Wesołe duszki czyli układanki logografomotoryczne dla dzieciukładanki logografomotoryczne

Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość
/Michał Anioł/

Umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia to jed­na z naj­waż­niej­szych kom­pe­ten­cji, któ­re warun­ku­ją pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie jed­nost­ki w spo­łe­czeń­stwie. Spraw­ność taką czło­wiek naby­wa poprzez nie­ustan­ne doświad­cza­nie świa­ta. Małe dziec­ko stop­nio­wo pozna­je ota­cza­ją­cą go rze­czy­wi­stość, podej­mu­jąc róż­ne spo­so­by aktyw­no­ści. Wery­fi­ka­cja róż­nych roz­wią­zań i cią­głe podej­mo­wa­nie decy­zji, wyma­ga wie­le tru­du i cza­su… Doświad­cza­nie świa­ta, przy­no­si dzie­ciom tak­że poraż­ki i roz­cza­ro­wa­nia, gdyż czę­sto otrzy­mu­ją nie to, cze­go ocze­ki­wa­ły. Poja­wia­ją się wów­czas: fru­stra­cja, złość a nawet łzy. Aby jed­nak doro­snąć, dzie­ci muszą odro­bić tak­że i tą trud­na a cza­sem wręcz bole­sną lek­cje! Nie może­my wyrę­czać naszych dzie­ci w „doświad­cza­niu świa­ta”, ale za to zde­cy­do­wa­nie powin­ni­śmy zadbać o mądre wspie­ra­nie ich roz­wo­ju. Logicz­ne myśle­nie moż­na a nawet trze­ba tre­no­wać!
Poznaj­cie nasze ukła­dan­ki logo­gra­fo­mo­to­rycz­ne, któ­re ide­al­nie nada­ją się do wspól­ne­go rodzin­ne­go tre­nin­gu logicz­ne­go myśle­nia.

Edukacja domowa

 

Mózg dziecka lubi się bawić

Logicz­ne myśle­nie to nic inne­go jak umie­jęt­ność ana­li­zo­wa­nia i wycią­ga­nia traf­nych wnio­sków oraz dostrze­ga­nie związ­ków przy­czy­no­wo-skut­ko­wych, czę­sto zupeł­nie nie­za­leż­nie od stop­nia posia­da­nej wie­dzy teo­re­tycz­nej. Nasze ukła­dan­ki logo­mo­to­rycz­ne, to pro­ste zaba­wy logicz­ne, któ­re pozwa­la­ją w bar­dzo atrak­cyj­ny spo­sób połą­czyć naukę z dobrą zaba­wą. A zaba­wa to prze­cież pod­sta­wo­wa aktyw­ność każ­de­go dziec­ka!

 

Układanki logografomotoryczne czyli zabawy DIY

Zaba­wa z dusz­ka­mi ” to nasza pierw­sza pro­po­zy­cja na ukła­dan­ki logo­gra­fo­mo­to­rycz­ne.
Zapro­po­no­wa­ne przez nas ukła­dan­ki świet­nie ćwi­czą nie tyl­ko umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia, ale tak­że wpły­wa­ją na kon­cen­tra­cję oraz wspie­ra­ją moto­ry­kę małą dziec­ka. Nasze łami­głów­ki moż­na śmia­ło wyko­rzy­stać nie tyl­ko w domu, ale tak­że w szko­le na lek­cjach mate­ma­ty­ki, czy na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych (lub zaję­ciach świe­tli­co­wych).

 

Duszki szukają pary…

Zasa­dy naszej zaba­wy logicz­nej są bar­dzo pro­ste nawet dla naj­młod­szych. Każ­dy domek zamiesz­ku­je kil­ka par małych weso­łych dusz­ków (każ­da para dusz­ków jest w innym kolo­rze). Naszym zada­niem jest pomóc każ­dej parze dusz­ków odszu­kać dro­gę, tak aby mogły się spo­tkać. Dro­gi poszcze­gól­nych par dusz­ków nie mogą się jed­nak krzy­żo­wać. Pro­po­nu­je­my Wam aż 9 ukła­da­nek, któ­re moż­na zasto­so­wać na 3 spo­so­by. (Każ­dą ukła­dan­kę moż­na pobrać i wydru­ko­wać indy­wi­du­al­nie, ale moż­na rów­nież pobrać cały pakiet, czy­li wszyst­kie ukła­dan­ki na raz).

Wariant I

Daje­my dzie­ciom wydru­ko­wa­ny „domek z dusz­ka­mi” i pro­si­my o zazna­cze­nie poszcze­gól­nych dróg przy pomo­cy kolo­ro­wych pisa­ków (naj­pierw mogą ćwi­czyć przy pomo­cy ołów­ka). Dzie­ci same sta­ra­ją się odszu­kać pra­wi­dło­we roz­wią­za­nie.

Wariant II

Wydru­ko­wa­ny „domek z dusz­ka­mi” moż­na wło­żyć do koszul­ki prze­źro­czy­stej A4 i dro­gi ryso­wać przy pomo­cy pisa­ków sucho­ście­ral­nych. Dzie­ci same sta­ra­ją się odszu­kać pra­wi­dło­we roz­wią­za­nie.

Wariant III

Daje­my dzie­ciom wydru­ko­wa­ny „domek z dusz­ka­mi” i pro­si­my o zazna­cze­nie poszcze­gól­nych dróg przy pomo­cy kolo­ro­wych pisa­ków. Tym razem jed­nak dzie­ci odwzo­ro­wu­ją dro­gę z goto­wych sche­ma­tów. Ten wariant moż­na wyko­rzy­stać nawet u przed­szko­la­ków.

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 1

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 2

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 3

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 4

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 5

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 6

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 7

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 8

 

Edukacja domowa

Pobierz zagad­kę nr. 9

 

Pobierz wszyst­kie zagad­ki

 

Miłej zaba­wy! A już wkrót­ce wypa­truj­cie kolej­nej por­cji nowych zabaw logicz­nych

 

Wię­cej naszych zaga­dek i ukła­da­nek logicz­nych znaj­dziesz tutaj:

Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne z Wiel­ka­no­cą w tle czy­li… jesz­cze wię­cej kre­atyw­nej zaba­wy z logi­ką

Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne dla dzie­ci czy­li per­cep­cja wzro­ko­wa na start!

 

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *