Amazonia z dreszczykiemAmazonia

W Amazonii człowiek uczy się słyszeć to,
co niesłyszalne i widzieć to, co niewidzialne.
/Beata Pawlikowska — Blondynka w Amazonii/

Wrze­śnio­wa odsło­na pro­jek­tu Mali Podróż­ni­cy zapro­wa­dzi­ła nas do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej do gorą­cej Bra­zy­lii o czym dokład­nie może­cie prze­czy­tać w naszym poście: Bra­zy­lia czy­li… ama­zoń­skie Dzien­ni­ki Mary­si.
Nasza nie­sa­mo­wi­ta podróż pozwo­li­ła nam zoba­czyć Bra­zy­lię jako, nie tyl­ko jako barw­ny wie­lo­kul­tu­ro­wy tygiel miejsc i ludzi, ale tak­że praw­dzi­wą feerię sma­ków i zapa­chów. Dla nas była to tak­że podróż z dresz­czy­kiem… bo prze­cież Bra­zy­lia to tak­że (a może przede wszyst­kim) Ama­zo­nia!

 

Amazonia w środku Krakowa

Nie­sa­mo­wi­ty kli­mat bra­zy­lij­skiej Ama­zo­nii mogli­śmy cho­ciaż odro­bin­kę poczuć w Muzeum Przy­rod­ni­czym w Kra­ko­wie. Fan­ta­stycz­na wysta­wa „Las tro­pi­kal­ny” a do tego „Fascy­nu­ją­cy świat pają­ków i skor­pio­nów” oraz „Woda — pod­sta­wa życia na Zie­mi” to napraw­dę fascy­nu­ją­ca żywa lek­cja przy­ro­dy. Spo­ro facho­wej wie­dzy, cie­ka­wost­ki a do tego moż­li­wość obser­wo­wa­nia żywych oka­zów fau­ny i flo­ry zro­bi­ły wra­że­nie chy­ba na każ­dym zwie­dza­ją­cym.

Ama­zo­nia kry­je wie­le tajem­nic… My „pozna­li­śmy” nie­któ­re z nich!

Odro­bi­na dresz­czy­ku to coś co tygry­ski lubią naj­bar­dziej… Zobacz­cie sami jakie prze­ży­li­śmy nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy!

 

Amazonia

 

Arachnofobia możliwa od zaraz…

Wie­cie, że arach­no­fo­bia to takie zabu­rze­nie ner­wi­co­we, któ­re obja­wia się bar­dzo sil­nym lękiem przed pają­ka­mi lub inny­mi bez­krę­gow­ca­mi zbli­żo­ny­mi do nich wyglą­dem?! Podob­no jest to jed­na z naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych fobii.
My pają­ków nie boimy się wca­le, cho­ciaż nie­któ­re ama­zoń­skie oka­zy fak­tycz­nie budzi­ły spo­ry respekt…

 

Ptasznik białokolanowy

Edukacja domowa

 

Nhandu coloratovillosus

 

Edukacja domowa

 

Grammostola pulchra

 

Edukacja domowa

 

Ephebopus murinus

 

Edukacja domowa

 

Śmiertelny uścisk…

Dłu­gie, zim­ne i obślizgłe…tak mówią ci co panicz­nie boją się węży. Spe­cja­li­ści ten rodzaj fobii u ludzi nazy­wa­ją — ofi­dio­fo­bią.
My mie­li­śmy oka­zje doty­kać węży i… naszym zda­niem węże nie są aż takie strasz­ne. Ale, co kto lubi!

 

Boa dusiciel

 

Edukacja domowa

 

Anakonda zielona

 

Edukacja domowa

 

Smocze oko…

Lubi­cie baj­ki o smo­kach? My bar­dzo! Tym razem spo­tka­li­śmy pew­ne­go bar­dzo „miłe­go smo­ka”…

Legwan zie­lo­ny, mimo smo­cze­go wyglą­du jest czę­sto spo­ty­ka­ny jako zwie­rzę domo­we z powo­du swo­je­go spo­koj­ne­go uspo­so­bie­nia i jaskra­wych barw.

 

Legwan zielony

 

Edukacja domowa

 

Kapitan Jack Sparrow ucieka z wyspy…

Pirat Kapi­tan Spar­row podob­no uciekł z bez­lud­nej wyspy przy pomo­cy żół­wi… My nie pla­nu­je­my żad­nej uciecz­ki, ale bra­zy­lij­ski żółw żół­to­li­cy zro­bił na nas spo­re wra­że­nie.

 

Żółw żółtolicy

 

Edukacja domowa

 

Pocałuj żabkę w łapkę?

Była już księż­nicz­ka żaba i ksią­że zaklę­ty w żabę. Dla­cze­go ropu­chy są poszko­do­wa­ne?! Ropu­cha olbrzy­mia świet­nie potra­fi zaka­mu­flo­wać się w tere­nie. Spró­buj­cie zna­leźć ja na zdję­ciu!

 

Ropucha olbrzymia

 

Edukacja domowa

 

Co by tu jeszcze zrybić tym razem?

Wie­dzie­li­ście, że pira­nie swo­je ofia­ry ata­ku­ją gro­mad­nie? Są wów­czas nie­sa­mo­wi­cie agre­syw­ne. Cia­ło ata­ko­wa­ne­go zwie­rzę­cia roz­ci­na­ją zęba­mi i … wyry­wa­ją mały­mi kawał­ka­mi. Lepiej te ryby w Ama­zo­nii omi­jać z dale­ka.

 

Piranie

 

Edukacja domowa

A już wkrót­ce nasz „duży” post o Bra­zy­lii.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “Amazonia z dreszczykiem

  1. Super wyciecz­ka do Ama­zo­nii!!! Musi­my sie wybrać do tego muzeum gdy bedzie­my w Kra­ko­wie. Moze wspol­ny spa­cer?

    1. Bar­dzo chęt­nie się wybie­rze­my! Może­my nawet zapro­sić eki­pę blo­ga Pozna­je­my Pol­skę i świat (Edu­ka­cja peł­na fraj­dy.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *