Planeta Zwierząt — IQ Granna rządzi!Planeta Zwierząt

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, czy sowa jest szyb­sza od sar­ny? A może cie­ka­wi Was czy fla­min­gi żyją dłu­żej niż jele­nie? Albo… czy bóbr jest więk­szy od lisa? Praw­da, ze te pyta­nia tro­chę zaska­ku­ją?! Na szczę­ście odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia moż­na zna­leźć w grze Pla­ne­ta Zwie­rząt z serii IQ Gran­na.

 

Planeta Zwierząt

 

Sezamie otwórz się!

Zawar­tość pudeł­ka jest na praw­dę boga­ta. Oto mamy do dys­po­zy­cji 110 kart, 6 żeto­nów kon­ty­nen­tów, 50 żeto­nów punk­tów oraz 3 żeto­ny cech. Dodat­ko­wo w grze poja­wia­ją się tak­że pion­ki: Eko­log i Myśli­wy.

W pudeł­ku Pla­ne­ta Zwie­rząt znaj­du­je­my tak­że ma bar­dzo przej­rzy­stą instruk­cję do gry. war­to zauwa­żyć, ze całość wyko­na­na jest z bar­dzo solid­nych mate­ria­łów.

 

Planeta Zwierząt

 

Planeta Zwierząt, czyli o co tutaj chodzi?!

Pla­ne­ta Zwie­rząt ma bar­dzo jasno sfor­mu­ło­wa­ne cele i zasa­dy gry. Po pierw­sze gra­cze mają przy­po­rząd­ko­wać kary zwie­rząt do wła­ści­wych kon­ty­nen­tów na któ­rych żyją. Dru­gim celem gra­czy jest usze­re­go­wa­nie tych kart zgod­nie z war­to­ścia­mi ich cech.

Kie­dy cho­ciaż jeden z gra­czy pozbę­dzie się swo­jej ostat­niej kar­ty, wów­czas run­da ule­ga zakoń­cze­niu. W zaba­wie mamy tyl­ko dwie run­dy. Dru­ga run­da w zasa­dzie wyglą­da jak pierw­sza. Gracz, któ­ry uzy­ska naj­mniej tzw punk­tów kar­nych, wygry­wa!

 

Planeta Zwierząt

 

Przygotowanie do gry…

Aby roz­po­cząć grę trze­ba umie­ścić na sto­le 6 żeto­nów kon­ty­nen­tów. Następ­nie loso­wo nale­ży roz­ło­żyć żeto­ny cech, ale tak aby jeden żeton przy­pa­dał na dwa kon­ty­nen­ty. Żeto­ny punk­tów kła­dzie­my z boku.

W zależ­no­ści od wybo­ru warian­tu gry, w zaba­wie bie­rze udział tyl­ko pio­nek Eko­log (umiesz­cza­my w Austra­lii), albo tak­że pio­nek Myśli­wy (wariant zaawan­so­wa­ny).
Licz­ba kart zwie­rząt jaka otrzy­mu­ją gra­cze zale­ży od ilo­ści osób bio­rą­cych udział w zaba­wie. W grze może brać udział od 2 do 6 raczy.

Pamię­tać nale­ży, ze każ­dy gracz powi­nien tak trzy­mać swo­je kar­ty aby widzieć jedy­nie zdję­cie zwie­rzę­cia i jego nazwę!

 

Planeta Zwierząt

 

No to gramy!

Gra Pla­ne­ta Zwie­rząt skła­da się z dwóch rund. Zaba­wę zaczy­na oso­ba, któ­ra ma w domu naj­wię­cej zwie­rząt.

Gracz wyko­nu­je ruch, pod­czas któ­re­go wybie­ra jed­ną z kart zwie­rząt trzy­ma­nych w ręku. Uczest­nik musi zde­kla­ro­wać, na któ­rym kon­ty­nen­cie chce ją umie­ścić. Dodat­ko­wo, jeże­li przy wybra­nym kon­ty­nen­cie są już jakieś kar­ty, to wów­czas musi zde­cy­do­wać, pomię­dzy któ­ry­mi kar­ta­mi chciał­by umie­ścić swo­ją.

Jeże­li gracz nie­pra­wi­dło­wo przy­po­rząd­ko­wał kar­tę do kon­ty­nen­tu lub leżą­cych na nim kart, jego kolej­ka się koń­czy się, a kar­ta pozo­sta­je w ręku.

 

Planeta Zwierząt

 

Ekolog kontra Myśliwy

Kon­ty­nent, na któ­rym znaj­du­je się pio­nek Myśli­wy, jest zablo­ko­wa­ny i nie moż­na tam umie­ścić kart zwie­rząt. Z kolei kon­ty­nent, na któ­rym stoi pio­nek Eko­log jest ide­al­nym śro­do­wi­skiem dla zwie­rząt. Na jed­nym kon­ty­nen­cie nie mogą stać oby­dwie posta­cie!
W pod­sta­wo­wym warian­cie gry uży­wa­my tyl­ko pion­ka Eko­log.

 

Planeta Zwierząt

 

Dlaczego warto?

Pla­ne­ta Zwie­rząt, to jed­na z tych gier edu­ka­cyj­nych, któ­re są mega przy­dat­nym narzę­dziem wspo­ma­ga­ją­cym edu­ka­cje przy­rod­ni­czą dziec­ka na pozio­mie szko­ły pod­sta­wo­wej. Naszym zda­niem ta gra może świet­nie spraw­dzić się zarów­no w warun­kach szkol­nych (np.: na kół­ku przy­rod­ni­czym), jak i w warun­kach domo­wych. Usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni powin­ni być tak­że edu­ka­to­rzy domo­wi, któ­rzy poszu­ku­ją nowych i nie­kon­wen­cjo­nal­nych roz­wią­zań edu­ka­cyj­nych. To niby gra edu­ka­cyj­na, ale jej bar­dzo prze­my­śla­na kon­cep­cja powo­du­je, że wszy­scy świet­nie się bawią!

Pla­ne­ta Zwie­rząt, prze­zna­czo­na jest w zasa­dzie dla dzie­ci w wie­ku 8+, ale naszym zda­niem moż­na pró­bo­wać grać już dzie­cia­ka­mi nie­co młod­szy­mi. Młod­si gra­cze mogą wyma­gać pomo­cy osób star­szych, ale zawsze grę moż­na tro­chę zmo­dy­fi­ko­wać i grać w zespo­łach.

Co warto przemyśleć?

Pla­ne­ta Zwie­rząt, to napraw­dę świet­na gra, ale war­to popra­co­wać nad kil­ko­ma szcze­gó­ła­mi. Naszym zda­niem tema­ty­ka gry zasłu­gu­je na uży­cie bar­dziej żywej kolo­ry­sty­ki. Inny pro­blem to wyko­rzy­sta­nie w zaba­wie zwie­rząt moc­no egzo­tycz­nych, o któ­rych nawet doro­słym zda­rza się nie sły­szeć. Praw­dzi­wy kło­pot poja­wia się w momen­cie, kie­dy młod­szy lub mniej wpraw­ny uczest­nik zaba­wy tra­fi na trud­ny zestaw kart. W takiej sytu­acji run­da moc­no się prze­dłu­ża a wów­czas nie trud­no o fru­stra­cje i znie­chę­ce­nie. Nasze zastrze­że­nia budzą tak­że wyko­rzy­sta­ne w zaba­wie cechy zwie­rząt, a wła­ści­wie ich spre­cy­zo­wa­nie, któ­re cza­sem może gra­cza wpro­wa­dzać w błąd.

 

Zebra Granna i jej gry…

Pla­ne­ta Zwie­rząt, to jed­na z tych gier, któ­re napraw­dę war­to mieć w swo­ich domo­wych zaso­bach. Dla nas był to świet­ny pre­tekst, aby kolej­ny raz odwie­dzić war­szaw­skie ZOO. Oczy­wi­ście musie­li­śmy odwie­dzić praw­dzi­wą Zebrę Gran­ny

 

Planeta Zwierząt

 

Planeta Zwierząt

 

Wydawnictwo Granna

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *