ANGIELSKI GRAmatyka, czyli… gra w której Ty jesteś bohaterem (recenzja książki od EDGARD)Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu
/Antoine de Rivarol/

 

Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem angiel­skim uwa­ża się obec­nie za pod­sta­wo­wy i zupeł­nie oczy­wi­sty ele­ment wykształ­ce­nia każ­de­go z nas. Rodzi­ce pra­gnąc zapew­nić dziec­ku jak naj­lep­szy start, już na eta­pie przed­szko­la spraw­dza­ją, czy dana pla­ców­ka ma w ofer­cie wła­śnie takie zaję­cia dodat­ko­we. Dość szyb­ko dzie­ci zapi­sy­wa­ne są tak­że do szkół języ­ko­wych. Naj­bar­dziej zapo­bie­gli­wi rodzi­ce sta­ra­ją się uczyć 2–3 lat­ki, a nawet… nie­mow­lę­ta. W tej kwe­stii nie ma jed­nak zgod­no­ści co do potrze­by i zasad­no­ści takich dzia­łań. Nauka języ­ka angiel­skie­go u „malu­chów” to jed­nak przede wszyst­kim weso­łe wier­szy­ki, skocz­ne pio­sen­ki i duża ilość głów­nie ani­mo­wa­nych bajek. Wszyst­ko wyglą­da miło, łatwo i bar­dzo przy­jem­nie! Kie­dy jed­nak w na hory­zon­cie poja­wia się gra­ma­ty­ka, to nie­ste­ty prze­sta­je być już tak różo­wo!
Na ryn­ku wydaw­ni­czym, poja­wia­ją się na szczę­ście od cza­su do cza­su takie publi­ka­cje, któ­re nud­ne zaku­wa­nie teo­rii mogą zmie­nić w cał­kiem faj­ną zaba­wę! My ostat­nio zna­leź­li­śmy dwa takie „pro­duk­ty”, któ­re war­to mieć pod ręką, kie­dy przy nauce gra­ma­ty­ki i słow­nic­twa zaczy­na wiać praw­dzi­wą nudą. Rewe­la­cyj­ne fisz­ki języ­ko­we do nauki języ­ka angiel­skie­go dla dzie­ci przed­sta­wia­łam Wam cał­kiem nie­daw­no. Dziś z wiel­ką przy­jem­no­ścią opo­wiem o dru­gim genial­nym wprost „wyna­laz­ku” od EDGARD. Książ­ka do gra­ma­ty­ki inna niż wszyst­kie inne, czy­li… ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Ahoj przygodo!

Wyobraź sobie, że Two­je dziec­ko wygry­wa udział w nie­sa­mo­wi­tym pro­jek­cje edu­ka­cyj­nym — rocz­nym rej­sie dooko­ła świa­ta. Wcho­dzi na sta­tek, któ­ry opły­nie pięć kon­ty­nen­tów i zawi­nie do por­tów na kil­ku egzo­tycz­nych wyspach. Towa­rzy­sza­mi podró­ży Two­jej pocie­chy będą ucznio­wie z innych kra­jów. Dzie­cia­ki wspól­nie pozna­ją cie­ka­we miej­sca, w któ­rych na co dzień mówi się w języ­ku angiel­skim. Brzmi fan­ta­stycz­nie, praw­da? A to dopie­ro począ­tek nie­sa­mo­wi­tej wypra­wy, któ­ra ma szan­sę cał­ko­wi­cie zmie­nić spo­sób myśle­nia dziec­ka o angiel­skiej gra­ma­ty­ce! Tak wła­śnie zaczy­na się przy­go­da z książ­ką ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, czy­li zupeł­nie wyjąt­ko­wym pod­ręcz­ni­kiem do nauki gra­ma­ty­ki języ­ka angiel­skie­go.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

