Kreatywne zabawy z wiosnąZa oknem jesz­cze sza­ro-buro i… zim­no a tym­cza­sem u nas weso­ło, zaba­wo­wo i bajecz­nie kolo­ro­wo! 🙂
Kre­atyw­ne mate­ma­tycz­no — polo­ni­stycz­ne przy­go­dy z wio­sną!

Witaj Pani Wio­sno! 😀

Bukiet 3D zawsze wywo­ła wie­le uśmie­chu i rado­ści. Moto­ry­ka mała ćwi­czo­na tro­chę ina­czej — skła­da­nie, wyci­na­nie i przy­kle­ja­nie.

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Wio­sen­na mate­ma­ty­ka roz­we­se­li każ­de­go smy­ka!
Gąsie­nicz­ka Esme­ral­da poma­ga ćwi­czyć umie­jęt­no­ści doda­wa­nia i odej­mo­wa­nia w zakre­sie do 25.
Tym­cza­sem motyl Ema­nu­el i jego kole­żan­ka Kla­ra ćwi­czą logicz­ne myśle­nie! Czy wiesz jakie 6 liczb da w sumie 25? A może wer­sja łatwiej­sza?! Jakie 4 licz­by dadzą w simie 10 ? Dzie­ci kocha­ją takie zagad­ki!

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Wio­sen­ne doda­wa­nie to smut­ków odga­nia­nie! Mega kre­atyw­ne ćwi­cze­nie na myśle­nie mate­ma­tycz­ne!
Dziec­ko samo wybie­ra jakie dwie licz­by trze­ba dodać do sie­bie aby otrzy­mać kon­kret­ny wynik zapi­sa­ny w kwia­tusz­ku (po 2 kro­pel­ki na jeden kwia­tek).

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Kwia­ty, kwia­ty, kwia­ty ach to wy!
Wio­sen­ne zma­ga­nia z syla­ba­mi — pozna­je­my wio­sen­ne kwia­ty i bawi­my się roz­sy­pan­ka sylabową.Ćwiczenie na syn­te­zę i ana­li­zę wzro­ko­wą.

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Kre­atyw­ność wio­sen­nych zabaw nie zna gra­nic! 🙂
Poukła­daj syla­by, podaj nowe wyra­zy i wymyśl weso­łe zda­nia 🙂
Ćwi­cze­nie rodem z naj­lep­szych kur­sów kre­atyw­ne­go wyra­ża­nie swo­ich myśli. Myśle­nie jest sztu­ką, któ­rą może posiąść tak­że i Two­je dziec­ko!

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Języ­ko­we zma­ga­nia z gra­fo­mo­to­ry­ką też mogą być bar­dzo wio­sen­ne. Faj­ne ćwi­cze­nie na ana­li­zę i syn­te­zę wzrokową.Jeżeli two­je dziec­ko nie lubi gra­fo­mo­to­ry­ki to wła­śnie to ćwi­cze­nie pomo­że mu zmie­nić zda­nie.

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Czym jest wio­sna bez kolo­rów?! Zrób­my sobie tęczę! Pozna­je­my kolo­ry pod­sta­wo­we i bada­my ich zależ­no­ści.
Kre­atyw­ność w akcji, to tak­że dywer­gen­cja wyra­ża­nia uczuć przez małe i duże for­my pla­stycz­ne. Daj dziec­ku far­by i zobacz jak roz­wi­ja się jego poten­cjał kre­atyw­no­ści!

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Wio­sen­na mate­ma­ty­ka o pta­ki pyta! 😉
Dziec­ko inte­rak­tyw­nie uczest­ni­czy w zaba­wie — samo przy­kle­ja bud­ki dla pta­ków (wcze­śniej musi odgad­nąć ukry­te hasło), potem obli­cza nume­ry budek a w koń­cu przy­kle­ja pta­ki i spraw­dza gdzie powi­nien pole­cieć dany ptak.To ćwi­cze­nie na praw­dę mega pobu­dza myśle­nie mate­ma­tycz­ne!

 

Kreatywne zabawy z wiosną

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *