Która Godzina pyta Profesora Granny rodzina?IQ Granna - Która godzina

Nie wierzcie zegarom – czas wymyślił je dla zabawy
/Wojciech Bartoszewski/

 

Obli­cze­nia zega­ro­we to jed­no z naj­trud­niej­szych zagad­nień, z któ­ry­mi dziec­ko spo­ty­ka się już w zerów­ce. Swo­je umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia godzin na zega­rze oraz zapis słow­ny godzin, dziec­ko tre­nu­je i dosko­na­li przez cały okres edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej. Zda­rza się jed­nak, że mimo wie­lu ćwi­czeń mło­dy czło­wiek, nadal ma spo­re trud­no­ści z opa­no­wa­niem tego zagad­nie­nia. My temat zega­ry mamy opa­no­wa­ny napraw­dę bar­dzo dobrze, ale nie­daw­no tra­fi­li­śmy na coś, co może pomóc wie­lu dzie­ciom! IQ GRANNA Któ­ra Godzi­na to rewe­la­cyj­na gra, któ­ra naukę zega­ra łączy z dosko­na­łą zaba­wą i roz­ryw­ką dla całej rodzi­ny!

 

 

Edukacja domowa

 

W Granny magicznym pudełku…

Naj­waż­niej­szy­mi ele­men­ta­mi gry jest 48 żeto­nów z zapi­sem godzin, któ­re zosta­ły podzie­lo­ne na dwie kate­go­rie: 24 ze słow­nym zapi­sem godzi­ny oraz 24 ze wska­za­nia­mi zega­ra. W pudeł­ku znaj­dzie­my tak­że 4 dwu­stron­ne plan­sze gra­cza, zegar z rucho­my­mi wska­zów­ka­mi, 20 żeto­nów punk­tów oraz krót­ką instruk­cje. Każ­da plan­sza gra­cza na jed­nej stro­nie ma umiesz­czo­ne 4 obraz­ki — każ­dy z nich przed­sta­wia czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne o innej porze dnia (rano, przed­po­łu­dnie, popo­łu­dnie i wie­czór). Po dru­giej stro­nie kar­ty znaj­du­je się zapis róż­nych godzin jed­nej doby.

 

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

A jest ich cztery…

Gra Któ­ra Godzi­na IQ GRANNA w zało­że­niu auto­rów zawie­ra aż 4 moż­li­wo­ści roz­gryw­ki a prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 6–11 lat. Naszym zda­niem przy drob­nych mody­fi­ka­cjach i wspar­ciu rodzi­ców, w zaba­wie mogą brać udział nawet młod­sze dzie­ci. W zaba­wie może uczest­ni­czyć jed­no­cze­śnie o 1 do 4 gra­czy.

 

Nakręć zegar

Ten wariant gry prze­zna­czo­ny jest dla młod­szych dzie­ci i może wyma­gać aktyw­ne­go wspar­cia rodzi­ców. Do roz­gryw­ki potrze­bu­je­my 24 żeto­ny ze słow­nym zapi­sem godzin oraz zegar. Zada­niem dziec­ka jest usta­wie­nie wska­zó­wek zega­ra tak, aby zga­dza­ły się wylo­so­wa­nym żeto­nem. Dziec­ko może samo­dziel­nie z żeto­nu odczy­ty­wać zapis słow­ny godzi­ny a opie­kun jedy­nie spraw­dza popraw­ność odczy­tu i usta­wie­nia wska­zó­wek zega­ra. W innym warian­cie to rodzic odczy­tu­je zapis godzi­ny a dziec­ko usta­wia zegar.

 

 

Edukacja domowa

 

Pora dnia

Ten wariant gry rów­nież prze­zna­czo­ny jest raczej dla młod­szych dzie­ci. Wyma­ga­ne ele­men­ty roz­gryw­ki to 4 plan­sze gra­cza oraz żeto­ny ze słow­nym zapi­sem godzin i żeto­ny z zapi­sem godzin w for­mie zega­ra. Spo­śród czte­rech plansz gra­cza nale­ży wybrać jed­ną i obró­cić ją tak, aby stro­na z ilu­stra­cja­mi zna­la­zła się u góry. Teraz gracz losu­je 8 żeto­nów z ozna­cze­niem cza­su. Teraz moż­li­we są aż trzy moż­li­wo­ści roz­gryw­ki! Wyko­rzy­stu­je­my albo żeto­ny z zapi­sem słow­nym, albo żeto­ny ze wska­za­nia­mi zega­ra lub decy­du­je­my się zasto­so­wać oba typy żeto­nów jed­no­cze­śnie. Zada­niem gra­cza jest przy­po­rząd­ko­wać wylo­so­wa­ny żeton do odpo­wied­nie­go obraz­ka. W tym warian­cie zaba­wy oso­ba doro­sła ma za zada­nie prze­dys­ku­to­wać z mło­dym gra­czem słusz­ność jego wybo­rów.

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Czaso — memory

Ten wariant roz­gryw­ki opie­ra się na ogól­nie zna­nych zasa­dach gry typu memo­ry a w zaba­wie bio­rą udział wszyst­kie żeto­ny. Łatwiej­sza roz­gryw­ka zakła­da wybra­nie 8 par czy­li po osiem żeto­nów z zapi­sem słow­nym i odpo­wia­da­ją­ce im 8 żeto­nów ze wska­za­nia­mi zega­ra. Zaba­wę roz­po­czy­na naj­młod­szy uczest­nik zaba­wy a gra koń­czy się w momen­cie gdy wszyst­kie pary zosta­ną zebra­ne. Zwy­cięz­cą zosta­je gracz, któ­ry uzbie­rał naj­więk­szą licz­bę par.

 

Edukacja domowa

 

Która Godzina?

Ten wariant gry jest prze­zna­czo­ny raczej dla star­szych gra­czy gdyż zawie­ra bar­dziej zło­żo­ne zasa­dy. Wyma­ga­ne ele­men­ty roz­gryw­ki zawie­ra­ją: 4 plan­sze gra­cza, wszyst­kie 48 żeto­nów ozna­cza­ją­cych czas ( zapis słow­ny oraz wska­za­nia zega­ro­we) oraz żeto­ny punk­ta­cji. Każ­dy z uczest­ni­ków zaba­wy losu­je swo­ją plan­szę gra­cza i kła­dzie ją przed sobą tak, aby inni mogli zoba­czyć zapis 24 godzin. Następ­nie każ­de dziec­ko losu­je 5 żeto­nów z zapi­sem godzin tak, aby widać było jedy­nie rewers. Tak­że w tym przy­pad­ku roz­gryw­ka może prze­bie­gać na kil­ka spo­so­bów. Do zaba­wy moż­na użyć zarów­no jed­ne­go z dwóch zesta­wów żeto­nów jak i zde­cy­do­wać się na ich pomie­sza­nie. Gra pole­ga na tym ze na hasło „trzy-czte­ry” uczest­ni­cy zaba­wy obra­ca­ją żeto­ny na stro­nę z zapi­sem godzi­ny (lub wska­za­niem zega­ra) i sta­ra­ją się przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nie­go miej­sca na plan­szy. Punk­ta­cja uza­leż­nio­na jest od licz­by gra­czy.

 

 

Edukacja domowa

 

 

Edukacja domowa

 

Okiem Marudy… i Papy Smerfa

Któ­ra Godzi­na IQ GRANNA, to taki rodzaj gry, do któ­rej w zasa­dzie nie ma o co przy­cze­pić. To co naszym zda­niem moż­na, a nawet wg naszej 7 lat­ki trze­ba koniecz­nie udo­sko­na­lić w przy­szło­ści, to… licz­ba żeto­nów z ozna­cze­nia­mi cza­su. Zde­cy­do­wa­nie tych żeto­nów powin­no być wię­cej, bo gra jest fak­tycz­nie świet­na! Dzie­cia­ki bio­rą­ce udział w grze (zwłasz­cza te naj­młod­sze) mia­ły nato­miast pew­ne pro­ble­my z pra­wi­dło­wą inter­pre­ta­cją obraz­ków (przed­sta­wia­ją­cych pory dnia) na kar­cie gra­cza. Fak­tycz­nie naj­le­piej roz­po­zna­wal­ne były pora­nek i wie­czór, nato­miast pozo­sta­łe pory dnia nie były dość jed­no­znacz­ne. Z dru­giej stro­ny owa „nie­jed­no­znacz­ność” była napraw­dę świet­nym pre­tek­stem do dłu­gich dys­ku­sji. To tak­że mia­ło zatem walo­ry edu­ka­cyj­ne!

 

 

Edukacja domowa

 

Naszym zda­niem gra jest war­to­ścio­wa mery­to­rycz­nie i dla­te­go z czy­stym sumie­niem pole­ca­my do użyt­ku tak domo­we­go jak i na potrze­by szkol­ne. Solid­nie wyko­na­ne pudeł­ko i ele­men­ty gry, ład­na gra­fi­ka i wie­le moż­li­wo­ści roz­gry­wek ze stop­nio­wa­niem trud­no­ści to coś co nam bar­dzo odpo­wia­da!
Grę Któ­ra Godzi­na IQ GRANNA wyko­rzy­sta­li­śmy do reali­za­cji mię­dzy blo­go­we­go pro­jek­tu mate­ma­tycz­ne­go: Mate­ma­ty­ka jest Pięk­na — temat: „Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry”.

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

PS: Kupu­jąc gry Gran­na poma­gasz kar­mić zebrę GRANNĘ z War­szaw­skie­go ZOO.
To już teraz wie­cie dla­cze­go w sesji zdję­cio­wej do tego wpi­su towa­rzy­szy­ła nam wła­śnie… uro­cza zebra.

 

Wydawnictwo Granna

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *