Kolekcjonerska Giełda Minerałów i Skamieniałości AGHKolekcjonerska Giełda Minerałów i skamieniałości AGH

Mało­pol­scy kolek­cjo­ne­rzy mine­ra­łów wie­lo­krot­nie spo­ty­ka­li się w Gma­chu Głów­nym AGH na gieł­dach mine­ra­łów, ska­mie­nia­ło­ści i wyro­bów jubi­ler­skich.  Ostat­nia z nich odby­ła się w grud­niu 2019 r. Jed­nak dla praw­dzi­wych pasjo­na­tów „zbie­ra­nia kamu­nów” to cią­gle za mało. Poja­wi­ła się jed­nak nowa oka­zja do odda­wa­nia się geo­lo­gicz­ne­mu sza­leń­stwu… Kolek­cjo­ner­ska Gieł­da Mine­ra­łów i Ska­mie­nia­ło­ści.

 

Poszukiwania skarbów czas zacząć

W roku Jubi­le­uszu 100 — lecia powsta­nia Aka­de­mii Gór­ni­czo — Hut­ni­czej, pod patro­na­tem jej Rek­to­ra w Gma­chu Głów­nym AGH odby­ła się I Kolek­cjo­ner­ska Gieł­da Mine­ra­łów i Ska­mie­nia­ło­ści,  (regu­la­min ogra­ni­czał moż­li­wość pre­zen­ta­cji wyro­bów jubi­ler­skich do mini­mum) pod­czas któ­rej swo­je zbio­ry poka­za­li kolek­cjo­ne­rzy z Pol­ski i Euro­py. Był to praw­dzi­wy raj i moż­li­wość zdo­by­cia nowych oka­zów dla mło­dych kolek­cjo­ne­rów ska­mie­nia­ło­ści, mine­ra­łów i mete­ory­tów. Naszej mło­dej kolek­cjo­ner­ki nie mogło na niej zabrak­nąć…

 

kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości


kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości

 

Pora na „biz­ne­so­we roz­mo­wy”, wszak kolek­cja mete­ory­tów musi rosnąć!

 

kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości

 

Uda­ło się! W naszej kolek­cji zago­ści­ły dwa nowe oka­zy mete­ory­tów! Łącz­nie mam ich już czte­ry!

 

kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości

 

Może kie­dyś w mojej kolek­cji zago­ści kosmicz­nie dro­gi Mete­oryt Kra­sno­jarsk (Cze­la­bińsk już mam), albo przy­naj­mniej taki okaz…

 

kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości

 

Takie cudo też chcia­ła­bym mieć…

 

kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości


kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości
kolekcjonerska giełda minerałów i skamieniałości

 

Zobaczyć niedostępne…

W cza­sie gieł­dy wszy­scy zwie­dza­ją­cy mie­li tak­że oka­zję zoba­czyć wyjąt­ko­wą (nie­do­stęp­ną na co dzień dla publicz­no­ści) Kolek­cję Rek­tor­ską skła­da­ją­cą się ze świa­to­wej kla­sy oka­zów. Co widzie­li­śmy? Czy było war­to? Zobacz­cie sami!

 

Kolekcja Rektorska


Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska
Kolekcja Rektorska

 

Wra­że­nia były nie­sa­mo­wi­te! Mamy nadzie­ję, że Kolek­cjo­ner­ska Gieł­da Mine­ra­łów i Ska­mie­nia­ło­ści na AGH będzie odby­wać się cyklicz­nie. Już nie może­my docze­kać się nowych wra­żeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *