Zara si masti, nasha zara sa… cokolwiek to znaczy wpada w ucho!edukacja domowa

Indie i… „Zara si masti, nasha zara sa…” —  może w koń­cu ktoś się nad nami zli­tu­je i powie nam, o czym my w zasa­dzie śpie­wa­my od tygo­dnia. Zara, może Twój Tata nam pomo­że?! 😉

Indie to dru­gi przy­sta­nek na tra­sie naszej nie­zwy­kłej wypra­wy dooko­ła świa­ta wraz z „Mały­mi podróż­ni­ka­mi”.
Po raz pierw­szy z India­mi nasza Archi­me­de­so­wa Pocie­cha spo­tka­ła się jakieś dwa lata temu na Festi­wa­lu Nauki w naszym rodzin­nym Kra­ko­wie. Wte­dy naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ła na niej opo­wieść o świę­cie Holi i moż­li­wość przy­mie­rze­nia sari. Odkąd zaś poja­wi­ła się baj­ka „Miś Muki”, obo­wiąz­ko­wo, co jakiś czas, cór­ka powra­ca do odcin­ków opo­wia­da­ją­cych wła­śnie o Indiach.

 

I tak temat „Indie” jakoś samo­ist­nie wie­lo­krot­nie prze­wi­jał się przez tema­ty­kę naszych wspól­nych rodzin­nych zabaw. Kie­dy jed­nak „Indie” sta­ły się ele­men­tem Pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy”, posta­no­wi­li­śmy moc­no upo­rząd­ko­wać, usys­te­ma­ty­zo­wać i uzu­peł­nić naszą wie­dzę o tym pięk­nym i tajem­ni­czym kra­ju. Tym bar­dziej, że naj­więk­szą atrak­cją naszej zaba­wy była naj­praw­dziw­sza pocz­tów­ka z Indii, któ­rą dosta­li­śmy od Zary i jej Rodzi­ców. Bar­dzo Wam dzię­ku­je­my za super nie­spo­dzian­kę! Pocz­tów­ka będzie jed­ną z pere­łek w naszej kolek­cji.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Co uda­ło nam się zro­bić? Oto mała rela­cja:

Upo­rząd­ko­wa­li­śmy wie­dze na temat poło­że­nia geo­po­li­tycz­ne­go Indii na mapie świa­ta:

  • bawi­li­śmy się inte­rak­tyw­ny­mi mapa­mi Indii
  • stu­dio­wa­li­śmy atla­sy geo­gra­ficz­ne dla dzie­ci

 

Mali podróżnicy - Indie

 

  • kolo­ro­wa­li­śmy „Mapow­nik”

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Oglą­da­li­śmy pano­ra­my 3D z Indii w ser­wi­sie Air­Pa­no  —  http://www.airpano.ru/files/Taj-Mahal-India/1–2

Mali podróżnicy - Indie

 

Słu­cha­li­śmy tra­dy­cyj­nej muzy­ki hin­du­skiej i oglą­da­li­śmy indyj­skie tań­ce

  

Posta­no­wi­li­śmy nauczyć się kil­ku słów w języ­ku hin­di.
Nama­ste i bil­li to nasze ulu­bio­ne nowe sło­wa.

  

Mali podróżnicy - Indie

 

Czy­ta­li­śmy hin­du­skie baśnie i opo­wie­ści znad Indu­sa i Gan­ge­su

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Pozna­wa­li­śmy mito­lo­gie Indii

 

Czy­ta­li­śmy mity o bogu Indru, Wisz­nu oraz o Bud­dzie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Posta­no­wi­li­śmy zro­bić domo­wym spo­so­bem holo­gram burzy — bawi­li­śmy się tro­chę jak hin­du­ski bóg Indra

  

Prze­gry­za­li­śmy się” przez kuch­nie indyj­ską pozna­jąc przy­pra­wy świa­ta i eks­pe­ry­men­to­wa­li­śmy tro­chę w kuch­ni

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Wspo­mi­na­li­śmy naszą wizy­tę na pla­nie fil­mu „Ban­gi­stan” czy­li pro­duk­cji Bol­ly­wo­odz­kiej roz­gry­wa­ją­cej się w Kra­ko­wie.

 (sce­ny krę­co­ne w Kra­ko­wie na ul. Kano­ni­czej, Grodz­kiej, Pl Św. Marii Mag­da­le­ny i w Bar­ba­ka­nie)

 (sce­ny krę­co­ne w Bol­ly­wo­od)

 

Oglą­da­li­śmy nasze zdję­cia z Ogro­du Bota­nicz­ne­go w Kra­ko­wie, kie­dy latem podzi­wia­li­śmy kwiat loto­su (naro­do­wy sym­bol Indii), bam­bu­sa, wani­lię i kil­ka innych roślin pocho­dzą­cych z Indii.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Bada­li­śmy fau­nę Indii, co pozwo­li­ło nam odkryć min. ist­nie­nie del­fi­nów w Gan­ge­sie (Suzu — wię­cej o nich prze­czy­tasz w arty­ku­le na stro­nie Natio­nal Geo­gra­phic) oraz ostat­niej w Azji natu­ral­nej popu­la­cji lwów indyj­skich (żyją one w Indyj­skim Par­ku naro­do­wym Gir Forest).
W naszych zaba­wach towa­rzy­szy­ła nam maskot­ka tygry­sa ben­gal­skie­go
Shi­ra i dla­te­go poczy­ta­li­śmy tak­że o bio­lo­gii tego „pięk­ne­go bil­li”.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Posta­no­wi­li­śmy wię­cej dowie­dzieć się o man­go, któ­re uda­ło nam się oso­bi­ście wyho­do­wać.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Pozna­wa­li­śmy Indie tak­że tro­chę zaba­wo­wo z ksią­żecz­ką Miki­Geo: „Indie, Sri Lan­ka, Male­di­wy”.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Czy­ta­li­śmy kil­ka ksią­żek i oglą­da­li­śmy fil­mi­ki o podró­żach Mar­co Polo i Ibn Bat­tu­ty oraz o nie­zwy­kłej wypra­wie Vasco da Gama, któ­ry odkrył mor­ską dro­gę do Indii. Uda­ło nam się dotrzeć do książ­ki Ibn Bat­tu­ty „Oso­bli­wo­ści Miast i Dzi­wy Podró­ży”.

 

Mali podróżnicy - Indie

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Uczy­li­śmy się mno­żyć meto­dą hin­du­ską i pozna­li­śmy histo­rie pięk­nej i mądrej Lila­va­ti (w koń­cu cyfry arab­skie wca­le nie wymy­śli­li Ara­bo­wie lecz naro­dzi­ły się one wła­śnie w Indiach)

 

Mali podróżnicy - Indie

 

Mali podróżnicy - Indie

Nasza mała Lila­va­ti

 

Roze­gra­li­śmy tak­że mały domo­wy mecz „poko­jo­we­go kry­kie­ta”.

 

Mali podróżnicy - Indie

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “Zara si masti, nasha zara sa… cokolwiek to znaczy wpada w ucho!

  1. Jeste­scie nie­sa­mo­wi­te!!!! Cie­szy­my sie, ze pocz­tow­ka dotar­la. Slo­wa pio­sen­ki prze­tlu­ma­cze jutro, tzn dzi­siaj, ale o tro­che bar­dziej ludz­kiej porze 😛 Bo „tato” juz spi i chy­ba by nie byl zachwy­co­ny gdy­bym go obu­dzi­la, zeby mi je teraz prze­tlu­ma­czyl 😛 jest 2:10 w nocy 😀 Swiet­ny warsz­tat!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *