Bursztyn, czyli… nasza morska przygodabursztyn, jantar, amber

Jesień
ptaszek bursztynowy
przejrzysty
z gałązki na gałązkę
nosi kroplę złota.

/Tadeusz Różewicz — Bursztynowy ptaszek/

 

Nasza Mała Podróż­nicz­ka zawę­dro­wa­ła w koń­cu na Kara­iby. A tam gdzie Kara­iby, są tak­że morze i… bursz­ty­ny.
Dziś opo­wie­my Wam o naszej bursz­ty­no­wej przy­go­dzie, któ­ra zaczę­ła się od jan­ta­ro­wych legend a zakoń­czy­ła… wizy­tą w Muzeum Bursz­ty­nu w Kra­ko­wie.

 

Edukacja domowa

 

Jantarowe legendy

Bursztynowa miłość

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, skąd bursz­tyn wziął się nad Bał­ty­kiem?! Opo­wia­da o tym prze­pięk­na legen­da: Jura­ta — Kró­lo­wa Bał­ty­ku”.

Nam uda­ło się odszu­kać dwie wer­sje tej histo­rii…

 


https://youtu.be/kGtrZu6b-HE

 

Neptun lubi bursztyn…

Bursz­tyn nad pol­skim morzem to tak­że spraw­ka dziel­ne­go Sam­bo­ra i… Nep­tu­na. Opo­wia­da o tym inna cie­ka­wa legen­da„Legen­da o Nep­tu­nie i bursz­ty­nie.

 

Między legendą a faktem czyli łyk historii i… teorii

Bursz­tyn (amber, jan­tar) to kopal­na żywi­ca drzew igla­stych. W rzad­szych przy­pad­kach bursz­tyn mógł powsta­wać rów­nież z drzew liścia­stych. Zna­nych jest oko­ło 60 odmian bursz­ty­nu z cze­go naj­cen­nie­szy jest jego odmia­na bał­tyc­ka.

Cie­ka­we infor­ma­cje o bursz­ty­nie uda­ło nam się pozy­skać na por­ta­lu GWO Mate­ma­ty­ka na fak­tach. Fil­mo­we wypra­wy M+.

 

Amber Museum i jego tajemnice

Nasze jan­ta­ro­we fascy­na­cje posta­no­wi­li­śmy osta­tecz­nie zgłę­bić u fachow­ców… I tak dotar­li­śmy do Muzeum Bursz­ty­nu w Kra­ko­wie.
Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej małej foto­re­la­cji…

 

Edukacja domowa

 

Dama z łasicz­ką w wer­sji jan­ta­ro­wej…

 

Edukacja domowa

 

Bar­dzo nam podo­ba­ła się bursz­ty­no­wa „Kare­ta z pin­gwi­na­mi”

 

Edukacja domowa

 

Rzeź­by w bursz­ty­nie robią wra­że­nie…

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Bursz­ty­no­we stat­ki w sam raz pasu­ją do naszych mor­skich podró­ży…

 

Edukacja domowa

 

W Muzeum mogli­śmy zoba­czyć „Las bursz­ty­no­wy”… żywi­ca wypły­wa­ją­ca wprost z pni drzew.

 

Edukacja domowa

 

Owa­dy zato­pio­ne w bursz­ty­nie…

 

Edukacja domowa

 

Bursz­ty­no­we śmier­tel­ne pułap­ki…

 

Edukacja domowa

 

Jan­tar skry­wa mul­tum zaga­dek…

 

 

Edukacja domowa


W bursz­ty­nach oprócz owa­dów moż­na zoba­czyć tak­że frag­men­ty roślin np.: liście.

 

Edukacja domowa

 

Wie­dzie­li­ście, że bursz­ty­ny moż­na napo­tkać w oko­li­cach War­sza­wy?

 

Edukacja domowa

 

Jantar odkrywa niektóre swoje tajemnice…

Uda­ło nam się dowie­dzieć, że bursz­ty­ny są mie­sza­ni­ną wie­lo­czą­stecz­ko­wych sub­stan­cji i pro­duk­tów ich utle­nia­nia. Skład ele­men­tar­ny bursz­ty­nów to: węgiel(61–81%), wodór (8,5–11%), tlen (ok. 15%), siar­ka (do 0,5%); jako skład­nik wtór­ny może wystę­po­wać w ilo­ści od 0 do kil­ku pro­cent. Pozna­li­śmy tak­że nie­któ­re ich wła­ści­wo­ści. Bursz­ty­ny bał­tyc­kie palą się kop­cą­cym żół­tym pło­mie­niem ale tem­pe­ra­tu­ra ich mięk­nie­nia to 150 — 180 stop­ni Cel­sju­sza. Co cie­ka­we reak­cją na pod­grza­nie jest wydzie­la­nie czy­ste­go zapa­chu żywicz­ne­go. Dowie­dzie­li­śmy się, że bursz­ty­ny o gęsto­ści < 1 g/cm3 pły­wa­ją w wodzie słod­kiej. Tym­cza­sem bursz­ty­ny o gęsto­ści > 1 g/cm3 pły­wa­ją w wodzie sło­nej. Lam­pa UV pozwa­la spraw­dzić czy bursz­ty­ny są auten­tycz­ne. Dzię­ki uprzej­mo­ści pra­cow­ni­ków muzeum wie­my, że nasza bursz­ty­no­wa bran­so­let­ka jest w 100% praw­dzi­wa.

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

W Muzeum Bursz­ty­nu zoba­czy­li­śmy tak­że krysz­ta­ły kwa­su bursz­ty­no­we­go. Mikro­krysz­ta­ły tego kwa­su po raz pierw­szy zosta­ły odkry­te w 2008 r przy uży­ciu mikro­sko­pu elek­tro­no­we­go w poro­wa­tym bia­łym bursz­ty­nie.

 

Edukacja domowa

 

W Muzeum zoba­czy­li­śmy tak­że repli­kę bursz­ty­no­we­go naszyj­ni­ka księż­nej brze­skiej Sybil­li Doro­ty.

 

Edukacja domowa

 

Ogrom­ne wra­że­nie zro­bił na nas Posej­don …

 

Edukacja domowa

 

Bursztyny z odległych krain…

Na wysta­wie mogli­śmy zoba­czyć tak­że oszli­fo­wa­ny bursz­tyn domi­ni­kań­ski oraz typo­wy naszyj­nik wyra­bia­ny na wyspie Haiti.

 

Edukacja domowa

 

Duże wra­że­nie zro­bi­ły na nas suro­we i szli­fo­wa­ne oka­zy żywi­cy kopal­nej Kali­man­ta­nu (połu­dnio­wa część wyspy Bor­neo) o sil­nej flu­ore­scen­cji.

 

Edukacja domowa

 

Cie­ka­we kolo­ry miał rów­nież bursz­tyn mek­sy­kań­ski z Chia­paz.

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Ta gablo­ta wyglą­da zupeł­nie jak skarb Pira­tów z Kara­ibów.

 

Edukacja domowa

 

Czy ta bursz­ty­no­wa latar­nia nie wyglą­da prze­cud­nie?

 

Edukacja domowa

 

Tu poczu­li­śmy się pra­wie jak w bursz­ty­no­wej kom­na­cie

 

Edukacja domowa

 

Bursz­ty­no­wa per­ła i skarb pira­tów?

 

Edukacja domowa

 

U sufi­tu wisia­ła gigan­tycz­na bursz­ty­no­wa nie­spo­dzian­ka…

 

Edukacja domowa

 

Tu praw­dzi­we małe i duże księż­nicz­ki poczu­ją się jak w nie­bie

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Bursz­ty­no­wa par­tia sza­chów dla wybred­nych…

 

Edukacja domowa

 

… a dla praw­dzi­wych sma­ko­szy mamy.… bursz­ty­no­wą piz­zę!

 

bursztyn, jantar, amber

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarz na temat “Bursztyn, czyli… nasza morska przygoda

  1. Cud­ne miej­sce ile tych bursz­ty­nów. Kali­man­ta­nu (połu­dnio­wa część wyspy Bor­neo) o sil­nej flu­ore­scen­cji na pew­no by się mojej Lenie spodo­bał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *