Tajemniczy ogród oczami botanikatajemniczy ogród

Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek
/Cyceron/

Tajem­ni­czy ogród to bar­dzo pięk­na a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle trud­na i wyma­ga­ją­ca lek­tu­ra nawet dla bar­dzo wytraw­ne­go mło­de­go czy­tel­ni­ka. My jed­nak pod­ję­li­śmy wyzwa­nie aby bli­żej poznać tą lek­tu­rę i posta­no­wi­li­śmy przy­łą­czyć się do pro­jek­tu czy­tel­ni­cze­go „Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie”.

 

Ogród Botaniczny w Krakowie

Ogród Bota­nicz­ny Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, zało­żo­ny został w 1783 r. i jest obec­nie naj­star­szym w Pol­sce. Powstał on na miej­scu ogro­du rodzi­ny Czar­to­ry­skich, zaku­pio­ne­go w 1752 przez jezu­itów. Obszar ogro­du obej­mo­wał począt­ko­wo ok. 2,4 ha a zapro­jek­to­wa­no jako park baro­ko­wy typu fran­cu­skie­go, w obrę­bie któ­re­go urzą­dzo­no kolek­cje roślin lecz­ni­czych oraz ozdob­nych. W 1787 r. posta­wio­no tutaj pierw­sze szklar­nie.

W roku 1976 Ogród Bota­nicz­ny UJ wpi­sa­ny został do reje­stru zabyt­ków, jako wyjąt­ko­wo cen­ny obiekt przy­ro­dy, pomnik histo­rii nauki, sztu­ki ogrod­ni­czej i kul­tu­ry.

My Ogród Bota­nicz­ny odwie­dza­my bar­dzo regu­lar­nie nawet po kil­ka razy w sezo­nie ponie­waż każ­da pora roku przy­no­si nowe czę­sto tajem­ni­cze i zaska­ku­ją­ce bota­nicz­ne nie­spo­dzian­ki. Dla nas to praw­dzi­wy tajem­ni­czy ogród! Tym razem szu­ka­li­śmy jesien­nych inspi­ra­cji…

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

Ogród przy Domu Józefa Mehoffera w Krakowie

Dom Józe­fa Mehof­fe­ra to obec­nie Oddział Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie. To wła­śnie tutaj uro­dził się sam Sta­ni­sław Wyspiań­ski.
Rodzi­na Mehof­fe­rów nazy­wa­ła ten dom „Pała­cem pod Szysz­ka­mi” od szy­szek sosny pinii, któ­re sta­no­wią ele­ment deko­ra­cji hal­lu i klat­ki scho­do­wej.

Dom oto­czo­ny jest przez uro­kli­wy ogród… Przy jego pro­jek­to­wa­niu Mehof­fer wyko­rzy­stał wcze­śniej­sze doświad­cze­nia, któ­re zgro­ma­dził pro­jek­tu­jąc ogród w swo­jej posia­dło­ści Jan­ków­ce koło Wie­licz­ki. Na wio­snę kwit­ną tutaj m.in. bzy, drzew­ka owo­co­we, fioł­ki i kon­wa­lie majo­we. Nie­co póź­niej moż­na oglą­dać tak­że piwo­nie, brat­ki oraz lilie kró­lew­skie. Naj­pięk­niej­sze są tutaj jed­nak róże, któ­re moż­na podzi­wiać aż do póź­niej jesie­ni… Nad cało­ścią tego pięk­ne­go ogro­du góru­je mocar­ny i dostoj­ny dąb szy­puł­ko­wy (jest to zaby­tek przy­ro­dy).

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

 

Ogród przy Klasztorze w Mogile

Cyster­si przy­by­li do Mogi­ły w roku 1222 z klasz­to­ru w Lubią­żu na Dol­nym Ślą­sku. Zosta­li tutaj spro­wa­dze­ni przez bisku­pa kra­kow­skie­go Iwo­na Odro­wą­ża. Tak powstał kościół pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Wnie­bo­wzię­tej i św. Wacła­wa męczen­ni­ka oraz klasz­tor, któ­ry prze­trwał do cza­sów obec­nych. Przy klasz­to­rze moż­na podzi­wiać pięk­ny ogród. Jest on dostęp­ny dla zwie­dza­ją­cych tyl­ko w wybra­nych porach.

To nie­zwy­kłe miej­sce odwie­dzi­li m.in.: ksią­żę Bole­sław V Wsty­dli­wy i jego żona św. Kin­ga, król Kazi­mierz III Wiel­ki oraz sam Wła­dy­sław II Jagieł­ło z kró­lo­wą św. Jadwi­gą. Bywał tu podob­no tak­że Zyg­munt I Sta­ry oraz kró­lo­wa Bona z synem Zyg­mun­tem II Augu­stem. Gościem tego miej­sca był rów­nież Ste­fan Bato­ry, oraz Zyg­munt III Waza, Michał Kory­but Wiśnio­wiec­ki i car Alek­san­der I Roma­now.

Dla nas miej­sce to jest jak tajem­ni­czy ogród…

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

 

Warszawskie Łazienki — Ogród chiński

War­szaw­skie Łazien­ki czy­li let­nia rezy­den­cja Kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta, to jeden wiel­ki, magicz­ny i tajem­ni­czy ogród, któ­re­go nie trze­ba chy­ba niko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać.

My jeste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem aran­ża­cji w sty­lu ogro­du chiń­skie­go…

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

 

Z domowej biblioteki do… ogrodu

Nasze wędrów­ki po ogro­dach wspie­ra­ła cał­kiem facho­wa lite­ra­tu­ra…

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

tajemniczy ogród

 

Tajemniczy ogród w… teatrze

Nasza przy­go­da z Tajem­ni­czym ogro­dem jesz­cze się nie koń­czy. Już wkrót­ce, bo w poło­wie paź­dzier­ni­ka, cze­ka­ją nas nowe prze­ży­cia i nowe emo­cje! Wybie­ra­my się do teatru na spek­takl na moty­wach tej lek­tu­ry… Bile­ty już leżą na hono­ro­wym miej­scu, więc z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią odli­cza­my już czas do tego przed­sta­wie­nia!

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie”.


Logo projektu Czarowanie przez czytanie


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *