Szary znaczy… tęczowy i bardzo słony!

„Spo­za tęczy”… czy­li o co cho­dzi? Kie­dy zaprzy­jaź­nio­ny blog Baj­do­cja zapro­sił nas do nowe­go pro­jek­tu „Spo­za tęczy” poczu­li­śmy…

Ogólnopolskie Dni Owada — Uniwersytet Rolniczy Kraków 2016

Owa­dy to naj­licz­niej­sza gru­pa zwie­rząt na Zie­mi. Zwie­rzę­ta te albo się kocha albo się… nie­na­wi­dzi — tak mówi wie­lu ludzi. Ale czy maja…

Durian — pierwsze spotkanie z Królem

„Z uczu­cia­mi jest jak z cebu­lą… nie od razu zabi­jesz ich zapach a i łzy same cisną się do oczu”. Cie­ka­we, czy wła­śnie…

Ptaki, ptaszki, ptaszory…

Uwiel­bia­my zwie­rzę­ta, stąd przy­pa­da­ją­cy 1 kwiet­nia Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pta­ków to świet­na oka­zja, aby dowie­dzieć się coś wię­cej…

Prognoza pogody od kuchni

Jako doświad­czo­ny rodzic pew­nej bar­dzo bystrej 6-lat­ki, mogę Was zapew­nić, że już wkrót­ce tak­że i Wasze dziec­ko zacznie…

Pakiet edukacyjny w akcji — to także może być kreatywne!

Cały świat obcho­dzi dziś wyjąt­ko­we, nie­zwy­kłe świę­to. Nie wie­cie jakie? My Wam pomo­że­my roz­wią­zać tą zagad­kę! Koniecz­nie…

Mała ogrodniczka

Pro­jekt „Mały Ogrod­nik” bar­dzo roz­bu­dził wyobraź­nie naszej Archi­me­de­so­wej Pocie­chy. Nasz mały para­pe­to­wo-bal­ko­no­wy ogród wzbo­ga­cił się dziś…

Było sobie jajko…

Pro­jekt: 21 dni z… jaj­kiem — „W ocze­ki­wa­niu na kur­cząt­ko” Nasza Archi­me­de­so­wa pocie­cha doda­ła pod­ty­tuł „Było sobie…

Projekt Kot czyli świętujemy Międzynarodowy Dzień Kota

Ludzie, którzy nie lubią kotów, widocznie jeszcze nie spotkali tego właściwego. /Deborah A. Edwards/   Wie­cie, że 17 lute­go obcho­dzi­my…

Zwierzęta świata czyli… „poskromienie małej chorej złośnicy”

Dzi­siaj chcia­łam Wam przed­sta­wić książ­kę, któ­ra tra­fi­ła do nas kom­plet­nie przez przy­pa­dek. Sło­wo książ­ka to nawet za dużo powie­dzia­ne, ponie­waż jest…

Jeden Bolek i Lolek” czyli… czy Mikołaj Kopernik „Wielkim Plagiatorem” był.

Astro­no­mia to jeden z ulu­bio­nych tema­tów zabaw naszej pocie­chy. Poja­wia się on na tyle czę­sto w naszym domu, że w koń­cu posta­no­wi­li­śmy…

Dinopociąg czyli… Świat dinozaurów oczami małego odkrywcy

„Na czym pole­ga ucze­nie się w muze­ach i cen­trach nauki? Jaki jest ich wpływ na życie spo­łecz­ne i kapi­tał nauko­wy?…