ANGIELSKI #GRAmatyka, czyli… zaczynamy grę

Kon­cep­cja książ­ki opie­ra się na zasto­so­wa­niu dość intry­gu­ją­ce­go moty­wu podró­ży. W każ­dym z 14 roz­dzia­łów przed­sta­wio­no inne zagad­nie­nia gra­ma­tycz­ne, któ­re spryt­nie uję­to w for­mie zaba­wy — wyzwa­nia. Czy­tel­nik roz­dział po roz­dzia­le czy­ta opi­sy przy­gód, a potem musi wyko­nać ćwi­cze­nia zgod­nie z zamiesz­czo­ny­mi instruk­cja­mi. Popraw­ność roz­wią­za­nych zadań dziec­ko może od razu spraw­dzić z klu­czem, któ­ry został umiesz­czo­ny na koń­cu książ­ki.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Zaba­wa z ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, wyko­rzy­stu­je ele­men­ty mecha­ni­ki gry­wa­li­za­cji. Na każ­dym eta­pie przy­go­dy, dziec­ko zdo­by­wa okre­ślo­na ilość punk­tów, któ­re prze­no­szą go na kolej­ne pozio­my przy­go­dy. Co cie­ka­we, w momen­cie kie­dy gracz nie uzy­ska mini­mal­nej liczy punk­tów, musi jesz­cze raz prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie infor­ma­cje, prze­czy­tać wska­za­ny tekst i powtó­rzyć zada­nie. Cały „sma­czek” pole­ga na tym, że dziec­ko może to zro­bić dopie­ro w dniu następ­nym! Postę­py w nauce są tak­że „nagra­dza­ne” zdo­by­ciem spe­cjal­nej „pamiąt­ki z podró­ży”, czy­li kar­to­ni­ka z obraz­kiem odpo­wia­da­ją­cym tema­ty­ce dane­go dzia­łu.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Ekwipunek podróżnika

Zanim czy­tel­nik wej­dzie na pokład nie­zwy­kłe­go stat­ku Explo­rer, musi bar­dzo uważ­nie wypeł­nić swo­ją kar­tę pokła­do­wą. Potem już może spo­koj­nie roz­po­cząć swo­ja nie­zwy­kłą podróż po lądach i oce­anach angiel­skiej gra­ma­ty­ki.

Każ­dy roz­dział (Chap­ter) roz­po­czy­na się od krót­kie­go tek­stu — opo­wia­da­nia wpro­wa­dza­ją­ce­go. Tekst napi­sa­ny jest oczy­wi­ście w języ­ku angiel­skim. Trud­niej­sze zwro­ty czy słów­ka poda­ne są w for­mie krót­kie­go słow­nicz­ka. Kolej­ny ele­ment roz­dzia­łu to tzw. wyja­śnie­nie gra­ma­tycz­ne, któ­re tym razem poda­ne jest w języ­ku pol­skim. Naj­waż­niej­sze tre­ści, któ­re koniecz­nie trze­ba zapa­mię­tać, zosta­ły bar­dzo wyraź­nie zazna­czo­ne wykrzyk­ni­kiem, pogru­bie­niem, kolo­ro­wą ram­ką lub hasłem uwa­ga. Dal­sza część roz­dzia­łu to sto­sow­ne do oma­wia­nej tema­ty­ki — ćwi­cze­nia gra­ma­tycz­ne. Waż­nym ele­men­tem każ­de­go roz­dzia­łu są tak­że tzw wyzwa­nia oraz ćwi­cze­nie typu sprawdź się. Autor­ka książ­ki ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka — Doro­ta Kon­drat, zna­la­zła rów­nież miej­sce na tzw. cie­ka­wost­ki.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

ANGIELSKI #GRAmatyka, czyli… co tam piszczy w gramatyce?

Gra­ma­ty­ka angiel­ska to napraw­dę ogrom mate­ria­łu, któ­ry jakoś trze­ba opa­no­wać, aby móc w mia­rę spraw­nie posłu­gi­wać się tym języ­kiem. ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, to książ­ka, któ­ra prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 10 — 14 lat, czy­li zasad­ni­czo obej­mu­je mate­riał gra­ma­tycz­ny mniej wię­cej z klas od 4- 6. Z pew­no­ścią sko­rzy­sta­ją tak­że ucznio­wie ze star­szych klas, trak­tu­jąc książ­kę ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka jako świet­ny mate­riał powtór­ko­wy i utrwa­la­ją­cy. Znaj­dzie­my tu zatem takie zagad­nie­nia jak: licz­ba mno­ga rze­czow­ni­ków oraz przed­imek nie­okre­ślo­ny a/an i okre­ślo­ny the, cza­sow­ni­ki to be oraz have got, kon­struk­cje the­re is/ the­re are oraz zaim­ki wska­zu­ją­ce this/ that/ these/ tho­se. Dzię­ki tej nie­sa­mo­wi­tej podró­ży po angiel­skiej gra­ma­ty­ce, moż­na też spo­koj­nie opa­no­wać przy­miot­ni­ki dzier­żaw­cze, stop­nio­wa­nie przy­miot­ni­ków oraz tryb roz­ka­zu­ją­cy. Angiel­skie cza­sy: Pre­sent Sim­ple, Pre­sent Con­ti­nu­ous, Past Sim­ple oraz Futu­re Sim­ple tak­że mogą oka­zać się cał­kiem pro­ste do zro­zu­mie­nia i co naj­waż­niej­sze, do uży­cia! ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, to tak­że mate­riał doty­czą­cy kon­struk­cji have to, be going to oraz cza­sow­ni­ka can. Osob­ny roz­dział znaj­dzie­my tak­że o sho­uld, must i need to.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Design też jest ważny

Trze­ba przy­znać, że ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, to nie tyl­ko świet­na zawar­tość mery­to­rycz­na, ale i faj­ne wyko­na­nie. Poręcz­ny for­mat, świet­na gra­fi­ka i bar­dzo czy­tel­ny, wyra­zi­sty tekst. War­to zazna­czyć, że kolo­ry­sty­ka jest bar­dzo przy­ja­zna dla czy­tel­ni­ka i nie powo­du­je szyb­kie­go męcze­nia oczu. Układ tre­ści jest bar­dzo przej­rzy­sty, co w połą­cze­niu z cie­ka­wą gra­fi­ką daje cał­kiem faj­ny efekt koń­co­wy.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Naszym zda­niem, cie­ka­wym dodat­kiem do cało­ści, jest tak­że zamiesz­cze­nie na koń­cu książ­ki spe­cjal­ne­go miej­sca do robie­nia wła­snych nota­tek. Jak przy­sta­ło na porząd­ny i bar­dzo nowo­cze­sny pod­ręcz­nik gra­ma­ty­ki, do książ­ki doda­no tak­że pły­tę CD.

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka, to zde­cy­do­wa­nie nie jest zwy­kły pod­ręcz­nik! To super przy­go­da, a boha­te­rem jest Two­je dziec­ko!

  

Nawet nie zauważysz, że się uczysz!

ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka pozwa­la uczyć się zasad rzą­dzą­cych języ­kiem bez koniecz­no­ści wie­lo­go­dzin­ne­go i żmud­ne­go wku­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych regu­łek. W rezul­ta­cie angiel­ska gra­ma­ty­ka i co naj­waż­niej­sze mówie­nie po angiel­sku sta­je się dla dziec­ka natu­ral­ne i… bez­stre­so­we. Cho­ciaż książ­ka zasad­ni­czo prze­zna­czo­na jest raczej dla uczniów klas 4- 6 szko­ły pod­sta­wo­wej, to jed­nak moim zda­niem z powo­dze­niem moż­na z niej korzy­stać w pra­cy z młod­szy­mi dzieć­mi. Moja 9‑latka jest pod wiel­kim wra­że­niem takiej for­my nauki gra­ma­ty­ki i widzę, że język angiel­ski naresz­cie prze­sta­je być taki „znie­na­wi­dzo­ny”. Kie­dy mówię: „Kocha­nie jesz­cze nie musisz tego umieć.”, moja pocie­cha odpo­wia­da: „Mamo, ale ja chcę!”. To chy­ba naj­lep­sza reko­men­da­cja tej książ­ki!

 

Angielski #GRAmatyka - Angielski Gramatyka

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­ną książ­kę do nauki angiel­skie­go! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Cię ta książ­ka, to koniecz­nie prze­czy­taj tak­że nasz post: Język angiel­ski – fisz­ki SCHOOL Are spi­ders sca­ry? – 500 słó­wek i zdań, czy­li… nawet nie zauwa­żysz, że się uczysz!

 

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

Doro­ta Kon­drat
ANGIELSKI #GRA­ma­ty­ka
EDGARD JĘZYKIOBCE.PL
ISBN: 978–83-7788–723‑3

 

edgard - języki obce

Komentarz na temat “ANGIELSKI GRAmatyka, czyli… gra w której Ty jesteś bohaterem (recenzja książki od EDGARD)

  1. Fan­ta­stycz­na książ­ka i bar­dzo przy­dat­na recen­zja. Do tej pory gra­ma­ty­ki dziec­ku nie wyja­śnia­łam, z tą książ­ką może to być wyjąt­ko­we doświad­cze­nie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *