Tajemnicze zjawiska Detektyw Łodyga. Na tropie przyrodniczych zagadekDetektyw Łodyga

Nazywam się Eugeniusz Łodyga i jestem detektywem. Najprawdziwszym! Tropię tornada i rozwiązuje przyrodnicze zagadki! Czy wiesz, kim jest grotołaz? Albo jak powstaje wiatr? A może chcesz dowiedzieć się, co jest szybsze: światło czy dźwięk? Poznaj tajemnicze zjawiska!”

 

Zna­cie już Detek­ty­wa Euge­niu­sza Łody­gę? To wybit­ny spe­cja­li­sta w swo­jej dzie­dzi­nie, któ­ry potra­fi roz­wią­zać każ­dą nawet naj­trud­niej­szą zagad­kę przy­rod­ni­czą! My już mie­li­śmy oka­zje tro­chę bli­żej poznać Pana Łody­gę i… przy­zna­ję, że bar­dzo podo­ba­ją nam się jego nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy!

Seria ksią­że­czek dla dzie­ci Detek­tyw Łody­ga — Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych, opar­ta na popu­lar­nym i bar­dzo lubia­nym edu­ka­cyj­nym pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym „Detek­tyw Łody­ga” wypro­du­ko­wa­nym przez sta­cje Mini­Mi­ni zro­bi­ła na nas ogrom­ne wra­że­nie. Ksią­żecz­ki te w nie­zwy­kle przy­stęp­ny spo­sób opo­wia­da­ją naj­młod­szym o cał­kiem trud­nych i poważ­nych pro­ble­mach. Wzmac­nia­nie świa­do­mych postaw pro­eko­lo­gicz­nych i proz­dro­wot­nych oraz posze­rza­nie wie­dzy z zakre­su przy­ro­dy i ochro­ny śro­do­wi­ska, to wyzwa­nie, z któ­rym autor­ka serii — Pani Bar­ba­ra Wicher pora­dzi­ła sobie napraw­dę zna­ko­mi­cie. Już myśle­li­śmy, że nic nas już nowe­go nie zasko­czy! A tu pro­szę… na ryn­ku wydaw­ni­czym poja­wił się Detek­tyw Łody­ga w zupeł­nie nowej i jak­że świe­żej odsło­nie! Oto tra­fi­li­śmy na praw­dzi­wą pereł­kę… pakiet edu­ka­cyj­ny Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek.

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga i… tajemnicze zjawiska

Pakiet edu­ka­cyj­ny Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek to fan­ta­stycz­ny mariaż kla­sycz­nej gry plan­szo­wej i quizu edu­ka­cyj­ne­go.

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

W cał­kiem ład­nym i bar­dzo zgrab­nym pude­łecz­ku otrzy­mu­je­my bar­dzo cie­ka­wy zestaw edu­ka­cyj­ny, któ­ry z pew­no­ścią spodo­ba się każ­de­mu głod­ne­mu wie­dzy i wra­żeń dziec­ku. W zało­że­niu jest to pakiet edu­ka­cyj­ny prze­zna­czo­ny dla dzie­ci w wie­ku 4+. Sama gra plan­szo­wa, któ­ra prze­zna­czo­na jest dla 2–4 gra­czy, zaj­mu­je oko­ło 15- 30 minut. Zaba­wa ksią­żecz­ką edu­ka­cyj­ną czy też quiz może trwać znacz­nie dłu­żej. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem, jest połą­cze­nie gry edu­ka­cyj­nej z quizem. Ta ostat­nia wer­sja podo­ba­ła nam się naj­bar­dziej!

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Trzy Królestwa

Pakiet Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek pomyśl­ny został w taki spo­sób, aby dziec­ko mogło poznać kil­ka naj­waż­niej­szych pojęć i zja­wisk ze świa­ta przy­ro­dy. Kró­le­stwo Burz, Wul­ka­nów i Tęczy to fak­ty i cie­ka­wost­ki ze świa­ta przy­ro­dy oraz zada­nia, któ­re roz­wi­ja­ją wie­dzę i spo­strze­gaw­czość. Gra plan­szo­wa i quiz edu­ka­cyj­ny świet­nie uzu­peł­nia­ją tre­ści zawar­te w samej ksią­żecz­ce.

 

Fakty i ciekawostki o pogodzie: burzach, tęczy i deszczach…

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Tajna broń nauki!

Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek to ide­al­ny zestaw dla całej rodzi­ny. Wspól­ny czas na czy­ta­nie, pozna­wa­nie kolej­nych tajem­nic przy­ro­dy oraz zada­wa­nie pytań i szu­ka­nie wła­ści­wych odpo­wie­dzi. Wszyst­ko to mamy w przy­ja­znej, weso­łej atmos­fe­rze dobrej zaba­wy, kie­dy dziec­ko nawet nie wie, że uczy się nowych i cał­kiem trud­nych zagad­nień. Dzię­ki Detek­ty­wo­wi Łody­dze dziec­ko z pew­no­ścią zain­te­re­su­je się przy­ro­dą oraz ota­cza­ją­cym je świa­tem. Ten nie­sa­mo­wi­ty pakiet edu­ka­cyj­ny pozwa­la na zupeł­nie bez­bo­le­sne zdo­by­wa­nie wie­dzy, któ­ra z pew­no­ścią przy­da się na kolej­nych eta­pach edu­ka­cyj­nych.

Fakty i ciekawostki o jaskiniach, wulkanach i wnętrzu Ziemi…

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Detektyw Łodyga

 

Naszym zda­niem Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek to napraw­dę faj­ny pakiet edu­ka­cyj­ny. My pole­ca­my go wszyst­kim z czy­stym sumie­niem wie­rząc, że spodo­ba się Wam tak bar­dzo, jak i nam! Na koniec doda­my tyl­ko, że opra­co­wa­niem tek­stu i gry zaję­ła się Anna Sobich — Kamiń­ska a ilu­stra­cje są dzie­łem Woj­cie­cha Sta­chy­ry.

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się pakiet edu­ka­cyj­ny: Tajem­ni­cze zja­wi­ska — Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie przy­rod­ni­czych zaga­dek. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­na grę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Cię ta gra, to koniecz­nie prze­czy­taj tak­że nasz post: Detek­tyw Łody­ga. Na tro­pie zaga­dek przy­rod­ni­czych, czy­li eko­lo­gia dla naj­młod­szych.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Komentarze na temat “Tajemnicze zjawiska Detektyw Łodyga. Na tropie przyrodniczych zagadek

  1. Sza­le­nie mi się spodo­ba­ła ta gra! Tym bar­dziej, że dosko­na­le może się przy niej bawić cała rodzin­ka! U nas ostat­nio na topie wul­ka­ny i wnę­trze Zie­mi, zde­cy­do­wa­nie zaopa­trzę dzie­ci w ten pakiet edu­ka­cyj­ny. Dzię­ki ser­decz­ne za inspi­ra­cje!

  2. Nie znam tej serii, jed­nak pomysł napraw­dę bar­dzo mi się podo­ba. Z Zie­lo­nej Sowy zna­my głów­nie ksią­żecz­ki o wikin­gu Tap­pim 🙂 Myślę, że z nie­któ­ry­mi zada­nia­mi mój pra­wie 4‑letni synek, pora­dził­by sobie 😉

  3. Nie spo­tka­łam się z Detek­ty­wem Łody­gą i bar­dzo tego żału­ję, ale jak naj­prę­dzej muszę nad­ro­bić zale­gło­ści bo pakiet pre­zen­tu­je się rewe­la­cyj­nie! Muszę się w nie­go zaopa­trzyć!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *