Kryptos czyli… i Ty możesz być jak James Bond i Mata HariGra Kryptos - Trefl Kraków

Nie ma takiej osoby w armii,
która byłaby traktowana
z większą troską niż szpieg;
nie ma nikogo, kto byłby
szczodrzej wynagradzany
niż szpieg; żadne inne
działania nie mogą już być
owiane większą tajemnicą
niż działania wywiadu.”
/Sun Tzu, „Sztuka wojny”/

 

Od zara­nia ludz­ko­ści za naj­cen­niej­sze na świe­cie ucho­dzi­ło zło­to i dro­gie kamie­nie. Alche­mi­cy nie usta­wa­li w poszu­ki­wa­niach kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go, za pomo­cą któ­re­go w pro­ce­sie trans­mu­ta­cji moż­na by prze­kształ­cić dowol­ny metal nie­szla­chet­ny wła­śnie w zło­to. Według legend magicz­ne wła­ści­wo­ści kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go to tak­że moż­li­wość stwo­rze­nia dzię­ki nie­mu tzw elik­si­ru życia, któ­ry zapew­nia nie­śmier­tel­ność każ­de­mu kto go wypi­je…
Dziś magicz­nym sło­wem jest… Kryp­tos!

 

Kryptos… zaszyfrowana wiadomość

W dzi­siej­szych cza­sach naj­cen­niej­szą rzecz na świe­cie jest… infor­ma­cja! Posia­da­jąc wie­dzę na okre­ślo­ny temat bodaj kil­ka minut wcze­śniej, jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć np.: ruch na gieł­dzie papie­rów war­to­ścio­wych, nowe ten­den­cje w świe­cie mody i desi­gnu, potrze­by kon­su­menc­kie, nastro­je poli­tycz­ne czy wyjść obron­ną ręką nawet z cał­kiem spo­rych opre­sji. Infor­ma­cja to w koń­cu tak­że naj­cen­niej­sza broń w arse­na­le każ­dej armii. Wie­dza o pla­no­wa­nych ruchach prze­ciw­ni­ków poli­tycz­nych czy woj­sko­wych, pozna­nie ich moc­nych i sła­bych stron, to praw­dzi­wy klucz do zwy­cię­stwa nawet w cza­sach poko­ju.
Każ­dy mały i cał­kiem duży chło­pak marzy, aby przez chwi­lę poczuć się jak praw­dzi­wy Agent 007 — James Bond, praw­da? Teraz to moż­li­we!
Dziś opo­wie­my wam o grze Kryp­tos, któ­ra z pew­no­ścią jest w sta­nie roz­pa­lić umysł i ser­ce nie jed­naj mło­dej damie… Mata Hari — szpieg w spód­ni­cy, drze­mie prze­cież podob­no w każ­dej kobie­cie!

 

O kryptologi słów kilka…

Kryp­to­lo­gia to taka dzie­dzi­na wie­dzy, któ­ra łączy w sobie pięk­no i tajem­ni­czość mate­ma­ty­ki ze świe­żo­ścią i osza­ła­mia­ją­cy­mi moż­li­wo­ścia­mi infor­ma­ty­ki. To wła­śnie tutaj inży­nie­ria kom­po­nu­je się z geniu­szem ludz­kie­go umy­słu. Kryp­to­lo­gia nie jest jed­nak wca­le wyna­laz­kiem współ­cze­sno­ści! Jej korze­nie się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów antycz­nych. Nie­za­leż­nie jed­nak od epo­ki, czy poło­że­nia geo­po­li­tycz­ne­go, moż­li­wo­ści i tech­ni­ki prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji w spo­sób zabez­pie­czo­ny przed nie­po­wo­ła­nym dostę­pem, budzą cią­głe nie­słab­ną­ce zain­te­re­so­wa­nie wie­lu ludzi na całym świe­cie.

 

Archimedes na tropie szyfrów

W naszym wpi­sie „Dzie­cię­ca kryp­to­lo­gia czy­li cudow­ny świat zaszy­fro­wa­nej mate­ma­ty­ki” poka­za­li­śmy Wam jak moż­na faj­nie bawić się szy­fra­mi nawet z cał­kiem mały­mi dzie­cia­ka­mi. O począt­kach kryp­to­lo­gii i tzw Kodzie Ceza­ra, pisa­li­śmy tak­że wspo­mi­na­jąc postać Juliu­sza Ceza­ra — „Kości zosta­ły rzu­co­ne, czy­li być jak boski Juliusz Cezar”

Dziś dzię­ki grze Kryp­tos prze­ko­na­cie się, że taj­ne szy­fry i zdo­by­wa­nie bez­cen­nej wie­dzy to praw­dzi­wa przy­go­da i świet­na zaba­wa dla całej rodzi­ny!

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Kryptos czyli i Ty możesz zostać szpiegiem

Gra Kryp­tos to sto­sun­ko­wo pro­sta, ale bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ca zaba­wa, prze­zna­czo­na dla 3–6 gra­czy w wie­ku 8+. Naszym zda­niem przy nie­wiel­kim wspar­ciu oso­by doro­słej (przy­naj­mniej na począt­ku zaba­wy ) w grze mogą brać udział tak­że nawet nie­co młod­sze dzie­ci.

 

Cele strategiczne…

Roz­po­czy­na­jąc grę Kryp­tos trze­ba uświa­do­mić sobie, że cała zaba­wa pole­ga w zasa­dzie na umie­jęt­no­ści szyb­kie­go i pra­wi­dło­we­go odszy­fro­wy­wa­nia wia­do­mo­ści, któ­re trze­ba zdo­być od prze­ciw­ni­ków. Wygry­wa ten, kto popraw­nie odszy­fru­je tajem­ni­cze infor­ma­cje i zdo­bę­dzie przy tym co naj­mniej 15 punk­tów.

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Elementy gry…

Małe, pro­ste pudeł­ko zawie­ra 48 kart (ponu­me­ro­wa­nych od 1 do 48 w 4 kolo­rach), 6 kart punk­ta­cji, 48 kolo­ro­wych żeto­nów, 6 żeto­nów punk­ta­cji i plan­szę toru kodu oraz instruk­cje do gry. Dużym plu­sem jest umiesz­cze­nie instruk­cji w 3 wer­sjach języ­ko­wych (pol­ski, angiel­ski, nie­miec­ki).

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Pierwsze kroki…

W zależ­no­ści od ilo­ści gra­czy w roz­gryw­ce wyko­rzy­stu­je się róż­ną licz­bę kart, a zaba­wę roz­po­czy­na za każ­dym razem naj­star­szy gracz. Naszym zda­niem jest to nie­ste­ty spo­ry man­ka­ment tej gry, ponie­waż roz­po­czy­na­ją­cy grę posia­da zawsze naj­mniej­sza licz­bę infor­ma­cji, decy­du­ją­cych o ewen­tu­al­nej wygra­nej.

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

W naj­prost­szym i chy­ba jed­nak naj­mniej emo­cjo­nu­ją­cym przy­pad­ku, w grze bie­rze udział 3 gra­czy i każ­dy dosta­je po 10 kart (ponu­me­ro­wa­nych od 1 do 32). Pozo­sta­łe kar­ty muszą zostać odło­żo­ne. Gra­cze ukła­da­ją swo­je kar­ty rosną­co od lewej do pra­wej, ale nie poka­zu­ją ich prze­ciw­ni­kom. Potem każ­dy gracz bie­rze po tyle żeto­nów w każ­dym kolo­rze ile w danym kolo­rze posia­da kart w reku. Żeto­ny są widocz­ne dla wszyst­kich gra­czy. Teraz każ­dy uczest­nik gry ujaw­nia 2 swo­je kar­ty tak aby ich kolor mogli zoba­czyć inni gra­cze.

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Różne warianty gry…

Aktyw­ny gracz wska­zu­je dowol­ną zasło­nię­tą kar­tę u prze­ciw­ni­ka i odga­du­je jej wartość.Jeżeli poda pra­wi­dło­wą odpo­wiedź to zdo­by­wa 3 punk­ty. Wła­ści­ciel kar­ty odkry­wa ją i kła­dzie jeden ze swo­ich żeto­nów na nume­rze na torze kodu. Jeże­li odpo­wiedź była błęd­na, to gracz zosta­je o tym poin­for­mo­wa­ny i ruch nale­ży do kolej­ne­go gra­cza.
Wariant „Tajem­ni­ca” jest bar­dziej zło­żo­ny i jest to roz­gryw­ka dla 4–5 osób. Tym razem dreszcz emo­cji zapew­nia­ją nie­pew­ność i nie­kom­plet­ność infor­ma­cji. Inny wariant gry to Łapów­ka. Teraz roz­gryw­ka będzie wyma­ga­ła mak­sy­mal­ne­go sku­pie­nia i super zdol­no­ści prze­wi­dy­wa­nia kolej­nych ruchów prze­ciw­ni­ków. Ele­ment „wspie­ra­nia prze­ciw­ni­ków” to wariant, któ­ry wzbo­ga­ca zaba­wę o dodat­ko­we ele­men­ty stra­te­gii.

 

Sporo plusów i kilka minusów.

Kryp­tos to cał­kiem faj­na gra rodzin­na, któ­ra uroz­ma­ici każ­de fami­lij­ne spo­tka­nie. Pro­sta, a jed­no­cze­śnie emo­cjo­nu­ją­ca z pew­no­ścią spodo­ba się i młod­szym i star­szym gra­czom. Naszym zda­niem war­to jed­nak zmie­nić kil­ka ele­men­tów w tej grze. Zde­cy­do­wa­nie gra powin­na być w nie­co więk­szym pudeł­ku ponie­waż skła­dal­na plan­sza toru kodu po kil­ku uży­ciach łatwo może ulec znisz­cze­niu. Więk­sze pudeł­ko to tak­że moż­li­wość dołą­cze­nia instruk­cji w któ­rej będzie uży­ta więk­sza czcion­ka. Nato­miast wyko­rzy­sta­nie 3 warian­tów języ­ko­wych instruk­cji to ogrom­ny plus pod­czas spo­tkań i zaba­wy z przy­ja­ciół­mi z zagra­ni­cy. Suge­ru­je­my tak­że, aby żeto­ny nie były prze­źro­czy­ste, ponie­waż to rzu­tu­je na ich kiep­ską czy­tel­ność pod­czas gry.
Pod­su­mo­wu­jąc, świet­na tema­ty­ka, ład­na sty­li­sty­ka i moż­li­wość kil­ku róż­nych warian­tów roz­gryw­ki to gwa­ran­cja, że gra­jąc w Kryp­tos, nuda abso­lut­nie nigdy do nas nie zawi­ta! My zde­cy­do­wa­nie lubi­my takie gry!

 

Gra Kryptos - Trefl Kraków

 

Coś na deser…

Jak już skoń­czy się roz­gryw­ka Kryp­tos, w pudeł­ku jest jesz­cze mała nie­spo­dzian­ka. Na dnie pudeł­ka znaj­du­je się tajem­ni­czy kod! Roz­szy­fruj wia­do­mość ukry­tą na dnie opa­ko­wa­nia gry. Jest to wia­do­mość zapi­sa­na pro­stym kodem sto­so­wa­nym w har­cer­stwie… Jak masz już roz­wią­za­nie — to koniecz­nie musisz iść do Muzeum Armii Kra­jo­wej. Tu pokaż w kasie swój egzem­plarz gry i podaj hasło z dna opa­ko­wa­nia… Nie­spo­dzian­ka już na Cie­bie cze­ka!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z minu­sem.

Trefl Kraków

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Komentarz na temat “Kryptos czyli… i Ty możesz być jak James Bond i Mata Hari

  1. Nam też to skła­da­nie plan­szy prze­szka­dza. A dokład­niej to, że plan­sza nie pro­stu­je się cał­kiem i żeto­ny trosz­kę z niej zjeż­dża­ją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *