Bakterie do kwadratu czyli matematyka jest wszędzieBakterie do kwadratu

Tymczasem matematyka jest zanurzona w rzeczywistości bardziej, niż można sobie wyobrazić, drogi Filipie. Problem polega jedynie na tym, jak to wszystkim pokazać!’

 

Pamię­ta­cie książ­kę Anny Cera­so­li Pan Kar­te­zjusz gra w stat­ki o któ­rej nie­daw­no Wam pisa­li­śmy? Dziś przed­sta­wia­my dru­gą część tej histo­rii: Bak­te­rie do kwa­dra­tu czy­li mate­ma­ty­ka jest wszę­dzie.

 

Nasze dru­gie spo­tka­nie z Fili­pem i jego Dziad­kiem z począt­ku wyda­wa­ło się że będzie dość trud­ne i być może odro­bi­nę nie­zro­zu­mia­łe. Sta­ty­sty­ka i logi­ka brzmią prze­cież na pierw­szy rzut oka mało zachę­ca­ją­co, praw­da? Nasze oba­wy były jed­nak bez­za­sad­ne, szyb­ko bowiem oka­za­ło się że „Bak­te­rie do kwa­dra­tu”, to super wcią­ga­ją­ca lek­tu­ra.

 

 

Bakterie do kwadratu


Filip ma już dzie­więć lat, ale cią­gle ten sam nie­po­ha­mo­wa­ny pęd do pozna­wa­nia świa­ta mate­ma­ty­ki… Zobacz­cie jakie tym razem spo­tka­ły go nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy u boku nie­zmor­do­wa­ne­go Dziad­ka mate­ma­ty­ka!

 

Bakterie do kwadratu

 

Zegarek detektywa Herkulesa Poirot

Bak­te­rie do kwa­dra­tu” to książ­ka bar­dzo prze­wrot­na i zaska­ku­ją­ca. Tu mate­ma­ty­ka jest napraw­dę wszę­dzie… tyl­ko nie zawsze jest tym na co wyglą­da. Dzię­ki „mate­ma­ty­ce zega­ro­wej” odkry­li­śmy że… 10+7 to … 3! Przez chwi­lę mogli­śmy tak­że poczuć się jak detek­tyw Poirot bada­ją­cy jakąś tajem­ni­czą kra­dzież w Orient Expre­sie. Odkry­cie gdzie sie­dział podej­rza­ny, to prze­cież dzię­ki książ­ce :„Bak­te­rie do kwa­dra­tu” buł­ka z masłem. Sło­wem mate­ma­ty­ka modu­ło­wa na start!

 

Bakterie do kwadratu

 

Potęga potęg!

Umie­cie grać w sza­chy? My dopie­ro się uczy­my, ale dzię­ki książ­ce „Bak­te­rie do kwa­dra­tu” pozna­li­śmy cie­ka­wą legen­dę o Sis­sie Nassi­ne i sza­chach. Książ­ka ta pomo­gła nam też zro­zu­mieć na czym pole­ga spryt­ne życie bak­te­rii oraz poznać tajem­ni­ce samu­raj­skie­go mie­cza. A wszyst­ko to dzię­ki mate­ma­ty­ce. Od teraz potę­gi i … loga­ryt­my nie będą już takie strasz­ne nawet dla naszej sied­mio­lat­ki.

 

Bakterie do kwadratu

 

Bakterie do kwadratu

 

Juliusz Cezar w supermarkecie

Wie­cie, że wizy­ta w super­mar­ke­cie może być peł­na przy­gód, sekre­tów i mate­ma­ty­ki. Nie! Nie cho­dzi o rachu­nek przy kasie. Cho­ciaż…? Dzię­ki książ­ce „Bak­te­rie do kwa­dra­tu” wie­my gdzie i jak szu­kać w skle­pach taj­nych szy­frów. Umie­my je roz­po­zna­wać i zro­zu­mieć. A co na to Juliusz Cezar i jego kryp­to­lo­gia? Jeże­li chce­cie spraw­dzić prze­czy­taj­cie nasze posty: Kości zosta­ły rzu­co­ne, czy­li być jak boski Juliusz Cezar oraz Dzie­cię­ca kryp­to­lo­gia czy­li cudow­ny świat zaszy­fro­wa­nej mate­ma­ty­ki .

 

Bakterie do kwadratu

 

Kwadratura silni

Kie­dyś nasza cór­ka nary­so­wa­ła kil­ka cał­kiem faj­nych rysun­ków i popro­si­ła, aby umie­ścić je u niej w poko­ju. Powsta­ło jed­nak pyta­nie gdzie i co naj­waż­niej­sze jak to zro­bić? Przy trzech obraz­kach usta­le­nie kolej­no­ści to jesz­cze cał­kiem pro­ste zada­nie, ale co zro­bić przy 6 dzie­łach. Na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź czy­ta­jąc „Bak­te­rie do kwa­dra­tu”. W koń­cu ana­gra­myper­mu­ta­cje to dzie­cin­na kasz­ka z mlecz­kiem.

 

Bakterie do kwadratu

 

Czy Ciasteczkowy Potwór zna tajemnicę trójkąta Pascala?

Nasza sąsiad­ka Pani Bro­ni­sła­wa wprost uwiel­bia robić domo­we wypie­ki. Wierz­cie mi, nikt lepiej niż ona nie pie­cze szar­lot­ki z bitą śmie­ta­ną lub fan­ta­stycz­ne­go ser­ni­ka z cze­ko­la­dą i brzo­skwi­nia­mi. A wie­cie, że cia­stecz­ka domo­wej robo­ty mogą być tak­że cie­ka­wym tema­tem mate­ma­tycz­nych roz­wa­żań!? Wyobraź­cie sobie, że na sto­le macie 4 róż­ne ciast­ka: kre­mów­kę, wuzet­kę, szar­lot­kę i tor­cik mali­no­wy. Jak myśli­cie, na ile spo­so­bów Cia­stecz­ko­wy Potwór może nało­żyć sobie te cia­stecz­ka na talerz? My już wie­my, a to wszyst­ko dzię­ki książ­ce Bak­te­rie do kwa­dra­tu i… trój­ką­to­wi Pas­ca­la.

 

Bakterie do kwadratu

 

Bakterie do kwadratu

 

Bakterie do kwadratu

 

Subiektywno — obiektywne dylematy pełne sylogizmów

 

Bakterie do kwadratu

 

Wszyst­kie myszy są sza­re”
„Mój kot nie jest myszą”
dla­te­go „Mój kot nie jest sza­ry”

 

 

 

Ojej, coś tu nie gra? No wła­śnie! Też tak myśli­my!
A może…

 

Żaden pies nie jest kotem”
„Wszyst­kie dal­ma­tyń­czy­ki są psa­mi”
dla­te­go „Żaden dal­ma­tyń­czyk nie jest kotem”

 

 

 

Teraz brzmi lepiej? Dzię­ki lek­tu­rze Bak­te­rie do kwa­dra­tu my już wie­my o co cho­dzi! To wła­śnie tu pozna­li­śmy pew­ną księż­nicz­kę i nie­ja­kie­go Eule­ra wybit­ne­go mate­ma­ty­ka któ­ry pomógł nam poznać i zro­zu­mieć sylo­gi­zmy i … zbio­ry.

 

Zbiorowa” komunikacja czyli autobus pełen logiki.

Musze się Wam przy­znać, że zagad­nie­nia zwią­za­ne z elek­trycz­no­ścią dłu­go spę­dza­ły mi sen z oczu pod­czas moich stu­diów. Połą­cze­nia rów­no­le­głe i sze­re­go­we nie­ste­ty nie były moją moc­ną stro­ną. Dziś po latach wspo­mi­nam to, tro­chę się rumie­niąc, ale wiem że dzię­ki lek­tu­rze tej książ­ki takich kło­po­tów może unik­nąć moja cór­ka. Wierz­cie mi, tego zagad­nie­nia nie da się już pro­ściej wytłu­ma­czyć! Tu mate­ma­ty­ka i fizy­ka two­rzą parę ide­al­ną. Osta­tecz­nie… każ­dy obwód elek­trycz­ny odpo­wia­da jakiejś ope­ra­cji na zbio­rach.

 

Bakterie do kwadratu

 

Bakterie do kwadratu

 

(Nie)sprawiedliwa średnia czyli… Falski dla nauczycieli.

Wie­cie cze­go naj­bar­dziej jako bel­fer nie lubię w szko­le. Naj­bar­dziej na świe­cie nie zno­szę sta­wia­nia ocen! (Oczy­wi­ście słyn­nej biu­ro­kra­tycz­nej papie­ro­lo­gi tak­że, ale to już inna baj­ka). „Bak­te­rie do kwa­dra­tu” w cał­kiem cie­ka­wy spo­sób tłu­ma­czą moją wro­dzo­ną nie­chęć do tego tema­tu. W zasa­dzie ta część książ­ki powin­na zostać lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą każ­de­go przy­szłe­go nauczy­cie­la. A każ­dy obec­ny nauczy­ciel powi­nien prze­czy­tać przy­naj­mniej 3 razy przed każ­dą kla­sy­fi­ka­cją seme­stral­ną lub rocz­ną! Bo w koń­cu, czy ist­nie­je jakiś sta­ty­stycz­nie uśred­nio­ny Jaś Kowal­ski?

 

Bakterie do kwadratu

 

(Nie)statystyczny gulasz Pani Gessler czyli… o tym jak ośmiu na dziesięciu kucharzy wie lepiej niż ty!

Rekla­my nie­ste­ty zazwy­czaj są mega wrza­skli­we, ogłu­pia­ją­ce i bazu­ją na ludz­kiej naiw­no­ści. „Magii reklam” naj­ła­twiej ule­ga­ją dzie­ci. Kie­dy moja cór­ka dosta­ła kie­dyś tam swo­je upra­gnio­ne (rekla­mo­wa­ne) płat­ki śnia­da­nio­we, to nagle oka­za­ło się że są zupeł­nie nie­ja­dal­ne, żeby nie rzec zwy­czaj­nie obrzy­dli­we. Była to jed­nak świet­na lek­cja życia! O dema­sko­wa­niu reklam i kre­atyw­nej sta­ty­sty­ce moż­na tak­że poczy­tać w „Bak­te­riach do kwa­dra­tu”. Jak się bowiem oka­zu­je sta­ty­sty­ka opi­so­wa i induk­cyj­na mogą zro­bić spo­re­go zamie­sza­nia kie­dy dosta­ną się w ręce kre­atyw­ne­go mana­ge­ra.

 

Bakterie do kwadratu

 

Dzwon Gausa czyli pod kopułą (o)gromu statystyki.

W wie­lu sytu­acjach w któ­rych ludzie widzą nie­po­rzą­dek mate­ma­tyk dostrze­ga pięk­ne regu­lar­no­ści”. Dzwo­ny mogą być ruro­we lub być typem spodni, ale Bak­te­rie do kwa­dra­tu poka­zu­ją nam, „że wszy­scy sie­dzi­my pod tym samym dzwo­nem”. Czy już domy­śla­cie się o jaki dzwon cho­dzi?
Prze­czy­taj­cie koniecz­nie „Bak­te­rie do kwa­dra­tu” a sami prze­ko­na­cie się, że w pozor­nym cha­osie mate­ma­ty­ka jest peł­na logi­ki i porząd­ku.

 

Edukacja domowa

 

Bakterie do kwadratu czyli matematyka na miarę Oskara

Bak­te­rie do kwa­dra­tu”, to jed­na z tych ksią­żek któ­rą czy­ta się, a potem cią­gle się do niej powra­ca. Tak uka­za­na mate­ma­ty­ka powo­du­ję, że wszyst­ko sta­je się prost­sze i bar­dziej zro­zu­mia­łe. Mate­ma­ty­ka już nie stra­szy! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby czy­ta­jąc tę książ­kę mieć koniecz­nie sta­le pod ręką jakąś kart­kę, dłu­go­pis i kal­ku­la­tor. Zaba­wa gwa­ran­to­wa­na!

 

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

Anna Cara­so­li
Bak­te­rie do kwa­dra­tu
czy­li mate­ma­ty­ka jest wszę­dzie
ISBN 978–83-7420–785‑0
Wydaw­nic­two Ada­ma­da

 

Wydawnictwo Adamada

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Bakterie do kwadratu czyli matematyka jest wszędzie

  1. Zbe­le­try­zo­wa­na mate­ma­ty­ka* chy­ba naj­bar­dziej tra­fia do dzie­ci! 🙂

    *Jesz­cze mani­pu­lo­wa­nie 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *