Było sobie jajko…Pro­jekt: 21 dni z… jaj­kiem — „W ocze­ki­wa­niu na kur­cząt­ko”
Nasza Archi­me­de­so­wa pocie­cha doda­ła pod­ty­tuł „Było sobie jaj­ko”

Zaczę­li­śmy od teo­rii — oglą­da­my budo­wę jaj­ka pta­ka w książ­ce. W kom­pu­te­rze oglą­da­my roz­wój jaj­ka- dzień 1, dzień 2, dzień 3.

 

Było sobie jajko...

 

Tu widać sko­rup­kę wapien­na i bło­ny per­ga­mi­no­we.

 

Było sobie jajko...

 

Sko­rup­ka jaj­ka (widok spod mikro­sko­pu USB) Sko­rup­ka ta zbu­do­wa­na jest z węgla­nu wap­nia oraz bia­łek podob­nych do kola­ge­nu. Sko­rup­ka jest poprze­bi­ja­na licz­ny­mi pora­mi i jest prze­pusz­czal­na dla wody oraz gazów (to waż­ne dla zarod­ka)

 

Było sobie jajko...

 

Tu oglą­da­my poło­że­nie komo­ry powietrz­nej.

 

Było sobie jajko...

 

Tu sza­cu­je­my „pojem­ność” jaj­ka. Biał­ko jajo­we to kolo­idal­ny roz­twór bia­łek (woda to 85%) i owo­mu­ko­idu (sil­ny aler­gen)

 

Było sobie jajko...

 

Tu po lewej stro­nie bło­na okry­wa­ją­ca żółt­ko.

 

Było sobie jajko...

 

Bło­na z powierzch­ni żółt­ka — to tzw bło­na żółt­ko­wa (widok spod mikro­sko­pu USB)

 

Było sobie jajko...

 

Wewnętrz­na stro­na jaj­ka — widok błon per­ga­mi­no­wych przy­cze­pio­nych do sko­rup­ki (widok spod mikro­sko­pu USB

Było sobie jajko...

 

Tu pró­bo­wa­li­śmy zoba­czyć żółt­ko z bli­ska. (widok spod mikro­sko­pu USB) U pta­ków żółt­ko jest wła­ści­wa komór­ką jajo­wą. W żółt­ku są widocz­ne jasne i ciem­ne smu­gi ‑jest to żółt­ko bia­łe i żółt­ko żół­te.

 

Było sobie jajko...

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *