Pakiet edukacyjny w akcji — to także może być kreatywne!Cały świat obcho­dzi dziś wyjąt­ko­we, nie­zwy­kłe świę­to. Nie wie­cie jakie? My Wam pomo­że­my roz­wią­zać tą zagad­kę! Koniecz­nie musi­cie zoba­czyć ten krót­ki fil­mik! A potem… No wła­śnie a potem gwa­ran­tu­je­my, że będzie jesz­cze cie­ka­wiej!

  

No i jak? Zasko­cze­ni?!

Świa­to­wy Dzień Wody — to faj­ne, pozy­tyw­nie zakrę­co­ne świę­to, praw­da?

Czu­ję, że jeste­ście goto­wi na cał­kiem nowe wyzwa­nia!
Z tej oka­zji mam coś spe­cjal­nie tyl­ko dla Was!
„Zaba­wy z Archi­me­de­sem” prze­te­sto­wa­ły super pakiet edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci pt:„Woda”.
Ten pakiet edu­ka­cyj­ny to ponad 100 stron mate­ria­łów dydak­tycz­nych: sce­na­riu­sze zajęć, kolo­ro­we tabli­ce, opo­wia­da­nia, krzy­żów­ki, labi­ryn­ty, ukła­dan­ki, rebu­sy, zagad­ki i spo­ro mate­ma­ty­ki. Możesz to wszyst­ko mieć już dziś! Cały pakiet edu­ka­cyj­ny możesz pobrać za free!

Mamy też dla Was kolej­ną nie­spo­dzian­kę! W zesta­wie są tak­że pakie­ty: Powie­trze, Zie­mia, Ogień.

 

Pakiet edukacyjny - woda

Pakiet moż­na pobrać TUTAJ

 

Jak widzi­cie dziś w spo­sób szcze­gól­ny inspi­ro­wał nas wła­śnie Pakiet Edu­ka­cyj­ny „Woda”.
A oto kil­ka naszych pro­po­zy­cji zabaw spe­cjal­nie tyl­ko dla Was!
Zobacz­cie jakie to pro­ste! Wy tez może­cie tak świet­nie się bawić i … uczyć! Wasze dzie­ci potrze­bu­ją takich nowych kre­atyw­nych zabaw!

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

pakiet edukacyjny

 

Komentarz na temat “Pakiet edukacyjny w akcji — to także może być kreatywne!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *