Gdzie zaczyna się Nowy Rok 2020?gdzie zaczyna się nowy rok

Podróż nie zawsze jest piękna. Nie zawsze jest komfortowa. Czasem boli, a nawet łamie Ci serce. Ale to jest ok. Podróż zmienia Cię – powinna Cię zmienić. Pozostawia ślady w Twojej pamięci, w Twojej świadomości, w Twoim sercu i w Twoim ciele. Zabierasz coś ze sobą. Miej nadzieję, że zostawiasz coś dobrego za sobą
/Anthony Bourdain/

 

Lubi­cie podró­żo­wać? My bar­dzo, cho­ciaż cza­sem są to tak­że takie małe podró­że… podró­że pal­cem po mapie. Nam to jed­nak zupeł­nie nie prze­szka­dza, bowiem każ­da podróż, nawet ta cał­kiem wir­tu­al­na może przy­no­sić moc nie­sa­mo­wi­tych nie­spo­dzia­nek i wywo­ły­wać napraw­dę spo­re emo­cje. A jak do fascy­nu­ją­cych podró­ży geo­gra­ficz­nych doda­my malut­ki mate­ma­tycz­ny doda­tek, to przy­go­da robi się jesz­cze bar­dziej eks­cy­tu­ją­ca! Zaba­wa i nauka to coś, co musi porwać każ­de­go!
Jeże­li macie ocho­tę na nie­zwy­kłą podróż w 24 godzi­ny (no, może ciut wię­cej) dooko­ła świa­ta, to… zapra­sza­my do wspól­nej, rodzin­nej, kre­atyw­nej zaba­wy: gdzie zaczy­na się Nowy Rok 2020?

 

kieszonkowiec logiczny

 

Łyk teorii…

Gdy w Kra­ko­wie wybi­ja pół­noc 31 grud­nia, w Lon­dy­nie jest jesz­cze sta­ry rok, a w Peki­nie, Japo­nii czy Austra­lii nowy rok trwa już od kil­ku godzin. Gdzieś zatem na wschód od Pol­ski musi być tajem­ni­cza linia oddzie­la­ją­ca ponie­dzia­łek od nie­dzie­li lub sta­ry i nowy rok. Taka umow­na linia (do zna­le­zie­nia na mapach) rze­czy­wi­ście ist­nie­je — wyty­czo­na zosta­ła na Pacy­fi­ku w przy­bli­że­niu na linii 180 połu­dni­ka.

Obszar Zie­mi został podzie­lo­ny na 24 pasy (co 15o dłu­go­ści geo­gra­ficz­nej), w któ­rych czas zega­ro­wy zmie­nia się o godzi­nę. Załóż­my, że jeste­śmy w Gren­n­wich, jest pią­tek, godzi­na 10 rano. Jeże­li od połu­dni­ka 0 powę­dru­je­my na zachód, będzie­my mie­li coraz wcze­śniej­sze godzi­ny, wędru­jąc zaś na wschód coraz póź­niej­sze. Na połu­dni­ku 180 nastę­pu­je dziw­ne spo­tka­nie cza­sów — po obu stro­nach jest dokład­nie ta sama godzi­na 22, ale… od stro­ny wschod­niej jest jesz­cze czwar­tek a od zachod­niej pią­tek! Prze­kra­cza­jąc tę nie­zwy­kłą linię za każ­dym razem odby­wa­my „podróż w cza­sie”. Wyobraź­my sobie, że leci­my samo­lo­tem, jest np. godzi­na 15 w śro­dę, a my leci­my na wschód. Nagle oka­zu­je się, że po prze­kro­cze­niu linii zmia­ny daty znów mamy wto­rek godzi­nę 15. Lecąc na zachód, jest jesz­cze cie­ka­wiej — prze­kra­cza­jąc linię w śro­dę o godz. 15 nagle… wpa­da­my w czwar­tek (oczy­wi­ście jest 15).

Pierw­szy­mi ludź­mi, któ­rzy doko­na­li takiej „wypra­wy w cza­sie” byli człon­ko­wie wypra­wy Fer­dy­nan­da Magel­la­na. Jakież było ich zdzi­wie­nie po powro­cie do Euro­py, gdy oka­za­ło się, że jest już pią­tek, a zapi­ski w dzien­ni­ku kapi­tań­skim mówi­ły… jest czwar­tek!

 

Wszystko wydaje się proste, ale ludzie lubią sobie komplikować życie.

Na prze­strze­ni dzie­jów, ludzie doko­na­li wie­lu reform stref cza­so­wych — wymy­ślo­no np. czas let­ni i zimo­wy. Rolę tak­że ode­gra­ły sto­sun­ki poli­tycz­ne z sąsia­da­mi — nie­któ­re kra­je z tego powo­du prze­su­nę­ły swo­ją stre­fę cza­so­wą o dodat­ko­we 30 minut. Nie­zwy­kłym przy­pad­kiem stał się Nepal, w któ­rym czas został prze­su­nię­ty o 5 godzin 45 w sto­sun­ku do cza­su Gren­n­wich.

W ostat­nich latach tak­że roz­wój han­dlu, tury­sty­ki i glo­ba­li­za­cja doko­na­ły swo­je­go dzie­ła. Na życze­nie kra­jów Oce­anii doko­na­no znacz­nej korek­ty prze­bie­gu linii zmia­ny daty. Nie­któ­re z nich prze­sko­czy­ły z jej wschod­niej na zachod­nią stro­nę. W ten spo­sób powsta­ły dodat­ko­we stre­fy cza­so­we — prze­su­nię­te do przo­du wzglę­dem cza­su na połu­dni­ku 0 o +13 i +14 godzin. I tak, mimo że doba trwa tyl­ko 24 godzi­ny — peł­ne powi­ta­nie nowe­go roku trwa… 26 godzin!

 

No to właściwie, gdzie zaczyna się Nowy Rok 2020?

Nowy Rok … zaczy­na się w Pol­sce! Tak! Dokład­nie o godzi­nie 11.00 cza­su pol­skie­go Nowy Rok przy­cho­dzi do Poland… tyle że na Kiri­ba­tii (stre­fa GMT+14)!

Kiri­ba­ti to wyspiar­skie pań­stwo znaj­du­ją­ce się na Oce­anie Spo­koj­nym. W skład tego pań­stwa wcho­dzą aż 33 wyspy kora­lo­we, któ­re są roz­sia­ne na prze­strze­ni 3800 km wokół rów­ni­ka. Nale­żą tu wyspy trzech archi­pe­la­gów Mikro­ne­zji i Poli­ne­zji: Wyspy Gil­ber­ta, Feniks i Line Islands oraz wyspa Bana­ba. Spo­śród wszyst­kich wysp tego obsza­ru, aż 21 jest zamiesz­ka­nych. Sama nazwa Kiri­ba­ti to znie­kształ­co­na przez miej­sco­wy język mikro­ne­zyj­ski angiel­ska nazwa Wysp Gil­ber­ta. Co cie­ka­we, to wyspiar­skie pań­stwo lezy aż 3 stre­fach cza­so­wych!

A skąd wzię­ła się nazwa Poland na Kiri­ba­ti?  Otóż Poland, to jed­na z kil­ku małych zamiesz­ka­łych osad na wyspie Kiri­ti­ma­ti znaj­du­ją­cej się w Kiri­ba­ti. Wio­ska zosta­ła tak nazwa­na dla uczcze­nia nasze­go roda­ka Sta­ni­sła­wa Peł­czyń­skie­go. Gdy tra­fił na wyspę, pomógł miesz­kań­com roz­wią­zać pro­blem z nawad­nia­niem plan­ta­cji pal­mo­wych. Wdzięcz­ni miesz­kań­cy na jego cześć nazwa­li osa­dę Poland czy­li Pol­ska. Co cie­ka­we, inne osa­dy na tej wyspie to: Lon­don (2000 miesz­kań­ców!) , Paris, Taba­kwea i … Bana­na!

 

 

 

Szampańska podróż w czasie i przestrzeni

Jeże­li chce­cie kre­atyw­nie poba­wić się z dzie­cia­ka­mi w wita­nie Nowe­go Roku w róż­nych miej­scach na świe­cie, to zapra­sza­my do wspól­nej zaba­wy!

 

Zabawa z mapa i zegarem

Co będzie Wam potrzeb­ne?
Przy­go­tuj­cie: mapę świa­ta (MAPA do wydru­ku) lub glo­bus, pinez­ki (lub np pla­ste­li­nę), kolo­ro­we pisa­ki, małe kar­tecz­ki i małe patycz­ki (mogą być zapał­ki bez łeb­ków) oraz przy­go­to­wa­na spe­cjal­nie dla Was ścią­gaw­ka — „Wita­my Nowy Rok 2020”

Zaba­wa pole­ga na tym, aby w wyzna­czo­nych porach spraw­dzać na mapie (lub na glo­bu­sie), gdzie wła­śnie poja­wił się Nowy Rok 2020. Swo­je odkry­cia zazna­cza­my pisa­ka­mi lub kar­tecz­ka­mi na patycz­kach, gdzie umiesz­cza­my nazwę dane­go miej­sca. To napraw­dę świet­na zaba­wa geo­gra­ficz­na dla całej rodzi­ny!

 

Dyskretny urok puzzli

Co będzie Wam potrzeb­ne?
Przy­go­tuj­cie: puz­zle — mapa świa­ta. My zapla­no­wa­li­śmy wyko­rzy­stać puz­zle Trefl — mapa świa­ta (edy­cja ze zdrap­ką)
Naj­pierw wspól­nie rodzin­nie będzie­my ukła­dać puz­zle, a potem w okre­ślo­nych porach będzie­my szu­kać na naszej puz­zlo­wej mapie, miejsc gdzie wła­śnie poja­wił się Nowy Rok.

 

Skąd będziesz wiedzieć, gdzie i kiedy zaczyna się Nowy Rok 2020?

Spe­cjal­nie dla naszych czy­tel­ni­ków przy­go­to­wa­li­śmy nie­spo­dzian­kę. Oto nasza spe­cjal­na geo­gra­ficz­na ścią­ga — har­mo­no­gram powi­ta­nia Roku 2020 opra­co­wa­ny na pod­sta­wie infor­ma­cji w por­ta­lach Zegar świa­to­wy oraz Time.is.

31 grudnia 2019 (godziny wg. czasu polskiego)

 • 11:00 – POLAND! (Kiri­ba­ti) na Oce­anie Spo­koj­nym
 • 11:15 —  Wyspy Cha­tam (ter. N.Zelandii)
 • 12:00 – wyspy Fidżi, Nowa Zelan­dia, Samoa  i… baza polar­na Amund­se­na- Scot­ta na Antark­ty­dzie
 • 13:00 – Pie­tro­paw­łowsk Kam­czac­ki (Rosja) oraz Wyspy Mar­shal­la
 • 14:00 – Syd­ney i Mel­bo­ur­ne (Austra­lia)
 • 14:30 – Ade­laj­da (Austra­lia)
 • 15:00 – Wła­dy­wo­stok (Rosja), Bris­ba­ne (Austra­lia)
 • 15:30 – Dar­win (Austra­lia)
 • 16:00 – Seul (Korea), Tokio (Japo­nia)
 • 17:00 – Pekin i Hong­kong (Chi­ny), Irkuck (Rosja), Kuala Lum­pur (Male­zja), Mani­la (Fili­pi­ny), Perth (Austra­lia), Taj­pej (Taj­wan), Sin­ga­pur, Ułan Bator (Mon­go­lia)
 • 18:00 – Bang­kok (Taj­lan­dia), Dża­kar­ta (Indo­ne­zja), Hanoi (Wiet­nam), Kra­sno­jarsk (Rosja)
 • 18:30 – Ran­gun (Myan­mar)
 • 19:00 – Nur-Suł­tan (Asta­na, Kazach­stan), Ban­gla­desz, Omsk (Rosja)
 • 19:15 – Kat­man­du (Nepal)
 • 19:30 – Bom­baj, Kal­ku­ta, Del­hi (Indie)
 • 20:00 – Kara­czi (Paki­stan), Male­di­wy, Tasz­kient (Uzbe­ki­stan)
 • 20:30 – Kabul (Afga­ni­stan)
 • 21:00 – Baku (Azer­bej­dżan), Dubaj (ZEA), Mau­ri­tius, Sesze­le, Tbi­li­si (Gru­zja)
 • 21:30 – Tehe­ran (Iran)
 • 22:00 – Addis Abe­ba (Etio­pia), Bag­dad (Irak), Moskwa i St. Peters­burg (Rosja)
 • 23:00 – Bej­rut (Liban), Stam­buł, Cypr, Ate­ny, Kair, Try­po­lis (Libia), Hel­sin­ki, Jero­zo­li­ma, Buka­reszt, Sofia, Tal­linn, Ryga, Wil­no

1 stycznia 2020 (godziny wg. czasu polskiego)

 • 00:00 – Kra­ków, Ber­lin, Paryż, Rzym, Ber­no, San Mari­no, Pra­ga, Bruk­se­la, Amster­dam, Wie­deń, Bra­ty­sła­wa, Buda­peszt, Zagrzeb, Bel­grad, Sko­pje, Sztok­holm, Oslo, Kopen­ha­ga, Madryt, Tunis
 • 01:00 – Lon­dyn, Lizbo­na, Rey­kja­vík, Dakar (Sene­gal), Dublin, Casa­blan­ca (Maro­ko), Wyspy Kana­ryj­skie
 • 02:00 – Azo­ry, Wyspy Zie­lo­ne­go Przy­ląd­ka
 • 03:00 – Geo­r­gia Połu­dnio­wa i San­dwich Połu­dnio­wy (wyspy na Atlan­ty­ku pod zarzą­dem Wiel­kiej Bry­ta­nii)
 • 04:00 – Rio de Jane­iro, Sao Pau­lo, Bra­si­lia (Bra­zy­lia), Buenos Aires (Argen­ty­na), Mon­te­vi­deo (Uru­gwaj), Nuuk (Gren­lan­dia — Dania)
 • 04:30 – St. Joh­n’s  — (Kana­da ‑Nowa Fun­dlan­dia)
 • 05:00 – Hali­fax (Kana­da), Para­gwaj, Bar­ba­dos, Małe Anty­le, Domi­ni­ka­na
 • 06:00 – Toron­to i Otta­wa (Kana­da), Nowy Jork, Waszyng­ton, Detro­it  (USA), Hawa­na (Kuba), Wyspy Baha­ma,  Bogo­ta (Kolum­bia), Lima (Peru)
 • 07:00 – Huston i Chi­ca­go (USA), Mexi­co City (Mek­syk), Gwa­te­ma­la, Pana­ma
 • 08:00 – Cal­ga­ry (Kana­da), Denver i Pho­enix (USA)
 • 09:00 – Los Ange­les, San Fran­ci­sco, Las Vegas (USA),  Van­co­uver (Kana­da)
 • 10:00 – Ancho­ra­ge – Ala­ska (USA)
 • 10:30 – Taio­hae (Poli­ne­zja Fran­cu­ska — archi­pe­lag Mar­ki­zów)
 • 11:00 – Hono­lu­lu (Hawa­je — USA), Pape­ete (Poli­ne­zja Fran­cu­ska), Raro­ton­ga (Wyspy Cooka)
 • 12:00 – Alo­fi (Niue), Pago Pago  (Samoa Ame­ry­kań­skie)
 • 13:00 – Baker Island — nie­za­miesz­ka­ła wyspa na Pacy­fi­ku (USA)

Cią­gle Wam mało — może­cie pobrać spe­cjal­ny doku­ment pdf zawie­ra­ją­cy godzi­ny powi­ta­nia Nowe­go Roku w ponad 500 miej­scach na całym świe­cie!

 

Szampańska zabawa to podstawa

Miłej zaba­wy i szczę­śli­we­go Nowe­go Rok 2020!!! Z nami możesz go powi­tać, aż 37 razy!!!

Jeże­li spodo­bał się nasz pomysł to napisz do nas. Możesz tak­że laj­ko­wać lub udo­stęp­niać nasz post!

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *