Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle czyli… jeszcze więcej kreatywnej zabawy z logikąwielkanocne układanki figuratywne

Rzeczy piękne są trudne
/Platon/

 

Per­cep­cja wzro­ko­wa czy­li zdol­ność spo­strze­ga­nia, roz­po­zna­wa­nia i inter­pre­ta­cji ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, któ­ra była tema­tem nasze­go nie­daw­ne­go wpi­su „Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne dla dzie­ci czy­li per­cep­cja wzro­ko­wa na start!” odbi­ła się bar­dzo sze­ro­kim echem wśród naszych czy­tel­ni­ków. Zain­te­re­so­wa­nie tą pro­ble­ma­ty­ką było tak duże, że posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać dla Was kolej­ne zaba­wy. Tym razem to — Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne z Wiel­ka­no­cą w tle!

 

Patrzę, ale czy dostrzegam? Widzę, ale czy rozumiem?

Jak zapew­ne pamię­ta­cie sym­bo­le gra­ficz­ne to zupeł­nie dowol­ne (lub cał­kiem kon­kret­ne) ukła­dy linio­we, figu­ry geo­me­trycz­ne oraz lite­ry, cyfry i sym­bo­le. Spo­sób ich roz­miesz­cze­nia, logicz­ne powią­za­nie w całość i przede wszyst­kim zro­zu­mie­nie zna­cze­nia, wyma­ga­ją od dziec­ka nie­ustan­ne­go doko­ny­wa­nia ana­li­zy i syn­te­zy wzro­ko­wej.

Ćwi­cze­nia per­cep­cji wzro­ko­wej odgry­wa zatem zasad­ni­czą rolę w sty­mu­lo­wa­niu roz­wo­ju umy­sło­we­go dziec­ka i przy­go­to­wa­niu go do nauki pisa­nia i czy­ta­nia.

 

Mamo! Tato! Wspieraj mnie, wspieraj… mądrze!

Osią­gnię­cie przez dziec­ko tzw goto­wo­ści szkol­nej w zakre­sie czy­ta­nia i pisa­nia jest bar­dzo trud­nym i zło­żo­nym zada­niem. Wyma­ga to spo­ro cza­su, wie­lu eta­pów pośred­nich, cią­głych prób i nie­ustan­nej wery­fi­ka­cji pod­ję­tych decy­zji.
Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne
mogą zna­czą­co wspie­rać pro­ces osią­ga­nia tzw. doj­rza­ło­ści szkol­nej a tym samym moż­li­wość roz­po­czę­cia nauki w szko­le.

 

Mózg lubi zagadki!

Inspi­ru­ją­ce, kre­atyw­ne ale przede wszyst­kim dobrze prze­my­śla­ne zaba­wy moc­no wpły­wa­ją na roz­wo­ju każ­de­go małe­go dziec­ka. Szcze­gól­ną rolę w tym pro­ce­sie odgry­wa­ją róż­no­rod­ne gry i zaba­wy logicz­ne o róż­nym stop­niu trud­no­ści.
Dziś pro­po­nu­je­my wam kil­ka kolej­nych zabaw logicz­nych, któ­re z pew­no­ścią spodo­ba­ją się waszym dzie­ciom. Z wia­do­mo­ści od was wie­my, że nasze ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne spodo­ba­ły się tak­że cał­kiem „dużym i doj­rza­łym” gra­czom!

 

Układanki figuratywne — pisanki jajka malowane

Nasza pro­po­zy­cja Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne z Wiel­ka­no­cą w tle, to praw­dzi­wa grat­ka dla każ­de­go dziec­ka, któ­re lubi wyzwa­nia i nie boi się eks­pe­ry­men­to­wać! Ukła­dan­ka figu­ra­tyw­na to bar­dzo pro­sta i szyb­ka do wyko­na­nia gra, któ­ra gwa­ran­tu­je dużo zaba­wy i… nauki!

Sztu­ka logicz­ne­go myśle­nia, ćwi­cze­nia cier­pli­wo­ści, siła kon­cen­tra­cji to tyl­ko nie­któ­re z atu­tów naszej zaba­wy!

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle — Na czym polega nasza zabawa?

To pro­ste! Każ­da ukła­dan­ka skła­da się z kil­ku ele­men­tów, któ­re nale­ży tak dopa­so­wać, aby zapeł­nić wol­ne pola w każ­dej pisan­ce.
Pamię­taj­cie tyl­ko, że pod­sta­wą suk­ce­su jest zaba­wa!

Wszyst­kie Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne z Wiel­ka­no­cą w tle dostar­cza­ją dzie­ciom dużo emo­cji i są napraw­dę świet­nym spo­so­bem na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Wszyst­kie warian­ty naszej zaba­wy moż­na pobrać i wydru­ko­wać w domu. Na każ­dej kar­cie jest oczy­wi­ście obra­zek z popraw­nym roz­wią­za­niem!
Zatem pisan­ki w dłoń i do dzie­ła!

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 1

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 2

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 3

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 4

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 5

 

Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle

Pobierz ukła­dan­kę nr. 6

 

Pobierz wszyst­kie ukła­dan­ki

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Komentarze na temat “Układanki figuratywne z Wielkanocą w tle czyli… jeszcze więcej kreatywnej zabawy z logiką

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *