Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach MNKTwarze bohatera Tadeusz Kościuszko

Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. /Tadeusz Kościuszko/

Czy wie­dzie­li­ście, że kult jakim oto­czo­no Tade­usza Kościusz­kę przy­czy­nił się do powsta­nia obfi­tej iko­no­gra­fii któ­ra we wszyst­kich dzie­dzi­nach sztuk pla­stycz­nych osza­co­wa­na zosta­ła na oko­ło 25 tysię­cy róż­nych przed­sta­wień?! W pew­nym okre­sie popu­lar­ność Tade­usza Kościusz­ki była tak znacz­na, że nawet jego por­tret tra­fił na kar­ty powie­ści Juliu­sza Ver­ne, któ­ry umie­ścił go w kaju­cie Kapi­ta­na Nemo pomię­dzy inny­mi wize­run­ka­mi innych boha­te­rów wal­czą­cych o wol­ność. Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie wła­śnie pre­zen­tu­je wysta­wę: „Twa­rze boha­te­ra” na któ­rej zgro­ma­dzo­no wybra­ne wize­run­ki Tade­usza Kościusz­ki. Ze wzglę­du na ogrom­ną licz­bę podo­bizn T. Kościusz­ki na wysta­wie zna­la­zły się jedy­nie wybra­ne rysun­ko­we, malar­skie, gra­ficz­ne, rzeź­biar­skie, meda­lier­skie oraz te zdo­bią­ce przed­mio­ty rze­mio­sła arty­stycz­ne­go. Na wysta­wie zapre­zen­to­wa­no oko­ło 150 dzieł, któ­re nie zawsze są powszech­nie zna­ne z pod­ręcz­ni­ków histo­rii. Nas zasko­czy­ły wize­run­ki T. Kościusz­ki któ­re zupeł­nie odbie­ga­ją od stan­dar­do­wych wyobra­żeń np. Kościusz­ko wypo­czy­wa­ją­cy na sofie. Cie­ka­wost­ką jest powszech­nie zna­na nie­chęć T. Kościusz­ki do jakie­go­kol­wiek pozo­wa­nia, stad też więk­szość jego por­tre­tów to efekt pra­cy arty­stów uru­cha­mia­ją­cych swo­ją wyobraź­nię i pamięć. Wyjąt­kiem jest wize­ru­nek autor­stwa Edmé Quene­deya któ­ry został nama­lo­wa­ny z pamię­ci.

Wysta­wa jest czę­ścią obcho­dów 200 rocz­ni­cy śmier­ci Tade­usza Kościusz­ki. Moż­na ją oglą­dać w dniach 23.03 — 15.10.2017 w Gale­rii Sztu­ki Pol­skiej XIX w. w kra­kow­skich Sukien­ni­cach.

 

Twarze bohatera Tadeusz Kościuszko

 

Edukacja domowa

 

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Zain­spi­ro­wa­ni wysta­wą prze­pro­wa­dzi­li­śmy wła­sne śledz­two któ­re, dopro­wa­dzi­ło nas do zna­le­zie­nia cie­ka­wych infor­ma­cji. Wyni­ka z nich, że Tade­usz Kościusz­ko jest praw­do­po­dob­nie auto­rem nastę­pu­ją­cych kom­po­zy­cji:

   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *