Wielkie kobiety w nauceZaba­wy z Archi­me­de­sem” też świę­tu­ją 8 mar­ca.
Nasz mini pro­jekt „Być jak Mar­jam Mirza­cha­ni czy­li… słyn­ne kobie­ty w nauce”

 

Wielkie kobiety w nauce

 

Merit Ptah — pierw­sza zna­na kobie­ta, któ­ra zaj­mo­wa­ła się nauką, była leka­rzem. Jej podo­bi­zna znaj­du­je się w gro­bow­cu zna­le­zio­nym w pobli­żu pira­mi­dy schod­ko­wej w Sak­ka­ra.
Hypa­tia z Alek­san­drii — alek­san­dryj­ska mate­ma­tycz­ka. Legen­da gło­si , że to ona wyna­la­zła astro­la­bium

 

Wielkie kobiety w nauce

 

Żona Jana Hewe­liu­sza. Wspól­nie z mężem pro­wa­dzi­ła obser­wa­cje i bada­nia astro­no­micz­ne, poma­ga­ła w pro­jek­to­wa­niu obser­wa­to­rium w Gdań­sku.
Ele­na Lucre­zia Cor­na­ro Pisco­pia wło­ska — mate­ma­tycz­ka i filo­zof­ka, pierw­sza kobie­ta, któ­ra otrzy­ma­ła sto­pień nauko­wy dok­to­ra.

 

Wielkie kobiety w nauce

 

Maria Skło­dow­ska — Curie nasza genial­na rodacz­ka. Dwie Nagro­dy Nobla to jest coś, praw­da?!
Rosa­lind Fran­klin — bry­tyj­ska bio­fi­zyk i spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie kry­sta­lo­gra­fii pro­mie­nia­mi X, współ­od­kryw­czy­ni podwój­nej heli­sy DNA.

 

Wielkie kobiety w nauce

 

Walen­ti­na Tie­riesz­ko­wa — radziec­ka kosmo­naut­ka, inży­nier­ka, posia­dacz­ka odzna­ki Lot­nik Kosmo­nau­ta ZSRR. Pierw­sza kobie­ta w kosmo­sie.
Ame­ry­kan­ka irań­skie­go pocho­dze­nia Mary­am Mirza­kha­ni zosta­ła pierw­szą kobie­tą, któ­ra otrzy­ma­ła Medal Field­sa, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą nagro­dę przy­zna­wa­ną mate­ma­ty­kom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *