Zamek Zagadek czyli… dziecko na tropie matematycznych tajemnicMatematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

Wszyscy żyjemy w zagadce kryminalnej z nami w roli ofiary…
/Yann Martel – Wysokie Góry Portugalii/

Nie tak daw­no na jed­nej z grup spo­łecz­no­ścio­wych na Face­bo­ok toczy­ła się bar­dzo zażar­ta dys­ku­sja na temat naucza­nia przez zaba­wę. Kon­ser­wa­ty­ści wska­zy­wa­li na jed­ną, jedy­ną słusz­ną ich zda­niem dro­gę zdo­by­wa­nia przez dziec­ko wie­dzy… cięż­ką pra­cę, godzi­ny ćwi­czeń i zaku­wa­nie na pamięć! To podob­no wypró­bo­wa­na meto­da, któ­ra spraw­dza się od wie­lu poko­leń i prak­tycz­nie w każ­dym przed­mio­cie… Ten kie­ru­nek myśle­nia wła­ści­wy jest nauczy­cie­lom, popie­ra tak­że spo­ra gru­pa rodzi­ców Ale czy napraw­dę nie ma innych roz­wią­zań? A może tak się­gnąć po… Zamek Zaga­dek?

 

Stwórz fascynującą przygodę, rozwiąż zagadkę i… zostań bohaterem!

Jest mroź­na zimo­wa noc… Poli­cja otrzy­mu­je dziw­ne zgło­sze­nie prze­stęp­stwa. W Zam­ku Zaga­dek znik­nę­ła biżu­te­ria i bar­dzo cen­ne obra­zy. Na miej­scu prze­stęp­stwa odkry­to tyl­ko pew­ne tajem­ni­cze śla­dy butów… Kto i jaki spo­sób wła­mał się do Zam­ku Zaga­dek? Gdzie znaj­du­ją się skra­dzio­ne cen­ne przed­mio­ty? Poli­cjan­ci zupeł­nie nie mogą pora­dzić sobie z tym śledz­twem i… pro­szą o pomoc wła­śnie Cie­bie! Tak zaczy­na się Two­ja wiel­ka detek­ty­wi­stycz­na przy­go­da, peł­na fascy­nu­ją­cych nie­spo­dzia­nek, tajem­ni­czych zaga­dek i zaska­ku­ją­cych wska­zó­wek. Brzmi intry­gu­ją­co, praw­da?

Przed Wami zupeł­nie nie­sa­mo­wi­ta mate­ma­tycz­na książ­ka Davi­da Glo­ve­ra — Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne Śledz­two.

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

 

Matematyczny Sherlock Holmes

Zamek Tajem­nic. Mate­ma­tycz­ne śledz­two nie jest zwy­czaj­ną lek­tu­rą, któ­rą czy­ta się stro­na po stro­nie, lecz wraz z kolej­ny­mi zagad­ka­mi wędru­je się raz do przo­du a raz do tyłu książ­ki. Wraz z roz­wo­jem wyda­rzeń mło­dy czy­tel­nik napo­ty­ka na roż­ne tajem­ni­cze ele­men­ty ukła­dan­ki i w zależ­no­ści od udzie­lo­nej odpo­wie­dzi prze­no­si się róż­ne czę­ści książ­ki i… wpły­wa na prze­bieg akcji. Błęd­na odpo­wiedź nie eli­mi­nu­je jed­nak z całej zaba­wy, ponie­waż dziec­ko zawsze dosta­je infor­ma­cję zwrot­ną (pod­po­wiedź) jak zna­leźć wła­ści­wą dro­gę. Za każ­dym razem czy­tel­nik ma do wybo­ru kil­ka odpo­wie­dzi. Książ­ka wypo­sa­żo­na jest rów­nież w mini słow­ni­czek nie­zbęd­nych pojęć z zakre­su mate­ma­ty­ki, tak aby dziec­ko mogło samo zdo­by­wać nową wie­dzę (lub uzu­peł­niać to już co umie).

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyka ale… nie z podręcznika

Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne śledz­two to emo­cjo­nu­ją­ca książ­ko­wa przy­go­da, któ­ra przy­bra­ła postać mate­ma­tycz­nych tajem­nic peł­nych brył, figur i miar… Tutaj zagad­ki sku­pio­ne są tutaj wokół takich pojęć jak m.in.: figu­ry i bry­ły geo­me­trycz­ne oraz mia­ry i pomia­ry. Znaj­dzie­my tu tak­że kie­run­ki geo­gra­ficz­ne, współ­rzęd­ne, kąty oraz pola i… czas.To jed­na z tych fascy­nu­ją­cych ksią­żek, któ­ra ma za zada­nie przede wszyst­kim roz­bu­dzić w dzie­ciach zain­te­re­so­wa­nia mate­ma­tycz­ne i poka­zać, że nauka tego przed­mio­tu może być fascy­nu­ją­ca przy­go­dą. Intry­gu­ją­ca i mega wcią­ga­ją­ca „histo­ria z dresz­czy­kiem” to jedy­nie pre­tekst do spoj­rze­nia na mate­ma­ty­kę, w zupeł­nie nowy i… jak­że kre­atyw­ny spo­sób!

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Warkimedes i inne matematyczne stworki

Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne śledz­two to genial­ne połą­cze­nie zalet faj­nej, wcią­ga­ją­cej książ­ki, fascy­nu­ją­cej gry kom­pu­te­ro­wej i… nauki przez zaba­wę. Dla mnie to połą­cze­nie ide­al­ne! Mło­dy czy­tel­nik, aby przy­bli­żyć się do roz­wi­kła­nia skom­pli­ko­wa­nej intry­gi i odszu­kać skra­dzio­ne dro­go­cen­ne przed­mio­ty, musi roz­wi­kłać wie­le cie­ka­wych i intry­gu­ją­cych mate­ma­tycz­nych zaga­dek.
For­mu­ła „gry miej­skiej”, inte­rak­tyw­ność akcji, plus cie­ka­wa sza­ta gra­ficz­na i nie­ba­nal­na fabu­ła, powo­du­ją, że książ­ka ta jest atrak­cyj­na tak dla naj­młod­sze­go jak i nie­co star­sze­go czy­tel­ni­ka. Dodat­ko­wą atrak­cją jest postać War­ki­me­de­sa, któ­ra poma­ga czy­tel­ni­ko­wi odkryć praw­dę, stwo­rzyć wła­sną nie­po­wta­rzal­ną histo­rie, prze­żyć nie­sa­mo­wi­ta przy­go­dę i… poćwi­czyć swo­je mate­ma­tycz­ne zdol­no­ści.

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Zamek Zagadek — jedna książka wiele możliwości

Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne śledz­two to moż­li­wość wspo­ma­ga­nia natu­ral­nych zdol­no­ści i zain­te­re­so­wań dziec­ka, na co naj­mniej kil­ka spo­so­bów. Pierw­sza i naj­prost­sza moż­li­wość to oczy­wi­ście prze­czy­ta­nie książ­ki wraz z dziec­kiem. Inny spo­sób to roz­wią­za­nie pierw­sze­go zada­nia wraz z dziec­kiem, aby poka­zać mu zasa­dę dzia­ła­nia książ­ki. Moż­na tak­że wspól­nie prze­ro­bić mały frag­ment tej lek­tu­ry, aby dziec­ko nabra­ło pew­no­ści sie­bie i resz­tę mogło wyko­nać już samo. Jestem pew­na, że swo­ich zwo­len­ni­ków znaj­dzie tak­że pomysł, aby dziec­ko zupeł­nie samo­dziel­nie zabra­ło się do tej książ­ki. Rodzi­ce mogą wów­czas zachę­cać dziec­ko do dzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi i…matematycznymi odkry­cia­mi.

Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne śledz­two to rów­nież ide­al­ny punkt wyj­ścia do mate­ma­tycz­nych roz­mów z dziec­kiem w zwy­kłych codzien­nych sytu­acjach… Tan­ko­wa­nie pali­wa, pie­cze­nie cia­sta czy szu­ka­nie dro­gi na szla­ku wyciecz­ko­wym to prze­cież… czy­sta mate­ma­ty­ka!

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Matematyczne śledztwo. Zamek Zagadek

 

Seryjne Matematyczne śledztwo…

Zamek Zaga­dek. Mate­ma­tycz­ne śledz­two to jed­na ksią­żek o mate­ma­ty­ce dla dzie­ci (i nie tyl­ko!), któ­ra powsta­ła w serii „Mate­ma­tycz­ne Śledz­two”. Naszym zda­niem war­to poznać tak­że inne pozy­cje z tego cyklu. My pisa­li­śmy już post o innej książ­ce z tej serii w poście Kota­go­ras w Muzeum Tajem­nic czy­li mate­ma­ty­ka w akcji!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

David Glo­ver
Mate­ma­tycz­ne śledz­two: Zamek Zaga­dek
ISBN 978–83-7895–655‑6

Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa, War­sza­wa 2014

 

Wydawnictwo Zielona Sowa

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *