Dzień owada

Dzień Owa­da — Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie 29 — 31 maja 2015 — XV Ogól­no­pol­skie Dni Owa­da…

Festiwal Nauki Kraków 2015

Festi­wal Nauki Kra­ków 2015 … czy­li 5-latek w świe­cie wiel­kiej nauki też może się świet­nie bawić! Trzy…

Nazywam się Wolfgang Amadeusz Mozart!

Efekt Mo­zarta nie­za­leżnie od tego, czy ist­nieje fak­tycznie, czy też jest fan­ta­stycznym wy­tworem tzw. su­per­le­ar­ningu, zmu­sza do in­te­re­su­ją­cych prze­my­śleń. Wpływ…

Naukowe śledztwo: Sekretna formuła

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o tej książ­ce, to pomy­śla­łam sobie „faj­na, ale jesz­cze nie teraz, bo prze­cież moja cór­ka ma dopie­ro…

System edukacji PUS — Wydawnictwo Epideixis

„PUS-y rządzą, PUS-y radzą, PUS-y dziecka Wam nie zdradzą!” Czy ist­nie­je jakiś sku­tecz­ny spo­sób, aby nasza pocie­cha nie tyl­ko naby­wa­ła…

Przygoda piąta: Odyseja Kosmiczna 2014 czyli… jak Stephen Hawking stał się idolem pewnej rezolutnej pięciolatki.

Wkrót­ce Boże Naro­dze­nie… Magia wigi­lij­ne­go wie­czo­ru… Gwiazd­ko­we pre­zen­ty… Zaraz, zaraz, ale co z tą Pierw­szą Gwiazd­ką? Któ­ra to wła­ści­wie jest…

Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.

Od pew­ne­go cza­su moja pocie­cha prze­ży­wa praw­dzi­wą fascy­na­cję histo­rią Pol­ski. Szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi cie­szą się nie­zmien­nie cza­sy „kie­dy…

Przygoda trzecia: Być jak bracia Wright… czyli Tato, to ty też kiedyś chciałeś być lotnikiem?!

Kim był Clément Ader? (Fran­cu­ski pio­nier lot­nic­twa, któ­re­go samo­lot Avion w 1897 r doko­nał pierw­sze­go na świe­cie wzlo­tu w powie­trze)…

Przygoda druga: Geometria dla najmłodszych

„Mate­ma­ty­ka jest trud­na i nud­na! Mate­ma­ty­ki nie da się ani nauczyć ani tym bar­dziej zro­zu­mieć! Mate­ma­ty­ka jest dla…

Dziecko z Zespołem Aspergera — instrukcja obsługi… akceptacji, zrozumienia i miłości.

Dziec­ko z Zespo­łem Asper­ge­ra — instruk­cja obsłu­gi… akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i miło­ści. Wię­cej na: http://wyborcza.pl/1,87648,16731257.html

Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”

„Mamo, co drze­wa mają w środ­ku?”… „Tato, co rośli­ny robią zimą?”…. „Mamo, co rośli­ny jedzą?”… „Tato, a dla­cze­go…

Stymulacja psychoruchowa dziecka przedszkolnego – przewodnik dla rodziców

Zaba­wy z Archi­me­de­sem roz­po­czy­na­ją nową serię tema­tycz­ną pt .: Sty­mu­la­cja psy­cho­ru­cho­wa dziec­ka przed­szkol­ne­go – prze­wod­nik dla rodzi­ców…