Atlas mitów, czyli niezwykła podróż w czasie i przestrzeni (recenzja książki)

Każdy mit jest jakąś wersją prawdy /Margaret Atwood/ Daw­no temu, kie­dy sama byłam jesz­cze w szko­le pod­sta­wo­wej,…

Legendy Polskie: Król Popiel, czyli historia odkryta na nowo (recenzja)

Nie ma dymu bez ognia, nie ma legendy bez elementu prawdy historycznej /prof. Henryk Samsonowicz/   Pamię­ta­cie legen­dę o Kró­lu Popie­lu…

Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob /Archimedes/   Pamię­ta­cie…

Niepodległa nasza Polska to jest nasz wielki skarb!

„Niepodległość, niepodległość, niech Polacy będą szanować swój kraj…” /Marysia/   Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski pisał, że histo­ria jest…

Dywizjon 303 w komiksie… czyli historia nie tylko dla najmłodszych

 „Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few” (Nigdy…

ale Historia!… ponad 1000 lat historii Polski w jednym pudełku

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. /Józef Piłsudski/  …

Na Piastowskim Szlaku — sierpień w edukacji domowej część I

Dylematy małego podróżnika czyli… Zabawy z Archimedesem na Piastowskim Szlaku Pod­ję­cie decy­zji dokąd poje­dzie­my na waka­cje to w naszej rodzi­nie zawsze…

Legendy Krakowskie — teatr radiowy dla całej rodziny.

Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przet­rwać nie może. Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości /Andrzej Sapkowski/…

Lipiec z edukacją domową — część II

  Lipiec z edukacją domową Przed­sta­wia­my naszą rela­cję z kolej­nych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.   Historia. To Lubię…

Wakacje z edukacją domową — lipiec część I

Wakacje z edukacją domową? Nauka nawet w waka­cje? Prze­cież to okres wypo­czyn­ku! Trze­ba po zwy­czaj­nie nie robić nic! — twier­dzi wie­lu…

Kiedy deszcz pada, dzieci… zamki budują

„W czasie deszczu dzieci się nudzą, To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą…

Być jak człowiek renesanasu — czerwiec 2018 w edukacji domowej

Uczeń w edukacji domowej — kujon czy… człowiek renesansu? W czerw­cu w Kra­ko­wie odby­wa się wie­le imprez przy­bli­ża­ją­cych uczest­ni­kom…