Czy tęcza może mieć gorączkę?

Cześć! Mam na imię Mari­po­za i jestem księż­nicz­ką. Miesz­kam w prze­pięk­nym zam­ku na szczy­cie wiel­kiej kwia­to­wej góry w kra­inie zwa­nej Cono­ci­mien­to.…

Wielkie kobiety w nauce

„Zaba­wy z Archi­me­de­sem” też świę­tu­ją 8 mar­ca. Nasz mini pro­jekt „Być jak Mar­jam Mirza­cha­ni czy­li… słyn­ne kobie­ty…

Matematyka jest πękna — zaproszenie do projektu

Zapra­szam wszyst­kich blo­gu­ją­cych rodzi­ców, do udzia­łu w nowym pro­jek­cie mate­ma­tycz­nym dla dzie­ci pt.:„Matematyka jest πęk­na”. Jeże­li lubi­cie wyzwa­nia…

Matematyka — Królowa nauk

Kie­dy jakiś czas temu w mediach poja­wi­ła się infor­ma­cja, że pol­scy ucznio­wie osią­ga­ją sła­be wyni­ki z mate­ma­ty­ki na egza­mi­nie gim­na­zjal­nym…