Lista lektur w szkole podstawowejWyzwanie blogowe

Prze­glą­da­jąc social media łatwo moż­na zauwa­żyć, że cho­ciaż wła­śnie roz­po­czę­ły się waka­cje, to jed­nak wie­lu rodzi­ców myśli już o… nowym roku szkol­nym. Nadal spo­re zamie­sza­nie wywo­łu­je okre­śle­nie, czy dziec­ko uczy się wg nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, czy może jesz­cze sta­rej?!  Tak powsta­ją też licz­ne nie­po­ro­zu­mie­nia, co do listy lek­tur, któ­re dziec­ko powin­no prze­czy­tać na danym eta­pie edu­ka­cyj­nym. Wie­lu rodzi­ców, zwłasz­cza uczniów szkół pod­sta­wo­wych, jest zagu­bio­nych w gąsz­czu prze­pi­sów i infor­ma­cji, któ­re poja­wia­ją się w inter­ne­cie…

Przy­po­mi­na­my zatem, że refor­ma edu­ka­cji obję­ła dzie­ci  w kla­sie 1 szko­ły pod­sta­wo­wej w r.szk 2017/ 2018 oraz kla­sę 4 i dodat­ko­wo poja­wi­ła się jesz­cze kla­sa 7 (w miej­sce kla­sy 1 gim­na­zjum).
W nowym roku szkol­nym, czy­li od  1 wrze­śnia 2018, sta­ra pod­sta­wa pro­gra­mo­wa obej­mu­je w szko­le pod­sta­wo­wej tyl­ko dwie kla­sy: kla­sę 3 oraz kla­sę 6.

 

Nowa podstawa programowa i lista lektur

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ War­sza­wa, dnia 24 lute­go 2017 r.  w Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lute­go 2017 r. zawie­ra wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje doty­czą­ce nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej. W doku­men­cie tym może­my tak­że odszu­kać peł­ną listę lek­tur szkol­nych: obo­wiąz­ko­wych oraz tych dodat­ko­wych.

Dla tych, któ­rzy lubią krót­ko i tre­ści­wie, przy­go­to­wa­li­śmy „lek­tu­ro­we­go gotow­ca”…

 

Oto peł­na lista lek­tur szkol­nych obo­wią­zu­ją­cych w kla­sach 1–8 szko­ły pod­sta­wo­wej, obo­wią­zu­ją­ca uczniów obję­tych nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą:

 

Klasy I – III

 

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania:

 1. Hans Chri­stian Ander­sen, Baśnie (do wybo­ru);
 2. Justy­na Bed­na­rek, Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek (czte­rech pra­wych i sze­ściu lewych);
 3. Jan Brze­chwa, Brze­chwa dzie­ciom;
 4. Ali­na Cent­kie­wi­czo­wa i Cze­sław Cent­kie­wicz, Zacza­ro­wa­na zagro­da;
 5. Wal­de­mar Cichoń, Cukier­ku, ty łobu­zie!;
 6. Agniesz­ka Frą­czek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;
 7. Mira Jawor­cza­ko­wa, Oto jest Kasia;
 8. Grze­gorz Kas­dep­ke, Detek­tyw Pozy­tyw­ka;
 9. Leszek Koła­kow­ski, Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go noso­roż­ca?;
 10. Bar­ba­ra Kosmow­ska, Dziew­czyn­ka z par­ku;
 11. Maria Krüger, Karol­cia;
 12. Astrid Lind­gren, Dzie­ci z Bul­ler­byn;
 13. Hugh Lofting, Dok­tor Dolit­tle i jego zwie­rzę­ta;
 14. Mar­cin Pałasz, Spo­sób na Elfa
 15. Joan­na Papu­ziń­ska, Asiu­nia;
 16. Danu­ta Par­lak, Kape­lusz Pani Wro­ny;
 17. Roman Pisar­ski, O psie, któ­ry jeź­dził kole­ją;
 18. Jani­na Pora­ziń­ska, Pamięt­nik Czar­ne­go Noska;
 19. Maria Ter­li­kow­ska, Drze­wo do same­go nie­ba;
 20. Julian Tuwim, Wier­sze dla dzie­ci;
 21. Bar­ba­ra Tylic­ka, O kra­kow­skich psach i kle­par­skich kotach. Pol­skie mia­sta w baśni i legen­dzie;
 22. Danu­ta Wawi­łow, Naj­pięk­niej­sze wier­sze;
 23. Łukasz Wierz­bic­ki, Afry­ka Kazi­ka;
 24. Łukasz Wierz­bic­ki, Dzia­dek i niedź­wia­dek.

 

Lek­tu­ry do kla­sy I — III (pobierz listę)

 


 

Klasy IV – VI

 

Lista lektur obowiązkowych:

 1. Jan Brze­chwa, Aka­de­mia Pana Klek­sa;
 2. Janusz Chri­sta, Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia (komiks);
 3. René Goscin­ny, Jean-Jacqu­es Sem­pé, Miko­ła­jek (wybór opo­wia­dań);
 4. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi;
 5. Igna­cy Kra­sic­ki, wybra­ne baj­ki;
 6. Cli­ve Sta­ples Lewis, Opo­wie­ści z Narnii. Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa;
 7. Adam Mic­kie­wicz, Powrót taty, Pani Twar­dow­ska, Pan Tade­usz (frag­men­ty, w tym: opi­sy, zwy­cza­je i oby­cza­je, polo­wa­nie i kon­cert Woj­skie­go);
 8. Ferenc Mol­nár, Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni;
 9. Bole­sław Prus, Kata­ryn­ka;
 10. Juliusz Sło­wac­ki, W pamięt­ni­ku Zofii Bobrów­ny;
 11. John Ronald Reu­el Tol­kien, Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem;
 12. Hen­ryk Sien­kie­wicz, W pusty­ni i w pusz­czy;
 13. Józef Wybic­ki, Mazu­rek Dąbrow­skie­go;
 14. Wybra­ne mity grec­kie, w tym mit o powsta­niu świa­ta oraz mity o Pro­me­te­uszu, o Syzy­fie, o Deme­ter i Korze, o Deda­lu i Ika­rze, o Hera­kle­sie, o Teze­uszu i Ariad­nie, o Orfe­uszu i Eury­dy­ce;
 15. Biblia: stwo­rze­nie świa­ta i czło­wie­ka oraz wybra­ne przy­po­wie­ści ewangeliczne,w tym o siew­cy, o talen­tach, o pan­nach roz­trop­nych, o miło­sier­nym Sama­ry­ta­ni­nie;
 16. Wybra­ne poda­nia i legen­dy pol­skie, w tym o Lechu, o Pia­ście, o Kra­ku i Wan­dzie;
 17. Wybra­ne baśnie pol­skie i euro­pej­skie, w tym: Char­les Per­rault, Kop­ciu­szek, Alek­san­der Pusz­kin, Baj­ka o ryba­ku i ryb­ce;
 18. Wybra­ne wier­sze Wła­dy­sła­wa Beł­zy, Jana Brze­chwy, Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Anny Kamień­skiej, Joan­ny Kul­mo­wej, Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Cze­sła­wa Miło­sza, Tade­usza Róże­wi­cza, Juliu­sza Sło­wac­kie­go, Leopol­da Staf­fa, Julia­na Tuwi­ma, Jana Twar­dow­skie­go oraz pie­śni i pio­sen­ki patrio­tycz­ne.

 

Lista lektur uzupełniających (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Adam Bah­daj, Kape­lusz za 100 tysię­cy;
 2. Fran­ces Hodg­son Bur­nett, Tajem­ni­czy ogród lub inna powieść;
 3. Lewis Car­roll, Ali­cja w Kra­inie Cza­rów;
 4. Alek­san­der Dumas, Trzej musz­kie­te­ro­wie;
 5. Olaf Frit­sche, Skarb Troi;
 6. Joseph Rudy­ard Kipling, Księ­ga dżun­gli;
 7. Janusz Kor­czak, Król Maciuś Pierw­szy;
 8. Mar­cin Kozioł, Skrzy­nia Wład­cy Pio­ru­nów;
 9. Sel­ma Lager­löf, Cudow­na podróż;
 10. Sta­ni­sław Lem, Cybe­ria­da (frag­men­ty);
 11. Kor­nel Maku­szyń­ski, wybra­na powieść;
 12. Andrzej Malesz­ka, Magicz­ne drze­wo;
 13. Karol May, Win­ne­tou;
 14. Lucy Maud Mont­go­me­ry, Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza;
 15. Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz, wybra­na powieść;
 16. Ewa Nowak, Pają­czek na rowe­rze;
 17. Edmund Niziur­ski, Spo­sób na Alcy­bia­de­sa;
 18. Sat-Okh, Bia­ły Mustang;
 19. Hen­ryk Sien­kie­wicz, Jan­ko Muzy­kant;
 20. Alfred Szklar­ski, wybra­na powieść;
 21. Mark Twa­in, Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era;
 22. Wybra­ne pozy­cje z serii Nazy­wam się… (np. Miko­łaj Koper­nik, Fry­de­ryk Cho­pin, Maria Curie-Skło­dow­ska, Jan Paweł II i in.) lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczy­cie­la

 

 

Lek­tu­ry do kla­sy IV — VI (pobierz listę)


 

Klasy VII-VIII

 

Lista lektur obowiązkowych:

 1. Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na;
 2. Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;
 3. Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 4. Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec;
 5. Igna­cy Kra­sic­ki, Żona mod­na;
 6. Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy część II, wybra­ny utwór z cyklu Sone­ty krym­skie, Pan Tade­usz (całość);
 7. Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Ksią­żę;
 8. Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik;
 9. Juliusz Sło­wac­ki, Bal­la­dy­na;
 10. Ste­fan Żerom­ski, Syzy­fo­we pra­ce;
 11. Sła­wo­mir Mro­żek, Arty­sta;
 12. Mel­chior Wań­ko­wicz, Zie­le na kra­te­rze (frag­men­ty), Tędy i owę­dy (wybra­ny repor­taż).
 13. Wybra­ne wier­sze poetów wska­za­nych w kla­sach IV–VI, a ponad­to Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, Sta­ni­sła­wa Barań­cza­ka, Cypria­na Nor­wi­da, Bole­sła­wa Leśmia­na, Maria­na Hema­ra, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza, Wisła­wy Szym­bor­skiej, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skie­go, Jana Lecho­nia, Jerze­go Lie­ber­ta oraz frasz­ki Jana Sztau­dyn­ge­ra i afo­ry­zmy Sta­ni­sła­wa Jerze­go Leca.

 

Lista lektur uzupełniających (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

 1. Miron Bia­ło­szew­ski, Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skie­go (frag­men­ty);
 2. Aga­tha Chri­stie, wybra­na powieść kry­mi­nal­na;
 3. Arka­dy Fie­dler, Dywi­zjon 303;
 4. Ernest Hemin­gway, Sta­ry czło­wiek i morze;
 5. Bar­ba­ra Kosmow­ska, Pozła­ca­na ryb­ka;
 6. Jan Paweł II, Prze­kro­czyć próg nadziei (frag­men­ty);
 7. Nan­cy H. Kle­in­baum, Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów;
 8. Hen­ryk Sien­kie­wicz, Krzy­ża­cy;
 9. Eric-Emma­nu­el Schmitt, Oskar i pani Róża;
 10. Mel­chior Wań­ko­wicz, Mon­te Cas­si­no (frag­men­ty);
 11. Karo­li­na Lanc­ko­roń­ska, Wspo­mnie­nia wojen­ne 22 IX 1939–5 IV 1945 (frag­men­ty) lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczy­cie­la, w tym wier­sze poetów współ­cze­snych i repor­ta­że.

 

 

Lek­tu­ry do kla­sy VII — VIII (pobierz listę)

 

 

UWAGA!!!

Tre­ści poda­ne na blo­gu są zgod­ne z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą.
Każ­dy nauczy­ciel ma wol­ność wybo­ru pro­gra­mu naucza­nia (któ­ry musi być zgod­ny z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą) oraz wol­ność wybo­ru pod­ręcz­ni­ka. Ozna­cza to, że w każ­dej szko­le może być inny pro­gram (i pod­ręcz­ni­ki) a co naj­istot­niej­sze róż­na kolej­ność oma­wia­nia lek­tur obo­wiąz­ko­wych (np. lek­tu­ra z kla­sy 4 wg jed­ne­go pro­gra­mu może być lek­tu­rą z kla­sy 5 wg dru­gie­go) oraz inne lek­tu­ry dodat­ko­we (oczy­wi­ście z listy zawar­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej).

Wybór pro­gra­mu naucza­nia deter­mi­nu­je kolej­ność oma­wia­nia lek­tur obo­wiąz­ko­wych oraz wska­zu­je któ­re lek­tu­ry nad­obo­wiąz­ko­we nauczy­ciel powi­nien omó­wić (zgod­nie z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą).

 


 

Pod­sta­wa praw­na: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ War­sza­wa, dnia 24 lute­go 2017 r.
Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lute­go 2017 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej, w tym dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym, kształ­ce­nia ogól­ne­go dla bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły spe­cjal­nej przy­spo­sa­bia­ją­cej do pra­cy oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły poli­ce­al­nej.

Roz­po­rzą­dze­nie moż­na pobrać z: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/D2017000035601.pdf

 

 

Komentarze na temat “Lista lektur w szkole podstawowej

 1. Ta infor­ma­cja bez podzia­łu na poje­dyn­cze kla­sy (np.lektury w kl.4, lek­tu­ry w kl.5 itp.) jest mało przy­dat­na.

  1. Tre­ści poda­ne na blo­gu są zgod­ne z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą — link do dzien­ni­ka ustaw (gdzie zawar­te jest roz­po­rzą­dze­nie zawie­ra­ją­ce listę lek­tur) jest w poście.
   Każ­dy nauczy­ciel ma wol­ność wybo­ru pro­gra­mu naucza­nia (któ­ry musi być zgod­ny z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą) oraz wol­ność wybo­ru pod­ręcz­ni­ka. Ozna­cza to, że w każ­dej szko­le może być inny pro­gram (i pod­ręcz­ni­ki) a co naj­istot­niej­sze róż­na kolej­ność (w róż­nych kla­sach) oma­wia­nia lek­tur obo­wiąz­ko­wych oraz inne lek­tu­ry dodat­ko­we (oczy­wi­ście z pośród tych zawar­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *