Zobacz Operę — niezwykła wystawa w czasie pandemiiCo to jest, że w operach wszyscy umierają? Epidemia.
Przy finałowych aktach można się załamać.
Nie pamiętam opery, w której ocalałby ktokolwiek poza reżyserem…”
/Dominika Stec — Mężczyzna do towarzystwa/

 

Co za strasz­na opi­nia, praw­da?! Napraw­dę tak jest? Musi­my to spraw­dzić! Aby się o tym prze­ko­nać sko­rzy­sta­li­śmy z zapro­sze­nia Ope­ry Kra­kow­skiej, któ­ra przy­go­to­wa­ła bar­dzo cie­ka­wą wysta­wę Zobacz Ope­rę.

Dla widzów przy­go­to­wa­no nie­zwy­kły pokaz ele­men­tów sce­no­gra­fii, rekwi­zy­tów, kostiu­mów pocho­dzą­cych ze spek­ta­kli ope­ro­wych, ope­ret­ko­wych i bale­to­wych będą­cych w reper­tu­arze Ope­ry Kra­kow­skiej. Moż­na tu zoba­czyć sce­no­gra­fię m.in. z Toski, Dziad­ka do orze­chów, Ariad­ny na Naxos, Mada­me But­ter­fly, Kop­ciusz­ka, Strasz­ne­go Dwo­ru i wie­lu innych spek­ta­kli. Frag­ment wysta­wy poświę­co­ny jest tak­że cią­gle cze­ka­ją­ce­mu na swo­ją pre­mie­rę spek­ta­klo­wi Orfe­usz w pie­kle.

 

Zobacz Operę —  nasza fotorelacja z wystawy

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Zobacz Operę

 

wystawa elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów pochodzących ze spektakli będących w repertuarze Opery Krakowskiej

 

Wysta­wę Zobacz Ope­rę w gma­chu Ope­ry w Kra­ko­wie moż­na zwie­dzać do 30 czerw­ca 2020 roku. Widzo­wie mają do dys­po­zy­cji eks­po­zy­cję na par­te­rze oraz na I pię­trze. Godzi­ny otwar­cia: ponie­dzia­łek — pią­tek w godzi­nach 11:00 do 18:00 oraz w sobo­ty od 11:00 do 15:00. Wysta­wę zwie­dza­my przy zacho­wa­niu naj­waż­niej­szych zasad sani­tar­nych z uwzględ­nie­niem  prze­rwy na dezyn­fek­cję w godz. 14:00 — 15:00.
Wstęp na wysta­wę jest wol­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *