Celtowie z francuskiej Galii podbijają małopolską GalicjęMali Podróżnicy” nadal wędrują po Francji szukając nowych i niezwykłych inspiracji. Tym razem wiatr przygody porwał nas w czasy, gdy Celtowie zamieszkiwali Galię i… małopolską Galicję .

 

Cel­to­wie (ina­czej Galo­wie, Gala­to­wie) ufor­mo­wa­li się jako zupeł­nie odręb­ny lud w VI w. p.n.e. na obsza­rze roz­cią­ga­ją­cym się od Szam­pa­nii (Fran­cja) przez Bawa­rię (Niem­cy) do pół­noc­no-zachod­niej Austrii. W dru­giej poło­wie V w. p.n.e. przy­by­li na teren Dol­ne­go Ślą­ska, a w IV wie­ku p.n.e. Cel­to­wie dotar­li tak­że na zie­mie Gór­ne­go Ślą­ska i Mało­pol­ski. Ich wędrów­ki się­ga­ją tak­że połu­dnio­wej Fran­cji, Hisz­pa­nii i Por­tu­ga­lii. Z Fran­cji zawę­dro­wa­li do Wyspy Bry­tyj­skie osie­dla­jąc się w Bry­ta­nii i Irlan­dii. Ple­mio­na Cel­tyc­kie zawę­dro­wa­ły tak­że do Ita­lii i na Bał­ka­ny. Część ple­mion cel­tyc­kich zna­la­zła się tak­że m.i.n w Tur­cji.
Kul­tu­ra świa­ta Cel­tów, któ­ra jest odzwier­cie­dle­niem osad­nic­twa i ich oddzia­ły­wa­nia na inne ludy Euro­py, nazy­wa­na jest przez arche­olo­gów tzw. kul­tu­rą lateń­ską.

 

Juliusz Cezar w swo­ich pamięt­ni­kach - „O woj­nie galij­skiej” tak napi­sał o Cel­tach:

„Gal­lia est omnis divi­sa in par­tes tres
Quarum unam inco­lunt Bel­gae aliam Aqu­ita­ni
Ter­tiam qui ipso­rum lin­gua Cel­tae nostra Gal­li appel­lan­tur.”

(„Galia jako całość dzie­li się na czę­ści trzy
Z nich pierw­szą zaj­mu­ją Bel­go­wie, dru­gą Akwi­ta­nie,
Trze­cią ci, któ­rzy w swym języ­ku Cel­ta­mi a w naszym Gal­la­mi się nazy­wa­ją”)

 

My „praw­dzi­wych” Cel­tów „spo­tka­li­śmy” cał­kiem nie­daw­no na impre­zie „Pola Chwa­ły”. Zagląd­nę­li­śmy do ich obo­zo­wi­ska i co naj­waż­niej­sze uda­ło nam się wydo­być od nich wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji.

 

celtowie

 

celtowie

 

W cza­sie „Pól Chwa­ły” poga­wę­dzi­li­śmy o Cel­tach tak­że z „praw­dzi­wym” rzym­skim żoł­nie­rzem.

 

celtowie

 

Jed­nak to, że nam Fran­cja już zawsze będzie się koja­rzy­ła z Cel­ta­mi, zawdzię­cza­my nie­zwy­kłej książ­ce — Kro­ni­ki Archeo „Szyfr Jazo­na”.
Grób pięk­nej cel­tyc­kiej księż­nicz­ki w Nor­man­dii, dru­idzi i ich zacza­ro­wa­ne księ­gi, elik­sir życia i śmier­ci, krwa­wy księ­życ, zło­te runo i tajem­ni­cza kobie­ta o mitycz­nym imie­niu Medea, a wszyst­ko to z Pary­żem w tle. Brzmi intry­gu­ją­co, praw­da?!

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

 

Tym­cza­sem ku nasze­mu wiel­kie­mu zasko­cze­ni i jed­no­cze­śnie wiel­kiej rado­ści, Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie zor­ga­ni­zo­wa­ło ostat­nio cie­ka­we zaję­cia edu­ka­cyj­ne doty­czą­ce kul­tu­ry ple­mion cel­tyc­kich. Zwie­dza­nie wysta­wy połą­czo­no z zaję­cia­mi pla­stycz­ny­mi i… moż­li­wo­ścią przy­mie­rze­nia stro­jów cel­tyc­kich.

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

Czyż nasza mała cel­tyc­ka księż­nicz­ka nie wyglą­da uro­czo?!

 

celtowie

 

A tu niczym… Meri­da Walecz­na!

 

celtowie

 

Tu nasza pocie­cha pró­bo­wa­ła zostać cel­tyc­kim wojow­ni­kiem…

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

Tak zain­spi­ro­wa­ni posta­no­wi­li­śmy sami poszu­kać dodat­ko­wych infor­ma­cji o Cel­tach szpe­ra­jąc w prze­past­nych zaso­bach naszej biblio­te­ki oraz w Inter­ne­cie. Uda­ło nam się tak­że zdo­być cie­ka­wy pakiet edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci doty­czą­cy Cel­tów.

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

Naszą wie­dze o Cel­tach pogłę­bia­li­śmy tak­że czy­ta­jąc mito­lo­gię cel­tyc­ką. Szcze­gól­nie spodo­ba­ła nam się postać Bri­gid, któ­ra była bogi­nią wie­dzy i patron­ką dru­idów. Bri­gid to tak­że natchnie­nie wiesz­czów i poetów. Bri­gid była czczo­na w przy­pa­da­ją­ce 1 lute­go świę­to Imbo­le, gdyż wie­rzo­no, że to ona przy­no­si wte­dy wio­snę. Jest to rów­nież świę­to św. Bry­gi­dy, czczo­nej przez kato­li­ków, a tak­że nie­któ­rych angli­ka­nów i pra­wo­sław­nych.
Naszą uwa­gę zwró­cił tak­że Tara­nis, któ­re­go imię zwią­za­ne jest z poję­ciem gro­mu. Juliusz Cezar podob­no widział w nim odpo­wied­ni­ka Jowi­sza Gro­mo­wład­ne­go (czy­li grec­kie­go Zeu­sa).

 

celtowie

 

celtowie

 

celtowie

 

Śla­dy Cel­tów zna­leź­li­śmy tak­że w Kra­ko­wie i jego oko­li­cach. Osa­dy cel­tyc­kie odkry­to w Nowej Hucie (dziel­ni­ca Kra­ko­wa) a dokład­nie w Krze­sła­wi­cach, w Mogi­le, na tere­nie szpi­ta­la im. Ste­fa­na Żerom­skie­go. W tym ostat­nim miej­scu, w cel­tyc­kiej osa­dzie, bito pierw­sze mone­ty na zie­miach pol­skich. Świad­czy o tym nie­po­zor­ne zna­le­zi­sko: forem­ka men­ni­cza, do któ­rej nale­wa­no roz­to­pio­ne zło­to lub sre­bro. Nie­któ­rzy bada­cze suge­ru­ją rów­nież, że słyn­ny kra­kow­ski Kopiec Wan­dy, tak­że może mieć cel­tyc­kie korze­nie.

 

celtowie

Szpi­tal im. S. Żerom­skie­go — 2/3 eki­py Zabaw z Archi­me­de­sem przy­szło na świat w .… wio­sce Cel­tów!

 

celtowie

Nowo­huc­ki Kopiec Wan­dy — sło­wiań­ski czy jak twier­dzą nie­któ­rzy cel­tyc­ki?

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali PodróżnicyPrze­czy­taj tak­że pozo­sta­łe nasze posty opu­bli­ko­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Mali podróż­ni­cy — Fran­cja”:

 

Komentarz na temat “Celtowie z francuskiej Galii podbijają małopolską Galicję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *