do samo­dziel­nych poszu­ki­wań! W ruch poszły ency­klo­pe­die, atla­sy, prze­wod­ni­ki i inter­net. Zasta­na­wiam się tyl­ko, czy wszy­scy gra­cze (zwłasz­cza ci młod­si) będą mie­li tyle chę­ci, cza­su i zapa­łu, aby to zro­bić samo­dziel­nie.

Gene­ral­nie jed­nak Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy — ZOO liga to gra napraw­dę god­na pole­ce­nia! Dla nas to praw­dzi­wy hit!

Nasza oce­na: Bar­dzo dobry

 

Kieszonkowiec przyrodniczy - ZOO liga

 

 

Kieszonkowce.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *