Ale to była historia!!!Jarmark Świętojański w Krakowie 2016

 

Jak moc­no ale dobrze zacząć waka­cje? No naj­le­piej od nauki! Zasko­cze­ni? Kie­dy dzie­ci naj­le­piej się uczą? Wte­dy kie­dy nie wie­dzą, że się uczą!
Jar­mark Świę­to­jań­ski w Kra­ko­wie to 3 dni żywej lek­cji histo­rii. Insce­ni­za­cje, poka­zy musz­try i wal­ki na sza­ble, poka­zy mody dwor­skiej, teatr, sokol­ni­cy, żywe sza­chy i gra miej­ska… Do tego mia­stecz­ko rene­san­so­we u stóp Wawe­lu a w nim moż­li­wość „pobra­nia nauk” z zakre­su kali­gra­fii, ple­ce­nia koszy, robie­nia lin czy pie­czę­ci… Zawsze moż­na było tak­że spró­bo­wać zostać dru­ka­rzem czy nauczyć się otrzy­my­wać sól!

 

My bra­li­śmy tak­że udział w para­dzie… Kolo­ro­wy koro­wód pięk­nych dam i męż­nych kawa­le­rów w asy­ście gwar­dzi­stów i oddzia­łu cho­rą­gwi zachwy­cił tak miesz­kań­ców jak i tury­stów.

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

  

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

  

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Mia­stecz­ko rene­san­so­we pozwo­li­ło wszyst­kim uczest­ni­kom cof­nąć się w cza­sie o jakieś 500 lat…

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

 

Nam uda­ło się nawet spo­tkać oso­bi­ście Jej Wyso­kość Kró­lo­wą Bonę…

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Przez chwi­le chcia­łam nawet zostać Małą Musz­kie­ter­ką.…

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

 

Pró­bo­wa­łam tak­że wkrę­cić się na dwór Kró­la Zyg­mun­ta Sta­re­go w cha­rak­te­rze damy dwo­ru…

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Wspól­nie bra­li­śmy udział w Insce­ni­za­cji „powi­ta­nie Kró­lo­wej Bony przez Kró­la Zyg­mun­ta Sta­re­go”…
Uwa­ga! Ze wzglę­du na poli­ty­kę ochro­ny praw autor­skich w ser­wi­sie Youtu­be, film nie jest dostęp­ny na tere­nie Nie­miec!

  

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Chcia­łam się nawet przy­łą­czyć do poje­dyn­ku na tań­ce dwor­skie… Plą­sa­łam sobie pod sce­ną co nawet posta­no­wił uwiecz­nić jakiś foto­re­por­ter!

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Byłam o krok od pary kró­lew­skiej…

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

 

Przez chwi­lę poczu­łam się jak Kró­lo­wa!

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Byłam z wizy­ta u sokol­ni­ków!

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

Rene­san­so­wi „kra­kow­scy łotrzy­ko­wie” oka­za­li się super sym­pa­tycz­ny­mi kom­pa­na­mi do zaba­wy!

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

A tu przy­ła­pa­łam kró­lew­skich Gwar­dzi­stów w ich obo­zie… Jak się oka­za­ło oglą­da­li w „magicz­nym lustrze” prze­by­wa­ją­cych nad Loarą wiel­kich wojow­ni­ków z Pol­ski, któ­rzy kopa­li świń­ski balon. Wszy­scy z wiel­ką nadzie­ją ocze­ku­ją iż wkrót­ce, Puchar zło­ty wznie­sie czar­no­wło­sy wojow­nik zwą­cy się Rober­tem, a będzie mu towa­rzy­szy­ła dziel­na dru­ży­na z Jaku­bem z Błasz­czy­ko­wa na cze­le.

 

jarmark świętojański w Krakowie

 

 

Grun­wald pod Wawe­lem — zobacz­cie jak bawi­li­śmy się rok temu

 

 

Komentarze na temat “Ale to była historia!!!

  1. Wspa­nia­ła przygoda…niesamowity powrót do prze­szło­ści 😀 Faj­nie, że macie moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w tak fan­ta­stycz­nych impre­zach (y) Pozdra­wia­my

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *