Malarstwo i rzeźba francuska — EuropeumEuropeum

Kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy” — Fran­cja — pro­wa­dzi kra­kow­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry Euro­pej­skiej „Euro­peum”. Jest to oddział Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie, któ­ry mie­ści się w budyn­ku Sta­re­go Spi­chle­rza. Kolek­cja Euro­peum pre­zen­tu­je wybit­ne dzie­ła malar­stwa i rzeź­by zachod­nio­eu­ro­pej­skiej. My szu­ka­li­śmy w Euro­peum inspi­ra­cji fran­cu­skich…

 

 

Europeum

 

Anto­ine-Augu­stin Préault „Gło­wa umie­ra­ją­ce­go Ada­ma Mic­kie­wi­cza” (po lewej) oraz Pier­re-Jean David d’An­gers „Popier­sie Ada­ma Mic­kie­wi­cza” (po pra­wej).
Anto­ine-Augu­stin Préault to fran­cu­ski rzeź­biarz z epo­ki roman­ty­zmu.
Pier­re-Jean David d’An­gers to fran­cu­ski rzeź­biarz, któ­ry przy­wró­cił dzie­więt­na­sto­wiecz­nej Fran­cji rene­san­so­wą tra­dy­cję rzeź­by odle­wa­nej z meta­lu. To tak­że autor pomni­ków waż­nych posta­ci naro­do­wych (nie­kie­dy przed­sta­wia­nych jako akty), popier­si, pła­sko­rzeźb i meda­lio­nów.

 

Europeum

 

Fran­ci­sco-Xavier Fabre „Por­tret Micha­ła Bogo­rii Skot­nic­kie­go”
Fran­ci­sco-Xavier Fabre to fran­cu­ski malarz tema­tów histo­rycz­nych.

 

Europeum

 

Jean Bar­din „Kle­obis i Biton”
Jean Bar­din to fran­cu­ski malarz histo­rycz­ny i peda­gog. Malo­wał tak­że kom­po­zy­cje o tema­ty­ce mito­lo­gicz­nej. Twór­czość Bar­di­na zali­cza­na jest do póź­ne­go baro­ku i wcze­sne­go neo­kla­sy­cy­zmu.

 

Europeum

 

Mau­ri­ce Valen­tin Bor­rel „Meda­lion z por­tre­ta­mi pro­fe­so­rów Col­le­ge de Fran­ce w Pary­żu: Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Jule­s’a Miche­let, Edga­ra Quinet”
Mau­ri­ce Valen­tin Bor­rel był fran­cu­skim gra­we­rem.

 

Europeum

 

Nie­okre­ślo­ny arty­sta fran­cu­ski „Priam bła­ga­ją­cy Achil­le­sa o wyda­nie cia­ła Hek­to­ra”

 

Europeum

 

Felix- Jospeh Bar­rias „Śmierć Szo­pe­na”
Felix- Jospeh Bar­rias to fran­cu­ski malarz. Obra­zy tego arty­sty zawie­ra­ły tema­ty reli­gij­ne, histo­rycz­ne i mitycz­ne.

 

Europeum

 

Éli­sa­beth-Louise Vigée Le Brun „Por­tret kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go”
Éli­sa­beth-Louise Vigée Le Brun malar­ka fran­cu­ska, naj­słyn­niej­sza malar­ka XVIII wie­ku. Była por­tre­cist­ką kró­lo­wej Fran­cji Marii Anto­ni­ny. Swo­je pierw­sze pro­fe­sjo­nal­ne por­tre­ty nama­lo­wa­ła, kie­dy była nasto­lat­ką. 25 paź­dzier­ni­ka 1774r zosta­ła człon­ki­nią Aca­démie de Saint Luc.
Ta nie­zwy­kła kobie­ta w 1783 r. zosta­ła człon­ki­nią fran­cu­skiej Kró­lew­skiej Aka­de­mii Malar­stwa i Rzeź­by. Pod­czas rewo­lu­cji fran­cu­skiej ucie­kła z Fran­cji i podró­żo­wa­ła m.in. po Wło­szech, Austrii i Rosji. Pod­czas rzą­dów cesa­rza Napo­le­ona Bona­par­te ponow­nie wró­ci­ła do Fran­cji, potem zno­wu wyje­cha­ła i odwie­dzi­ła Wiel­ka Bry­ta­nię. W1807 r poje­cha­ła do Szwaj­ca­rii i tam zosta­ła hono­ro­wą człon­ki­nią Soci­été pour l’A­van­ce­ment des Beaux-Arts w Gene­vie.

 

Europeum

 

Fran­ci­sco-Xavier Fabre „Por­tret Sta­ni­sła­wa Mała­chow­skie­go”

 

Europeum

 

Nie­okre­ślo­ny arty­sta fran­cu­ski „Madon­na z Dzie­ciąt­kiem”

 

Europeum

 

Paul Emi­le Machault „Don Kichot”
Paul Emi­le Machault to rzeź­biarz fran­cu­ski, któ­ry wysta­wiał swo­je dzie­ła na Salo­nie w Pary­żu od 1833 roku. Jego syn Paul Fra­nço­is był rów­nież rzeź­bia­rzem.

 

Europeum

 

Nie­okre­ślo­ny arty­sta fran­cu­ski „Kra­jo­braz z trze­ma posta­cia­mi”

 

Europeum

 

Daniel Dumon­stier — „Por­tret kobie­ty”„Por­tret Męż­czy­zny”
Daniel Dumon­stier to fran­cu­ski malarz i pro­jek­tant.

 

Europeum

 

Wło­ski rzeź­biarz Anto­nio Cano­va „Popier­sie Napo­le­ona”
Anto­nio Cano­va to rzeź­biarz, malarz i archi­tekt wło­ski, ale urze­kło nas jego dzie­ło inspi­ro­wa­ne Fran­cją.

 

Europeum

 

A już wkrót­ce kolej­ne fran­cu­skie inspi­ra­cje…

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarz na temat “Malarstwo i rzeźba francuska — Europeum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *