Zamek Zagadek czyli… dziecko na tropie matematycznych tajemnic

Wszyscy żyjemy w zagadce kryminalnej z nami w roli ofiary… /Yann Martel – Wysokie Góry Portugalii/ Nie tak daw­no na jed­nej z grup…

Egipt, bogowie, hieroglify i… matematyka

W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów /Euklides/   Mali Podróż­ni­cy we wrze­śniu mogą odwie­dzić Egipt, Jamaj­kę lub…

Która Godzina pyta Profesora Granny rodzina?

Nie wierzcie zegarom – czas wymyślił je dla zabawy /Wojciech Bartoszewski/   Obli­cze­nia zega­ro­we to jed­no z naj­trud­niej­szych zagad­nień,…

Miary i pomiary czasem bez miary — zestawienie

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry”. Zobacz­cie…

Bakterie do kwadratu czyli matematyka jest wszędzie

„Tymczasem matematyka jest zanurzona w rzeczywistości bardziej, niż można sobie wyobrazić, drogi Filipie. Problem polega jedynie na tym,…

Karty Grabowskiego czyli nauka przez zabawę

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego…

Ułamki u Anki — Zestawienie

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Ułam­ki u Anki”. Zobacz­cie sami co…

Pan Kartezjusz gra w statki czyli podróże do krainy matematyki

Matematyka jest wszędzie. Nawet tam, gdzie się jej najmniej spodziewasz.   Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, czy aby napraw­dę…

Wesołe duszki czyli układanki logografomotoryczne dla dzieci

Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość /Michał Anioł/ Umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia to jed­na z naj­waż­niej­szych kom­pe­ten­cji, któ­re…

Kryptos czyli… i Ty możesz być jak James Bond i Mata Hari

„Nie ma takiej osoby w armii, która byłaby traktowana z większą troską niż szpieg; nie ma nikogo,…

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle czyli… jeszcze więcej kreatywnej zabawy z logiką

Rzeczy piękne są trudne /Platon/ Per­cep­cja wzro­ko­wa czy­li zdol­ność spo­strze­ga­nia, roz­po­zna­wa­nia i inter­pre­ta­cji ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, któ­ra była…

Symetria chaosu — zestawienie

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Syme­tria cha­osu”. Zobacz­cie sami co…