O kocie w kłopocie (recenzja gry)O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

Rzeczą wielkiej wagi jest nieskończona rozmaitość kotów. Można wybrać kota stosownie do wystroju, zestawu kolorów, wysokości dochodów, osobowości, usposobienia itp. Lecz pod futrem, jakiegokolwiek jest koloru, pozostaje absolutnie niezmienny, jedyny na świecie wolny duch.”
/Eric Gurney/

 

Koty to pięk­ne i nie­zwy­kle fascy­nu­ją­ce zwie­rzę­ta. Mno­gość ras i umasz­czeń potra­fią przy­pra­wić o praw­dzi­wym zawrót gło­wy. Obok kota nie spo­sób przejść obo­jęt­nie. Te zwie­rzę­ta albo się kocha, albo szcze­rze nie zno­si. Nasza archi­me­de­so­wa eki­pa, koty po pro­stu uwiel­bia! Odkąd w naszym domu zamiesz­ka­ła pew­na nie­zwy­kle uro­cza, mru­czą­ca, trój­ko­lo­ro­wa dama, zro­bi­ło się jesz­cze wese­lej i… cie­ka­wiej. Rok­so­la­na, to nie tyl­ko nasz domo­wy pupil, ale przede wszyst­kim przy­ja­ciel i czło­nek rodzi­ny. Szcze­gól­nie bli­skie rela­cje powsta­ły mię­dzy kicią a naszą cór­ką. One kocha­ją się jak wariat­ki! Razem śpią, razem jedzą, razem się uczą i razem bawią. Szko­da, że nie może­cie zoba­czyć, jak Mary­sia czy­ta kotu książ­ki lub… gra z nią w gry plan­szo­we. To dopie­ro pociesz­ny widok! Ostat­nio „dziew­czy­ny” wraz z przy­ja­ciół­mi, zabra­ły się za inten­syw­ne „testo­wa­nie” nowej gry… I tak O kocie w kło­po­cie, szyb­ko zosta­ła okrzyk­nię­ta naj­lep­szą grą, któ­ra ide­al­nie pozwa­la świę­to­wać nad­cho­dzą­cy Dzień Kota!

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Ciekawość zgubiła kota

Wyobraź sobie, że jesteś małym słod­kim kot­kiem, któ­ry wła­śnie budzi się ze snu i odkry­wa, że nie ma poję­cia, gdzie się znaj­du­je. No tak… Świet­na zaba­wa na przy­cze­pie cię­ża­rów­ki musia­ła zakoń­czyć się krót­ką drzem­ką. Tyle, że wów­czas cię­ża­rów­ka odje­cha­ła a kotek wraz z nią! Teraz jesteś samot­ny, głod­ny i bar­dzo chcesz wró­cić do domu. Tyl­ko, gdzie jest ten dom? Jesteś jed­nak dziel­nym i odważ­nym kotem, któ­ry nigdy się nie pod­da­je. I tak posta­na­wiasz roz­po­cząć wędrów­kę w poszu­ki­wa­niu swo­je­go domu. Cze­ka Cię wie­le nie­sa­mo­wi­tych przy­gód i zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nych spo­tkań. Tyl­ko uwa­żaj, bo po dro­dze czy­ha­ją na cie­bie tak­że przy­kre nie­spo­dzian­ki!

Tak wła­śnie zaczy­na się fabu­ła nowej fascy­nu­ją­cej gry fami­lij­nej O kocie w kło­po­cie. Praw­da, że brzmi bar­dzo zachę­ca­ją­co?!

 

Pokaż kotku co masz w środku!?

Pudeł­ko jest duże, ale zgrab­ne i bar­dzo solid­nie wyko­na­ne. Pierw­sze wra­że­nia są bar­dzo przy­jem­ne. Gra­fi­ka pudeł­ka jest z rodza­ju tych, któ­re zde­cy­do­wa­nie od razu przy­ku­wa­ją nasz wzrok. Wize­ru­nek kota na opa­ko­wa­niu od począt­ku wska­zu­je tema­ty­kę gry.

Wewnątrz pudeł­ka, podzie­lo­ne­go prze­gród­ką na dwie czę­ści, odnaj­du­je­my: 16 kafel­ków plan­szy, 38 kart akcji, 18 żeto­nów domów i 4 pion­ki kot­ków. Całość uzu­peł­nia bar­dzo jasna i pre­cy­zyj­na instruk­cja do gry.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Kafelki planszy

Kafel­ki plan­szy to cał­kiem solid­ne kar­to­no­we kwa­dra­ty o wymia­rach 10,5 cm x 10,5 cm. Dzie­lą się na kafel­ki Star­to­we (4 sztu­ki) oraz kafel­ki Oko­li­cy. Na kafel­kach mamy trzy rodza­je pól: pola Star­to­we, pola Wędrów­ki i pola Domu.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Pola Star­to­we ozna­czo­no odci­skiem łap­ki kot­ka…

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Karty akcji

Gra O kocie w kło­po­cie zawie­ra aż trzy rodza­je kart akcji — kar­ty Posił­ku, kar­ty Szczę­ściakar­ty Pecha.

Kar­ty Posił­ku (24 sztu­ki) w zależ­no­ści od rodza­ju (posi­łek skrom­ny, posi­łek pożyw­ny i posi­łek obfi­ty) umoż­li­wia­ją prze­su­wa­nie się pion­ków o 1 do 3 pól.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Kar­ty Szczę­ścia (8 sztuk) poma­ga­ją gra­czom szyb­ciej prze­su­wać się po plan­szy i sku­tecz­nie dopro­wa­dzić swo­je­go kot­ka do domu (kar­ty Skrót i kar­ty Pół­cię­ża­rów­ka). Tu znaj­du­ją się tak­że takie kar­ty Szczę­ścia, któ­re zezwa­la­ją na wymia­nę naszych kart z ręki na inne, któ­re lepiej nam odpo­wia­da­ją. To tzw. kar­ty Koci Przy­ja­ciel.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Kar­ty Pecha, pozwa­la­ją gra­czo­wi nie­co pokrzy­żo­wać pla­ny prze­ciw­ni­ków. Pso­cić wol­no nam aż na kil­ka spo­so­bów. Może­my blo­ko­wać dro­gę, prze­su­wać pion­ki prze­ciw­ni­ków, zmu­sić do odrzu­ce­nia jed­nej kar­ty akcji lub wymu­sić uciecz­kę. Kar­ty Pecha pozwa­la­ją nam tak­że spro­wo­ko­wać nie­spo­dzie­wa­ne spo­tka­nie, któ­re może zakoń­czyć się poje­dyn­kiem kotów.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Żetony Domów

Koty z gry O kocie w kło­po­cie, miesz­ka­ją w bar­dzo róż­nych domach. Do dys­po­zy­cji mamy domy niskie i domy wyso­kie. Nie­któ­re mają ogro­dy z pięk­ny­mi rabat­ka­mi kwia­to­wy­mi, inne ogro­dzo­ne są bia­ły­mi płot­ka­mi lub rośnie przy nich drze­wo. Do wybo­ru mamy trzy kolo­ry dachów: czer­wo­ny, żół­ty i nie­bie­ski. Ależ tu jest moż­li­wo­ści, praw­da?!

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że dru­ga stro­na żeto­nów. Rodzaj żeto­nu Domów ozna­czo­no odpo­wied­nim kolo­rem i rysun­kiem kota.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Pionki Kotów

Gra O kocie w kło­po­cie, zaska­ku­je i zachwy­ca na wie­le spo­so­bów. Jeden z nich to rodzaj pion­ków do gry. Małe pucha­te kulecz­ki przy­twier­dzo­ne do drew­nia­nych pod­sta­wek, to coś, cze­go jesz­cze nie widzia­łam. To roz­wią­za­nie zachwy­ca nie tyl­ko naj­młod­szych gra­czy!

War­to zwró­cić uwa­gę, że pion­ki Kotów zapa­ko­wa­ne zosta­ły do osob­ne­go małe­go worecz­ka stru­no­we­go.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

O kocie w kłopocie… jak Ci pomóc?

Zaba­wa zaczy­na się od roz­ło­że­nia kafel­ków plan­szy i wybo­ru pion­ka. Kafel­ki Star­tu pozo­sta­ją odkry­te od począt­ku gry. Na nich usta­wia­my swo­je pion­ki kot­ków. Pozo­sta­łe kafel­ki będą odkry­wa­ne w cza­sie roz­gryw­ki.

Na począt­ku każ­dy uczest­nik otrzy­mu­je loso­wo wybra­ne trzy żeto­ny domu (po jed­nym z każ­de­go rodza­ju) oraz trzy kar­ty Posił­ku (dwa skrom­ne i jeden pożyw­ny).

Celem gry jest jak naj­szyb­sze dopro­wa­dze­nie kot­ka do jego domu. Wska­zów­ki, o jaki dom cho­dzi, ukry­te są wła­śnie na żeto­nach Domów.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Kocie dylematy

Uczest­ni­cy zaba­wy mogą wybrać jed­ną spo­śród dwóch moż­li­wych Akcji: Szu­kać swo­je­go domu lub Szu­kać posił­ku. W zależ­no­ści od doko­na­ne­go wybo­ru gracz uży­wa kar­ty Akcji, odwra­ca kar­tę Oko­li­cy lub wcho­dzi do domu. W przy­pad­ku Szu­ka­nia posił­ku gracz tyl­ko dobie­ra kar­ty Akcji.

Jeże­li gracz wej­dzie na pole, na któ­rym znaj­du­je się inny pio­nek kota, wów­czas roz­po­czy­na się Poje­dy­nek Kotów. Wynik wal­ki zale­ży od przy­chyl­no­ści losu. Gra­cze wybie­ra­ją po jed­nej kar­cie Akcji i jed­no­cze­śnie poka­zu­ją. War­tość licz­by, któ­ra znaj­du­je się w pra­wym gór­nym rogu kar­ty, decy­du­je o wygra­nej. Wygry­wa oczy­wi­ście więk­sza licz­ba.

 

Kocie zwycięstwa i… porażki

O kocie w kło­po­cie to gra, któ­ra jest mie­szan­ką gry stra­te­gicz­nej i loso­wej. Osta­tecz­ny wynik każ­dej roz­gryw­ki w dużym stop­niu bazu­je na umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia swo­ich ruchów, kon­cen­tra­cji i dobrej pamię­ci. Wpraw­ny gracz dość szyb­ko może „prze­wi­dzieć”, gdzie powi­nien się skie­ro­wać, aby dojść do poszu­ki­wa­ne­go domu. Trze­ba być jed­nak bar­dzo uważ­nym, ponie­waż nasze pla­ny, może dość łatwo pokrzy­żo­wać nam prze­ciw­nik uży­wa­jąc kar­ty pecha.

 

Docieramy do domu

Zwy­cię­stwo w grze O kocie w kło­po­cie to moment, kie­dy uda nam się dotrzeć do domu, któ­ry speł­nia wszyst­kie trzy kry­te­ria wyzna­czo­ne przez żeto­ny Domów.

I tak przy­kła­do­wo — czar­ny kotek dotarł do domu, któ­ry jest dwu­pię­tro­wy, ma czer­wo­ny dach i wła­ści­cie­le mają ogród z rabat­ką kwia­to­wą.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Tym razem czar­ny kotek dotarł do domu jed­no­pię­tro­we­go o nie­bie­skim dachu. Jed­no­cze­śnie musi być speł­nio­ny waru­nek, że obok domu rośnie pięk­ne drze­wo.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

A tu jesz­cze inna moż­li­wość…

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Strzeż się ludzi, którzy nie lubią kotów!

O kocie w kło­po­cie to gra, któ­ra na począt­ku może wyda­wać się dzie­ciom, tro­chę zawi­ła. Jed­nak już po 2–3 roz­gryw­kach oka­zu­je się bar­dzo pro­sta i nie­zwy­kle eks­cy­tu­ją­ca.

Na pudeł­ku znaj­du­je­my infor­ma­cje, że gra prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 10+. Naszym zda­niem z wiel­kim powo­dze­niem uczest­ni­ka­mi zaba­wy mogą być tro­chę młod­sze dzie­ci. Nasza 9‑latka nie mia­ła żad­nych kło­po­tów z szyb­kim opa­no­wa­niem zasad, któ­re rzą­dzą tą grą. Młod­sze dzie­ci (7–8 lat­ki) potrze­bo­wa­ły jed­nak kil­ku roz­gry­wek tre­nin­go­wych. Wszyst­kie dzie­cia­ki były jed­nak nie­zmien­nie zachwy­co­ne! Co wię­cej, doro­śli też dali się porwać magii kocich wędró­wek.

Jedy­nym warun­kiem koniecz­nym i nie­zbęd­nym, aby w zaba­wie mogły uczest­ni­czyć dzie­ci młod­sze, jest posia­da­nie przez nie umie­jęt­no­ści czy­ta­nia.

Gra O kocie w kło­po­cie to gra prze­zna­czo­na dla 2 — 4 uczest­ni­ków. To powo­du­je, że nie jest to typo­wa gra impre­zo­wa. Według nas roz­gryw­ki dwu­oso­bo­we były naj­mniej eks­cy­tu­ją­ce. Śred­ni czas gry to ok. 30 minut. W naszym przy­pad­ku cza­sem było to ok. 20 minut a innym razem zale­d­wie 10.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Czas na ochy i fochy!

O kocie w kło­po­cie, to bar­dzo zgrab­na pro­duk­cja, któ­ra z pew­no­ścią czę­sto będzie umi­lać nam wol­ne chwi­le. Solid­ne wyko­na­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów gwa­ran­tu­je, że dłu­go będzie­my cie­szyć się z peł­nych moż­li­wo­ści tej gry.

Naszą uwa­gę zwró­ci­ła kolo­ry­sty­ka pion­ków kot­ków. Według na pion­ki odro­bi­nę zbyt moc­no „wta­pia­ją się” w śro­do­wi­sko gry. To powo­du­je, że są sła­bo widocz­ne na kafel­kach. Doce­nia­my jed­nak pomysł, że kolo­ry­sty­ka pion­ków mia­ła nawią­zy­wać do real­nych kolo­rów kocie­go futer­ka.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Nie do koń­ca podo­ba nam się kar­to­no­wa prze­gród­ka w pudeł­ku, któ­ra nie­zbyt dokład­nie oddzie­la obie jego czę­ści. Kar­ty mie­sza­ją się z żeto­na­mi i za każ­dym razem trze­ba je uważ­nie roz­dzie­lać. Nale­ży też uwa­żać, aby nie zgu­bić dość małe­go żeto­nu ozna­cza­ją­ce­go robo­ty dro­go­we.

 

O kocie w kłopocie - gra od Trefl Joker Line

 

Czas na mizianie kotka…

O kocie w kło­po­cie to jed­nak bar­dzo przy­jem­na gra o sto­sun­ko­wo pro­stych zasa­dach i „przy­ja­znym” tema­cie. Kar­ty Pecha czy kocie wal­ki zde­cy­do­wa­nie nie psu­ją dobrych nastro­jów uczest­ni­kom zaba­wy. Mecha­ni­ka gry dostar­cza cał­kiem spo­ro satys­fak­cji i mimo ele­men­tów stra­te­gicz­ne­go pla­no­wa­nia swo­ich ruchów, jest to bar­dzo lek­ka i sym­pa­tycz­na pro­po­zy­cja fami­lij­na. Czas roz­gryw­ki i dość dyna­micz­ne zmia­ny zacho­dzą­ce na plan­szy nie pozwa­la­ją nam się nudzić, a jed­no­cze­śnie nie wywo­łu­ją efek­tu szyb­kie­go zmę­cze­nia.

Autor gry Shi­ge­hi­ro Arii­zu­mi zapro­po­no­wał nam cie­ka­we roz­wią­za­nie doty­czą­ce kafel­ków Plan­szy. Otóż, gdy opa­nu­je­cie już zasa­dy gry, wów­czas może­cie wypró­bo­wać inne uło­że­nia poszcze­gól­nych kafel­ków. Kafel­ki star­to­we mogą znaj­do­wać się zarów­no na obrze­żach pola gry jak i w jego wnę­trzu.

Jeże­li lubi­cie lek­kie, weso­łe i nie­zbyt wyma­ga­ją­ce gry fami­lij­ne, to O kocie w kło­po­cie jest pro­po­zy­cją wprost ide­al­ną! Dyna­micz­na ele­gan­cja roz­gry­wek, ide­al­nie kom­po­nu­je się z nutą myśle­nia stra­te­gicz­ne­go, co czy­ni tą grę, zde­cy­do­wa­nie god­ną pole­ce­nia. To tak­że ide­al­na pro­po­zy­cja anty­stre­so­we­go relak­su rodzin­ne­go w mru­czą­cym towa­rzy­stwie kocich tera­peu­tów. A jeże­li dodat­ko­wo kocha­cie koty tak jak my, to zde­cy­do­wa­nie musi­cie pomy­śleć o wzbo­ga­ce­niu wasze­go domu wła­śnie o tę nową grę!

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się nowa gra O kocie w kło­po­cie. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­na grę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego unboxingu…

Miłe­go oglą­da­nia i pięk­nych wra­żeń! My pole­ca­my! 

Trefl Kraków

Komentarze na temat “O kocie w kłopocie (recenzja gry)

  1. Świet­na gra! Wpi­su­je na listę wiel­ka­noc­nych pre­zen­tow! Dzię­ki za inspi­ra­cję 🙂

  2. Gra zapo­wia­da się napraw­dę rewe­la­cyj­nie! Mamy kil­ka gier kar­cia­nych od Tre­fla, tej nie­ste­ty nie. Czas to znienic.Śliczny kotek! I jaki kolo­ro­wy! Też mamy kocia­ka, tyle że nasz jest bia­ły w czar­ne lat­ki, dla­te­go też nazy­wa się Łat­ka 🙂

  3. Kocham koty, a ta gra to praw­dzi­we cudeń­ko. Chy­ba kupię ją chrze­śni­cy, tez kocha koty i czę­sto do nas przy­jeż­dża co ozna­cza, że będę mogła w nią grać bez wyrzu­tów sumie­nia 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *