Kreatywne podróże z Azją w tleKreatywne podróże z Azja w tle

Podró­że uczą, bawią i inspi­ru­ją! Podró­że te cał­kiem duże i te zupeł­nie malut­kie…

My ostat­nio „podró­żu­je­my” po Azji… Zobacz­cie jak na podró­żo­wa­nie moż­na spoj­rzeć dzie­cię­cym kre­atyw­nym okiem!

Kre­atyw­ne podró­że z Azją w tle zaczy­na­my od Chin. Tu pró­bo­wa­li­śmy naszych sił w tzw chiń­skich wyci­nan­kach. Zaba­wa była fan­ta­stycz­na! Chce­cie zro­bić podob­ne? Tyl­ko u nas może­cie dostać prze­pis „krok po kro­ku”! Może­cie pisać do nas bez obaw — odpi­sze­my na każ­dą wia­do­mość!

 

Mali podróżnicy - Chiny

 

Mali podróżnicy - Chiny

 

Mali podróżnicy - Chiny

 

Jeże­li chce­cie prze­czy­tać wię­cej o naszej wypra­wie do Chin, to musi­cie koniecz­nie zagląd­nąć na nasz post: Bawół, Szczur Pies i… Koza czy­li Zaba­wy z Archi­me­de­sem w Chi­nach

 

Nasze kre­atyw­ne podró­że — następ­ny przy­sta­nek to… Indie.

Tym razem w nasze zaba­wy wkra­dła się zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia kosmicz­na rodem z Gwiezd­nych Wojen! Zro­bi­li­śmy domo­wym spo­so­bem holo­gram burzy. No to jak — chce­cie poczuć się jak hin­du­ski bóg Indra? Mamy prze­pis i chęt­nie się z Wami podzie­li­my! Wasze malu­chy wręcz „osza­le­ją ze szczę­ścia” bo to tak pro­ste i… na wycią­gnię­cie ręki! Pisz­cie do nas już teraz!

  

A może woli­cie kre­atyw­ne spoj­rze­nie na indyj­ską kuch­nię? Mamy coś spe­cjal­nie dla Was! My już „prze­gryź­li­śmy się” przez pra­wie wszyst­kie kuch­nie orien­tal­ne, pozna­jąc ich spe­cy­ficz­ne sma­ki i zapa­chy.
Fascy­nu­ją­ca przy­go­da z przy­pra­wa­mi Azji powio­dła nas do poli­sen­so­rycz­nej zaba­wy, któ­ra z pew­no­ścią zachwy­ci tak­że Two­je dziec­ko!

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Wię­cej zabaw inspi­ro­wa­nych India­mi poznasz w naszym poście
Zara si masti, nasha zara sa…

 

Kre­atyw­ne podró­że z Azją w tle, to tak­że cudow­ny wypad na Fili­pi­ny.

Tym razem zro­bi­li­śmy makie­tę nie­zwy­kłej wyspy Luzon. A nawet umie­ści­li­śmy na niej minia­tu­ro­wy sta­tek Vik­to­ria bio­rą­cy udział w wypra­wie same­go Fer­dy­nan­da Magel­la­na.

 

Mali podróżnicy - Filipiny

 

Mali podróżnicy - Filipiny

 

Mali podróżnicy - Filipiny

 

Co takie­go nie­zwy­kłe­go jest w Luzon, że każ­dy chce tam być? Może­cie się tego dowie­dzieć już dziś i bły­snąć praw­dzi­wa wie­dzą geo­gra­ficz­ną! Wasi zna­jo­mi będą pod praw­dzi­wym wra­że­niem!
Fili­po­wi­ce… czy­li pol­skie Fili­pi­ny

 

Wie­cie jaki kraj azja­tyc­ki jest praw­dzi­wym mistrzem świę­to­wa­nia? Tam to dopie­ro mają praw­dzi­wie dłu­gie week­en­dy! Coś się Wam nasu­wa?! Nie? To my Wam pomo­że­my! Kre­atyw­ne podró­że z Azja w tle odwie­dzi­ły magicz­ny kraj o tysiącu świąt — Taj­lan­dię!
Oto nasz subiek­tyw­ny prze­gląd naj­lep­szych imprez w tym kra­ju!

W poło­wie listo­pa­da, roz­po­czy­na się ogrom­ny festi­wal: Loy Kra­thong (Festi­wal świa­tła). Naj­hucz­niej i chy­ba naj­dłu­żej (bo aż kil­ka dni) świę­tu­je się go w Chiang Mai. Drze­wa, mury, drzwi wej­ścio­we a nawet bra­my i słu­py ozdo­bio­ne są kolo­ro­wy­mi wstąż­ka­mi i papie­ro­wy­mi lub mate­ria­ło­wy­mi lam­pio­na­mi. Głów­nym sym­bo­lem Festi­wa­lu jest Kra­thong. Co to jest Kra­thong? Tego może­cie się dowie­dzieć tu i teraz z nasze­go kre­atyw­ne­go postu!
My zro­bi­li­śmy nasz wła­sny lam­pion i Kra­thong co spra­wi­ło nam mega dużo fraj­dy. Wy też może­cie spró­bo­wać Waszych sił w tej zaba­wie! Zobacz­cie jakie to pro­ste!

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

Dzię­ki pozna­niu sztu­ki Kra­thong dowie­dzie­li­śmy się tak­że o carvin­gu czy­li sztu­ce ozdob­ne­go rzeź­bie­nia w owo­cach, warzy­wach i… w mydle.

Carving w jabł­ku jest na praw­dę bar­dzo pro­sty! A może woli­cie pach­ną­ce mydło? Koniecz­nie spró­buj­cie tej zaba­wy z Waszy­mi dzie­cia­ka­mi.

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

Kie­dy u nas w Pol­sce za oknem pada śnieg lub pły­ną z nie­ba stru­gi bar­dzo zim­ne­go desz­czu, to na pół­no­cy Taj­lan­dii wła­śnie w Chiang Mai zaczy­na się Festi­wal Kwia­tów. My posta­no­wi­li­śmy zro­bić naszą wer­sję tego Festi­wa­lu. Zobacz­cie co nam wyszło! Jeże­li i Wy chce­cie poba­wić się tak z Waszy­mi pocie­cha­mi, to chęt­nie powie­my Wam jak przy­go­to­wać taką zaba­wę. Wyśle­my wam dokład­ną instruk­cje krok po kro­ku i sza­blo­ny kwia­tów. Może­cie pisać już teraz!

  

Czy wie­cie, że sym­bo­lem Taj­lan­dii jest słoń? Każ­de­go roku 13 mar­ca Tajo­wie obcho­dzą „Dzień sło­nia” a w listo­pa­dzie w Surin odby­wa się nawet Festi­wal Sło­ni. Chce­cie zro­bić takie­go kre­atyw­ne­go sło­nia? Praw­da, że tak?! To mega pro­ste a dzie­ci mają tyle fraj­dy!

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

A może woli­cie pta­ki niż sło­nie? Mamy pro­po­zy­cje spe­cjal­nie dla Was! Wie­cie, że w Taj­lan­dii ist­nie­je cie­ka­wy zwy­czaj rytu­al­ne­go wypusz­cza­nia pta­ka na wol­ność? Wie­lu bud­dy­stów wie­rzy, że przy­wró­ce­nie uwię­zio­nym zwie­rzę­tom wol­no­ści jest jed­ną z naj­lep­szych i naj­pięk­niej­szych form odda­nia czci Bud­dzie i jed­no­cze­śnie wzbo­ga­ce­nia wła­sne­go bytu ziem­skie­go o dobry uczy­nek. Chce­cie poczuć się lepiej? To jest meto­da! My zro­bi­li­śmy wła­sną wer­sję tego zwy­cza­ju.

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

kreatywne podróże z azją w tle

 

Jeże­li chce­cie poczy­tać o innych naszych pozy­tyw­nie zakrę­co­nych kre­atyw­nych pomy­słach na podró­żo­wa­nie po Taj­lan­dii to koniecz­nie musi­cie zaj­rzeć na Archi­me­de­so­wy Bang(s)kok do Taj­lan­dii

A tym­cza­sem już dziś zapra­sza­my was do wspól­ne­go kre­atyw­ne­go podró­żo­wa­nia z Azją w tle, bo przed nami kolej­ne przy­stan­ki: Wiet­nam, Sri Lac­ka, Japo­nia i kto wie co będzie dalej?!. Musi­cie tam być z nami! Pisz­cie, laj­kuj­cie! Chce­cie być na bie­żą­co z naszy­mi kolej­ny­mi wpi­sa­mi? Pamię­taj­cie, aby śle­dzić nasze­go fan­pa­ge na Face­bo­ok. Cze­ka­my na Was!

 

Komentarze na temat “Kreatywne podróże z Azją w tle

 1. Jestem pod wiel­kim wra­że­niem… cóż za kre­atyw­ne i pomy­sło­we podej­ście do tema­tu… Faj­ne te wasze podró­że:-)

 2. Słoń z przy­praw skradł moje ser­ce. Takie pro­ste roz­wią­za­nie, a zapad­nie w pamięć na dłu­gi czas 🙂

 3. Mega warsztat…cała podróż fan­ta­stycz­na — a Fili­pi­ny i makie­ta wyspy — rewe­la­cja! 😉

 4. Cudow­ne! Wybie­ra­my sie w tym roku do Azji, bede korzy­stac z Waszych pomy­slow w ramach pzy­go­to­wan do pod­rozy 🙂

  1. Pole­ca­my prze­czy­ta­nie „Peł­nych wer­sji” wszyst­kich naszych 4 warsz­ta­tów z cyklu — „Mali podróż­ni­cy” o Chi­nach, Indiach, Fili­pi­nach, Taj­lan­dii. Tam jest dopie­ro solid­na daw­ka pomy­słów i infor­ma­cji. A już wkrót­ce będą kolej­ne.

 5. Jak juz wcze­sniej pisa­lam jeste­scie WIELKIE! Bar­dzo sie cie­sze, ze bie­rze­cie udzial w pro­jek­cie „Mali Pod­roz­ni­cy”

 6. Super zesta­wie­nie nie­zwy­kłych zabaw z egzo­tycz­nej Azji!!!! Makie­ta na pew­no pod­bi­ła­by ser­ca moich chło­pa­ków, a słoń przy­pra­wo­wy musiał wspa­nia­le pach­nieć.

 7. Wyspa Luzon jak dla mnie prze­bi­ja wszyst­ko! Fan­ta­stycz­ny pro­jekt i Mali Podróż­ni­cy widzę u Was zadzia­ła­li nie­sa­mo­wi­cie sty­mu­lu­ją­co 😀 Mnó­stwo wspa­nia­łych i kre­atyw­nych pomy­słów inspi­ro­wa­nych kul­tu­rą Azj. Jestem zachwy­co­na i po raz kolej­ny patrząc na Wasze warsz­ta­ty, nie mogę się docze­kać aż lato­rośl nie­co pod­ro­śnie :3

 8. Fan­ta­stycz­ny warsz­tat!! Napraw­dę pięk­ny!! Wie­le wło­żo­nej pra­cy, faj­ne doświad­cze­nia i ten raj­ski ptak!! BOMBA!!!

 9. Zasza­le­li­ście. Poważ­nie. Ogrom mate­ria­łu i jaka róż­no­rod­ność. Nasza podróż też doty­czy­ła Azji ale była bar­dziej histo­rycz­na.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *