Matematyka jest πękna — zaproszenie do projektuZapra­szam wszyst­kich blo­gu­ją­cych rodzi­ców, do udzia­łu w nowym pro­jek­cie mate­ma­tycz­nym dla dzie­ci pt.:„Matematyka jest πęk­na”.
Jeże­li lubi­cie wyzwa­nia i potra­fi­cie dzia­łać nie­kon­wen­cjo­nal­nie, to ten pro­jekt jest wła­śnie dla Was!

Pro­jekt „Mate­ma­ty­ka jest πęk­na” będzie wyma­gać  od uczest­ni­ków  nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go i bar­dzo kre­atyw­ne­go podej­ścia do myśle­nia mate­ma­tycz­ne­go. W naszym pro­jek­cie mate­ma­ty­ka powin­na być zin­te­gro­wa­na z róż­ny­mi aspek­ta­mi życia codzien­ne­go a nie trak­to­wa­na jako odręb­ny szkol­ny przed­miot naucza­nia.
„Mate­ma­ty­ka jest πęk­na” to kształ­to­wa­nie inte­li­gen­cji mate­ma­tycz­nej u dzie­ci i roz­wi­ja­nie ich uzdol­nień w tym zakre­sie, po przez poka­za­nie mate­ma­ty­ki w tzw dzia­ła­niu. Nasz pro­jekt to taka pró­ba „mate­ma­ty­za­cji świata„dziecka od naj­młod­szych lat, tak aby stwo­rzyć mu jak naj­wię­cej oka­zji do widze­nia świa­ta „ocza­mi mate­ma­ty­ki”. Mate­ma­ty­ka „ukry­ta” jest wszę­dzie: w muzy­ce, w geo­gra­fii i podró­żach, w histo­rii, w archi­tek­tu­rze czy w koń­cu w kuch­ni lub w spo­rcie. Naszym zada­niem będzie tyl­ko umie­jęt­nie i kre­atyw­nie poka­zać to swo­im dzie­ciom.

 

Pro­po­zy­cja tema­ty­ki wpi­sów jest nastę­pu­ją­ca:

 1. Mate­ma­ty­ka cie­pła i zim­na. (21.03 — 3.04)
 2. Mate­ma­ty­ka cza­su. (4.04 — 17.04)
 3. Mate­ma­ty­ka dźwię­ku. (18.04 — 30.04)
 4. Mate­ma­ty­ka życia. (2.05- 15.05)
 5. Mate­ma­ty­ka sztu­ki. (16.05 — 29.05)
 6. Mate­ma­ty­ka sma­ku i zapa­chu. (30.05 — 12.06)
 7. Mate­ma­ty­ka podró­ży. (13.06 — 26.06)

Wpis na blo­gu może być rela­cją z warsz­ta­tu prze­pro­wa­dzo­ne­go z naszym dziec­kiem, opi­sem faj­nej wyciecz­ki, spra­woz­da­niem z udzia­łu w cie­ka­wych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, recen­zją inte­re­su­ją­cej książ­ki, wyda­rze­nia lub fil­mu zwią­za­nych z oma­wia­nym tema­tem. A może macie jesz­cze inne pro­po­zy­cje? Sło­wem wszyst­ko co Wam przyj­dzie do gło­wy!

Zasa­dy udzia­łu:

 1. Uczest­ni­kiem pro­jek­tu może zostać każ­da blo­gu­ją­ca oso­ba, któ­ra zobo­wią­że się prze­pro­wa­dzać swo­je warsz­ta­ty tyl­ko w ramach  edu­ka­cji wła­snych dzie­ci.
 2. Dopusz­cza się opusz­cze­nie dwóch wpi­sów oraz spóź­nie­nia w publi­ka­cjach. Moż­li­we jest tak­że publi­ko­wa­nie więk­szej licz­by postów w ramach jed­ne­go tema­tu.
 3. Publi­ku­je­my wpi­sy na blo­gach wg har­mo­no­gra­mu.
 4. Wszyst­kie Wasze wpi­sy wkle­ja­cie pod postem przy­pię­tym na gru­pie pro­jek­to­wej na Fb „Mate­ma­ty­ka jest πięk­na”.
 5. W cza­sie trwa­nia pro­jek­tu zamiesz­cza­cie w widocz­nym miej­scu na Waszym blo­gu logo pro­jek­tu.
 6. Każ­dy Wasz post w ramach pro­jek­tu opa­trzo­ny jest logo pro­jek­tu.
 7. Lin­ki do wszyst­kich postów z Waszych blo­gów (na dany temat) będą zebra­ne i umiesz­czo­ne razem na stro­nie pro­jek­tu na blo­gu „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”.

Nabór do pro­jek­tu już roz­po­czę­ty! Star­tu­je­my 14 mar­ca 2016 r. pre­zen­ta­cją zgło­szo­nych blo­gów na gru­pie pro­jek­to­wej na FB „Mate­ma­ty­ka jest πęk­na”

 

Komentarze na temat “Matematyka jest πękna — zaproszenie do projektu

 1. oczy­wi­ście, że jest pięk­na! będzie mi bar­dzo miło zna­leźć się w gro­nie bawią­cych się nią uczest­ni­ków pro­jek­tu — może­cie na nas liczyć 🙂 mama­jan­ka i On

 2. Tema­ty ambit­ne. Nie powiem. Na szczę­ście ja lubię wyzwa­nia a moje cór­ki mate­ma­ty­kę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *