Miary i pomiary czasem bez miary — zestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry”.

Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom. W mie­sią­cu maju bawi­ły się blo­gi:

 

Nasze Klu­ski

Mate­ma­ty­ka dla dzie­ci – jed­nost­ki masy

 

Nasza Szko­ła Domo­wa

Ogró­dek okiem mate­ma­ty­ka. Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry cz.1

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem

Któ­ra godzi­na pyta Pro­fe­so­ra Gran­ny rodzi­na

 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *