Grudzień i styczeń w edukacji domowej — podsumowanie

Nigdy nie pozwól Twojej szkole stanąć na drodze Twojej edukacji. /Mark Twain/   O pewnej epidemii słów kilka… Szko­ła może stać…

Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob /Archimedes/   Pamię­ta­cie…

Tajemnice królów czyli dzieci bajki piszą

 Gdy zabraknie historii, zastępują ją bajki /Monteskiusz/   Dzie­ci, zwłasz­cza te naj­młod­sze, są kre­atyw­ne w spo­sób zupeł­nie…

Kosmiczny listopad w edukacji domowej

Kosmos, ostateczna granica. Ekipa bloga Zabawy z Archimedesem śmiało zmierza tam, dokąd nie dotarł żaden człowiek… Kosmos fascy­nu­je…

Październik w edukacji domowej — podsumowanie

Edu­ka­cja domo­wa… Czym zaj­mo­wa­li­śmy się paź­dzier­ni­ku, co nas inspi­ro­wa­ło, o tym prze­ko­na­cie się z nasze­go pod­su­mo­wa­nia. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!…

Niepodległa nasza Polska to jest nasz wielki skarb!

„Niepodległość, niepodległość, niech Polacy będą szanować swój kraj…” /Marysia/   Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski pisał, że histo­ria jest…

Edukacja domowa wrzesień 2018 — podsumowanie

Więc zaczy­na­my… Kolej­ny rok szkol­ny w edu­ka­cji domo­wej uwa­ża­my za otwar­ty. Oto naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy we wrze­śniu 2018. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.…

Sierpień w edukacji domowej część II czyli… nie samą fascynacją Piastami żyje człowiek.

Sierpień w edukacji domowej część II… W pierw­szym wpi­sie pod­su­mo­wu­ją­cym sier­pień w edu­ka­cji domo­wej przed­sta­wi­li­śmy rela­cję z naszej wypra­wy Szla­kiem…

Na Piastowskim Szlaku — sierpień w edukacji domowej część I

Dylematy małego podróżnika czyli… Zabawy z Archimedesem na Piastowskim Szlaku Pod­ję­cie decy­zji dokąd poje­dzie­my na waka­cje to w naszej rodzi­nie zawsze…

Lipiec z edukacją domową — część II

  Lipiec z edukacją domową Przed­sta­wia­my naszą rela­cję z kolej­nych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.   Historia. To Lubię…

Wakacje z edukacją domową — lipiec część I

Wakacje z edukacją domową? Nauka nawet w waka­cje? Prze­cież to okres wypo­czyn­ku! Trze­ba po zwy­czaj­nie nie robić nic! — twier­dzi wie­lu…

Kiedy deszcz pada, dzieci… zamki budują

„W czasie deszczu dzieci się nudzą, To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą…