Symetria chaosu — zestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Syme­tria cha­osu”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

W mar­cu bawi­ły się 4 blo­gi:

 

mysho­we­lo­ve

Syme­tria cha­osu — Mate­ma­ty­ka jest pięk­na.

 

Nasze Klu­ski

Mate­ma­ty­ka dla dzie­ci — Syme­tria

 

Kre­atyw­nie w domu

Zaba­wa geo­me­trią z przed­szko­la­kiem

 

mama­jan­ka i on

Syme­tria cha­osu

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem

Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne dla dzie­ci czy­li per­cep­cja wzro­ko­wa na start!

Ukła­dan­ki figu­ra­tyw­ne z Wiel­ka­no­cą w tle czy­li… jesz­cze wię­cej kre­atyw­nej zaba­wy z logi­ką

 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *