Matematyka — Królowa naukMatematyka jest πękna, Matematyka królową nauk, Dziecko na warsztat

Kie­dy jakiś czas temu w mediach poja­wi­ła się infor­ma­cja, że pol­scy ucznio­wie osią­ga­ją sła­be wyni­ki z mate­ma­ty­ki na egza­mi­nie gim­na­zjal­nym czy na matu­rze i odpo­wie­dzial­ni są za to nauczy­cie­le naucza­nia wcze­snosz­kol­ne­go, roz­pę­ta­ła się praw­dzi­wa burza. Czy słusz­ne było obu­rze­nie nauczy­cie­li?

 

Mate­ma­ty­ka z jakiś zupeł­nie nie­wy­ja­śnio­nych przy­czyn sta­łą się dla więk­szo­ści dzie­ci (a tak­że mło­dzie­ży oraz cał­kiem spo­rej gru­py doro­słych) jakimś tajem­ni­czym, trud­nym i nie­ste­ty bar­dzo nud­nym przed­mio­tem szkol­nym. W naucza­niu wcze­snosz­kol­nym, nadal nie­ste­ty tyl­ko w teo­rii ist­nie­je inte­gro­wa­nie wie­dzy mate­ma­tycz­nej z inny­mi dzie­dzi­na­mi życia. Nie­ste­ty do prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy mate­ma­tycz­nej, nauczy­cie­le są czę­sto zupeł­nie nie­przy­go­to­wa­ni, lub co gor­sze sami mają w tym zakre­sie „pew­ne bra­ki” lub zwy­czaj­nie tego przed­mio­tu nie lubią z „przy­czyn oso­bi­stych”. Naj­bar­dziej tra­gicz­ny w skut­kach, może być moment, w któ­rym prze­ka­zu­ją oni wie­dzę zde­for­mo­wa­ną, z błę­da­mi mery­to­rycz­ny­mi, czy ze zbyt duży­mi uprosz­cze­nia­mi. Do tego jesz­cze docho­dzi ucze­nie się na pamięć i bez zro­zu­mie­nia. I tak tok­sycz­ny kok­tajl goto­wy!

Myśle­nie mate­ma­tycz­ne” to klucz do wszyst­kie­go! Mate­ma­ty­kę, a w zasa­dzie owo myśle­nie mate­ma­tycz­ne, nale­ży odcza­ro­wać! Mate­ma­ty­ka nie zaczy­na się w kla­sie pierw­szej szko­ły pod­sta­wo­wej. Nie zaczy­na się też w zerów­ce. Kształ­to­wa­nie myśle­nia mate­ma­tycz­ne­go zaczy­na się o wie­le wcze­śniej! I tu ogrom­na rola rodzi­ców aby poka­zać że mate­ma­ty­ka jest pięk­na i… jest wszę­dzie!

U nas Mate­ma­ty­ka jest od daw­na zwy­kłym ele­men­tem życia codzien­ne­go. Nie robi­my żad­nych spe­cjal­nych warsz­ta­tów czy nie przy­go­to­wu­je­my super wymyśl­nych pomo­cy nauko­wych. Czę­sto pomy­sły rodzą się zwy­czaj­nie spon­ta­nicz­nie a ich ini­cja­to­rem jest nasza cór­cia.

Ostat­nio nasza pocie­cha wpa­dła na pomysł, aby każ­da jej lal­ka nosi­ła imię jakiejś Kró­lo­wej Pol­ski (lub cho­ciaż Księż­nicz­ki). I tak powstał „Spis Szla­chet­nie Uro­dzo­nych Dam” a my pozna­wa­ły­śmy histo­rię Pol­ski, ćwi­czy­ły­śmy pisa­nie po śla­dzie i uczy­ły­śmy się pisa­nia cyfr rzym­skich.

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Szla­chet­nie Uro­dzo­ne Damy” muszą miesz­kać w zam­kach, praw­da? I tak powstał pomysł na nowa zaba­wę mate­ma­tycz­ną. Tym razem przy wyko­rzy­sta­niu kloc­ków kon­struk­cyj­nych, cór­ka mia­ła za zada­nie prze­nieść pła­ski obraz w sfe­rę kon­struk­cji 3D. I tak powtó­rzy­ły­śmy wie­dzę o figu­rach pła­skich i figu­rach prze­strzen­nych, czy­li bry­łach. Dla 6 lat­ka nie jest do koń­ca pro­ste, aby zro­zu­mieć i zapa­mię­tać, że sze­ścian jest rodza­jem pro­sto­pa­dło­ścia­nu a wszyst­kie pro­sto­pa­dło­ścia­ny są gra­nia­sto­słu­pa­mi. No i jesz­cze te sza­lo­ne ostro­słu­py, czy­li zwień­cze­nia zam­ko­wych wie­ży­czek. Zaba­wa była świet­na a przy oka­zji mate­ma­ty­ka zno­wu zosta­ła „odcza­ro­wa­na”.

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Zupeł­nie spon­ta­nicz­nie powsta­ła tak­że kolej­na nasza zaba­wa — „Kró­lo­we pier­ście­ni”. Tym razem była to „zaba­wo­wa powtór­ka” z tablicz­ki mno­że­nia!

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Myśle­nie mate­ma­tycz­ne to tak­że zaba­wy logicz­ne. Nie­daw­no bawi­ły­śmy się zwy­kły­mi szpa­tuł­ka­mi laryn­go­lo­gicz­ny­mi, któ­re posłu­ży­ły nam do ćwi­czeń, tak­że z zakre­su syn­te­zy i ana­li­zy wzro­ko­wej.

 

Myśle­nie logicz­ne, ćwi­cze­nie kon­cen­tra­cji i dużo, dużo dobrej zaba­wy!

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Ułam­ki dla 6 lat­ka?! Tak! My temat zaczy­na­li­śmy dużo wcze­śniej, kie­dy cór­cia nie cho­dzi­ła jesz­cze do zerów­ki.

Piz­za ułam­ko­wa” czy „cze­ko­la­da ułam­ko­wa” to były nasze począt­ki. Do naszych zabaw wyko­rzy­sty­wa­li­śmy tak­że zwy­kłe kloc­ki.

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

My ułam­ki połą­czy­ły­śmy z wie­dzą prak­tycz­ną o porach roku, dniach tygo­dnia czy mie­sią­cach. No a do tego kil­ka zabaw­nych wier­szy­ków i zaba­wa była przed­nia.

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Ułam­ki doda­wać może nawet 6 latek! Jestem pew­na, że myśle­nie mate­ma­tycz­ne w tym zakre­sie moc­no się zako­rze­ni­ło, gdy na pyta­nie „Ile to jest 1/12 plus 5 minut?”, nasza cór­ka odpo­wie­dzia­ła „1/6 mamo!”

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Zaba­wy logicz­ne, o któ­rych już pisa­łam, moż­na orga­ni­zo­wać tak­że przy pomo­cy zwy­kłej kart­ki papie­ru. To dobre roz­wią­za­nie, gdy pomy­sły powsta­ją „na szyb­ko” i cał­ko­wi­cie spon­ta­nicz­nie.

Szu­ka­my odbić lustrza­nych 🙂

 

Szukamy odbić lustrzanych :-)

 

Odszu­kaj takie same zna­ki czy­li wstęp do nauki języ­ków Dale­kie­go Wscho­du 😉

 

Odszukaj takie same znaki czyli wstęp do nauki języków Dalekiego Wschodu ;-)

 

Układ rów­nań z czte­re­ma nie­wia­do­my­mi 😉
W tym zada­niu dziec­ko musi okre­ślić jaka licz­ba kry­je się pod danym kolo­rem kwa­dra­ci­ka 🙂

 

Układ równań z czterema niewiadomymi ;-) W tym zadaniu dziecko musi określić jaka liczba kryje się pod danym kolorem kwadracika :-)

 

Zaba­wa na syn­te­zę i ana­li­zę wzro­ko­wą poda­na w nie­co bar­dziej mate­ma­tycz­nej wer­sji 😉

 

Zabawa na syntezę i analizę wzrokową podana w nieco bardziej matematycznej wersji ;-)

 

Mate­ma­tycz­ne cze­ko­lad­ki 😉 czy­li kolej­ność liczb.

 

Matematyczne czekoladki ;-) czyli kolejność liczb.

 

Pira­mi­da mate­ma­tycz­na 🙂

 

Piramida matematyczna :-)

 

Zaku­py tro­chę ina­czej 😉
Co moż­na kupić za okre­ślo­ną sumę pie­nię­dzy?

 

Zakupy trochę inaczej ;-) Co można kupić za określoną sumę pieniędzy?

 

Układ współ­rzęd­nych” 😉
Ps: Wie­cie już, że kocha­my PUSy 🙂
Tym razem nasze dzie­cię popro­si­ło o wykle­jan­kę 😀 Ska­ner, nożycz­ki, klej i kolo­ro­we pisa­ki dały taki nowy efekt 😀

 

"Układ współrzędnych" ;-) Ps: Wiecie już, że kochamy PUSy :-) Tym razem nasze dziecię poprosiło o wyklejankę :-D Skaner, nożyczki, klej i kolorowe pisaki dały taki nowy efekt :-D

 

Inne kre­atyw­ne zaba­wy mate­ma­tycz­ne

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Myśle­nie mate­ma­tycz­ne, to tak­że szu­ka­nie róż­nych spo­so­bów na roz­wią­za­nie tego same­go pro­ble­mu. Tablicz­ka mno­że­nia jest faj­na, zwłasz­cza wte­dy, kie­dy oka­zu­je się, że nie jest ona tyl­ko „wku­wa­niem na pamięć! My wypró­bo­wa­li­śmy tak­że tzw meto­dę hin­du­ską. Zaba­wa była świet­na, ponie­waż szyb­ko oka­za­ło się, że nasza cór­ka potra­fi samo­dziel­nie pomno­żyć cał­kiem duże licz­by. Żeby­ście mogli zoba­czyć ten błysk w jej oczach ‑nasza cór­ka cho­dzi­ła dum­na jak paw!

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Matematyka jest πękna, Matematyka królowa nauk, Dziecko na warsztat

 

Każ­de dziec­ko dziec­ko ma jakiś talent! Każ­de dziec­ko jest w czymś dobre! Naszym zada­niem jest roz­po­znać te zdol­no­ści i odpo­wied­nio je roz­wi­jać. Jak pisze Pani pro­fe­sor Edy­ta Grusz­czyk-Kol­czyń­ska eks­pert w naucza­niu mate­ma­ty­ki, więk­szość dzie­ci zanim tra­fi do szko­ły ma cał­kiem spo­re moż­li­wo­ści mate­ma­tycz­ne:

- Zdol­nych mate­ma­tycz­nie dzie­ci jest wię­cej niż poło­wa, a wśród nich spo­ro wybit­nie uzdol­nio­nych. Jed­nak róż­nie się to roz­kła­da w gru­pach wie­ko­wych. W gru­pie 5‑latków co pią­te dziec­ko jest wybit­nie uzdol­nio­ne, w gru­pie 6‑latków co czwar­te dziec­ko wyka­zu­je się wyso­ki­mi uzdol­nie­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi. W gru­pie pierw­szo­kla­si­stów wybit­ne uzdol­nie­nia wyka­zy­wał tyl­ko co ósmy uczeń. Mia­ło to miej­sce już po ośmiu mie­sią­cach nauki w szko­le. Oka­za­ło się też, że dzie­ci szkol­ne były mniej twór­cze, mniej odważ­ne i wyka­zy­wa­ły się mniej­szym poczu­ciem sen­su.

O myśle­niu mate­ma­tycz­nym u dzie­ci lub raczej o uzdol­nie­niach mate­ma­tycz­nych Pro­fe­sor mówi tak­że:

— A nie jest tak, że albo ma się uzdol­nie­nia mate­ma­tycz­ne, albo nie?

- Na trop tego, że rze­czy­wi­stość jest inna, wpa­dłam, wal­cząc z nie­po­wo­dze­nia­mi w ucze­niu się mate­ma­ty­ki. Gdy zna­łam już ich przy­czy­ny, skon­stru­owa­łam pro­gram i meto­dy roz­wi­ja­nia tych cech umy­słów dzie­ci, któ­re są im potrzeb­ne, aby spro­stać wyma­ga­niom sta­wia­nym w szko­le w ramach edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej. Pro­gram ten – zwa­ny „Dzie­cię­cą mate­ma­ty­ką” – wdro­ży­łam w wybra­nych przed­szko­lach. Potem bada­łam losy szkol­ne dzie­ci obję­tych eks­pe­ry­men­tem. Wyni­ki były zaska­ku­ją­ce. Nie dość, że moje dzie­ci mają suk­ce­sy edu­ka­cyj­ne z mate­ma­ty­ki dale­ko więk­sze niż inne, to nawet poza szko­łą ich myśl bie­gnie tam, gdzie licz­ba i mia­ra. Pyta­ją: „Mamo, a ile wla­łaś mle­ka? A jak to zmie­li­my, to czy będzie tyle samo, ile przed­tem? A ile to waży?” czy „Tato, a jak zmie­rzyć sta­dion?”. Naj­pierw bada­łam losy 68 dzie­ci, potem 84, wresz­cie ponad set­ki. Wyni­ki były podob­ne. Wypro­wa­dzi­łam z tych badań jesz­cze jeden wnio­sek: ponad poło­wa dzie­ci mia­ła „to coś”, bo spo­glą­da­nie na świat mate­ma­tycz­ny­mi ocza­mi świad­czy o uzdol­nie­niach mate­ma­tycz­nych.

Cały wywiad moż­na prze­czy­tać tutaj: http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/427298,gruszczyk-kolczynska-szkola-zabija-w-uczniach-talent.html

 

Komentarze na temat “Matematyka — Królowa nauk

  1. Skarb­ni­ca pomy­słów mate­ma­tycz­nych — super — do zapa­mię­ta­nia i wyko­rzy­sta­nia w nie­da­le­kiej przy­szło­ści 😉

  2. Bar­dzo smut­ne jest to,że dzie­cia­ki mająt­ki potencjał,który zosta­je zaprze­pasz­czo­ny.

  3. Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że w szko­le pod­sta­wo­wej nie uczy się mate­ma­ty­ki a co naj­wy­żej rachun­ków. No a potem to już poza­mia­ta­ne jest. W swo­im warsz­ta­cie zapre­zen­to­wa­łam genial­ną, wg mnie książ­kę o tym jak uczyć mate­ma­ty­ki nie ucząc, czy­li o grach pozwa­la­ją­cych dzie­ciom doświad­czać mate­ma­ty­ki i roz­wi­jać róż­ne intu­icje. Już ja kie­dyś reko­men­do­wa­łam na FB wszyst­kim, któ­rzy uczą dzie­ci mate­ma­ty­ki.

    A Wasze zaba­wy bar­dzo mi się podo­ba­ją, szcze­gól­nie te patycz­ki z kolo­ro­wy­mi koń­ców­ka­mi (krad­nę jeśli pozwo­lisz)

  4. Świet­ne, świet­ne, wszyst­ko świet­ne!
    A o kloc­kach reko (któ­re cór­ka uwiel­bia) też wła­śnie pisa­łam 🙂

  5. Mamy takie patycz­ki z kolo­ra­mi, choć oczy­wi­ście wyko­rzy­stu­je­my w dużo bar­dziej uprosz­czo­ny spo­sób. Wasz wpis to praw­dzi­wa kopal­nia pomy­słów:)

  6. Jestem nauczy­ciel­ką edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i fan­ka mate­ma­ty­ki, logi­ki i pro­gra­mo­wa­nia. Bede u Was czę­stym gościem. Daje­cie ogrom­na moc i zachę­tę do dzia­łań. Ucze dzie­ci kochać mate­ma­ty­kę. Gdy na zaję­ciach dla pierw­sza­ków we wrze­sniu doda­wa­li­smy do 100 rodzi­ce byli tro­che zasko­cze­ni, ale dali mi wol­na rękę. Dzis ta kla­sa nie ma żad­nych pro­ble­mów z mate­ma­ty­ką. Wiem, że duzo od nas zale­zy. Ale kto może być spe­cem od naucza­nia pol­skie­go w opar­ciu o pod­sta­wy kom­pen­sa­cji, muzy­ki z ruchem i instru­men­ta­cja opar­ta na wybit­nym slu­chu, pla­sty­ki powia­za­nej z ruchem i tech­ni­ki pro­stej lecz otwie­ra­ją­cej umysł i mate­ma­ty­ki w tak głe­bo­kim zro­zu­mie­niu? Nie da rady. Gdzies musi­my miec pię­tę. Mat­my uczy­li nas źle i aby prze­rwac to koło musi­my być mądrzej­si. Mamy uczyc mło­dych mate­ma­ty­ki ina­czej, znaj­do­wac spo­so­by na orto­gra­fię. Kur­czę dużo. daję z sie­bie wiel, aby to zmie­nic. Pro­wa­dzę kól­ko mat­ma­tycz­ne i orga­ni­zu­je naukę tablicz­ki dla klas trze­cich. dzie­ki Pań­stwa pomy­słom będe jesz­cze lepiej pra­co­wać i roz­wi­jac się dla dobra uczniów. Moje cór­ki są juz duże i kocha­ly mat­me aż do stra­szych klas pod­sta­wów­ki, dopó­ki nie sta­ła sie nud­ny­mi słup­ka­mi w kla­sie… Dzię­ku­ję za dzia­ła­nia w dobrej spra­wie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *