Archeologia i rewia mody… czyli, kobiety lubią róż?

Na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie możemy przeczytać… „Pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem”. Archeologia dla każdego?!…

Celtowie z francuskiej Galii podbijają małopolską Galicję

„Mali Podróżnicy” nadal wędrują po Francji szukając nowych i niezwykłych inspiracji. Tym razem wiatr przygody porwał nas w czasy,…

Malarstwo i rzeźba francuska — Europeum

Kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy” — Fran­cja — pro­wa­dzi kra­kow­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry Euro­pej­skiej „Euro­peum”. Jest to oddział…

Pola Chwały czyli wehikuł czasu w Niepołomicach koło Krakowa

„Pola Chwa­ły” to naj­więk­sza w połu­dnio­wej Pol­sce impre­za histo­rycz­na, któ­ra już od pierw­szej edy­cji odby­wa­ją się w Nie­po­ło­mi­cach, koło Kra­ko­wa. Całe…

Ale to była historia!!!

  Jak moc­no ale dobrze zacząć waka­cje? No naj­le­piej od nauki! Zasko­cze­ni? Kie­dy dzie­ci naj­le­piej się uczą? Wte­dy…

XIII Krakowski Piknik Archeologiczny „Krakowianie w czasach chrztu Polski”

  Krakowski Piknik Archeologiczny — nasza fotorelacja z Najlepszej Imprezy Roku dla dzieci i całej rodziny!!!    …

Praprabajki czyli archeologia dla małych dzieci

Uwiel­bia­my cha­dzać do Muzeum, a Wy? Naszym ulu­bio­nym jest Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie. To tu nasza cór­cia prze­ży­ła pierw­sze fascy­na­cje…

Jagiełło pod prysznicem

Napi­sa­nie dobrej książ­ki o tema­ty­ce histo­rycz­nej to nie lada wyczyn, ale napi­sa­nie dobrej książ­ki opo­wia­da­ją­cej o histo­rii dla dzie­ci, to już gigan­tycz­ne…

W przestrzeni Smoka. Sztuka Chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Z cyklu 5 lat­ka zada­je trud­ne pyta­nia… ” — Mamo… a jaki Cesarz Chin żył za cza­sów Pana Jezu­sa?”…

Na pradziejowych ścieżkach” — XII Krakowski Piknik Archeologiczny

Nie­dziel­ny obiad spon­so­ru­je… Mamut! „Na pra­dzie­jo­wych ścież­kach” — XII Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie -…

Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.

Od pew­ne­go cza­su moja pocie­cha prze­ży­wa praw­dzi­wą fascy­na­cję histo­rią Pol­ski. Szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi cie­szą się nie­zmien­nie cza­sy „kie­dy…