Pola Chwały czyli wehikuł czasu w Niepołomicach koło KrakowaPola Chwały - Niepołomice 2016

Pola Chwa­ły” to naj­więk­sza w połu­dnio­wej Pol­sce impre­za histo­rycz­na, któ­ra już od pierw­szej edy­cji odby­wa­ją się w Nie­po­ło­mi­cach, koło Kra­ko­wa.

Całe cen­trum mia­sta odda­ne jest wte­dy w ręce grup rekon­struk­to­rów, miło­śni­ków histo­rii wsze­la­kiej, mode­lar­stwa i uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji nauko­wej. Wyda­rze­nia dzie­ją się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach: Zam­ku Kró­lew­skim, Mało­pol­skim Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, w Par­ku, na Ryn­ku i Ogro­dach Kró­lo­wej Bony. Poka­zy bojo­we odby­wa­ją się na nato­miast Par­ku­rze u pod­nó­ża zam­ku.

Pola Chwa­ły” roz­po­czę­ły się już w pią­tek roz­bi­ja­niem obo­zo­wisk i kon­fe­ren­cją nauko­wą. W tym dniu moż­na było jesz­cze m.in. pograć w gry plan­szo­we na zam­ku oraz posłu­chać muzy­ki z fil­mów wojen­nych, któ­rą moż­na usły­szeć pod­czas VINYL Night w Piw­ni­cy Dźwię­ku.

Dzi­siej­sze sobot­nie atrak­cje zaczę­ły się już od rana. Na samym począt­ku odby­ła się odpra­wa dowód­ców grup rekon­struk­cyj­nych. Póź­niej naukow­cy zebra­li się na kolej­nych wykła­dach kon­fe­ren­cji inter­dy­scy­pli­nar­nej. Potem widzo­wie mogli zwie­dzać obo­zo­wi­ska, odby­ły się tur­nie­je rycer­skie, poka­zy rekon­struk­cyj­ne, zawo­dy mode­lar­skie, jar­mark i tur­nie­je gier plan­szo­wych. Cie­ka­wą atrak­cją był kącik pazia i szko­ła dam dwo­ru. I tak przez cały dzień a już następ­ne­go dnia zno­wu poja­wia się kolej­ne atrak­cje!

Ostat­ni dzień XI Pól Chwa­ły — nie­dzie­la — dla oddzia­łów roz­pocz­nie się odpra­wą już o 9.30. Nato­miast o godz 10.00 zapla­no­wa­no tra­dy­cyj­ną mszę polo­wą, a po niej prze­marsz przez mia­sto i poka­zy­wa­nie wszyst­kich rodza­jów wojsk. Po nich od nowa widzo­wie ponow­nie mogą obej­rzeć – rekon­struk­cje, poka­zy, tur­nie­je.

 

Pod­czas naszej wizy­ty na Polach Chwa­ły „spo­tka­li­śmy”: Wan­da­lów (po lewej) i Gotów (po pra­wej).

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Potem uda­ło nam się „poroz­ma­wiać” z grec­kim żoł­nie­rzem z cza­sów bitwy pod Ter­mo­pi­la­mi.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Zawi­ta­li­śmy” tak­że w obo­zie rzym­skich gla­dia­to­rów.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

A potem „zwie­dza­li­śmy” obo­zo­wi­sko Rzy­mian.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

W koń­cu „pozna­li­śmy” uro­cze­go żoł­nie­rza rzym­skie­go, któ­ry zdra­dził nam kil­ka sekre­tów z cza­sów Juliu­sza Ceza­ra.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pod­glą­da­li­śmy” tak­że gospo­dar­stwo praw­dzi­we­go Cel­ta.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Na zam­ku uczest­ni­czy­li­śmy w poka­zach walk rycer­skich i śre­dnio­wiecz­nej „rewii mody”.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pra­wie „porwa­li nas” Tata­rzy.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Potem wpa­dli­śmy do obo­zo­wi­ska pol­skiej szlach­ty…

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Uda­ło nam się „poga­wę­dzić” sobie z żoł­nie­rzem z cza­sów poto­pu szwedz­kie­go.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

A na koniec „odwie­dzi­li­śmy” obo­zo­wi­sko wojsk z cza­sów wojen napo­le­oń­skich.

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

 

Pola Chwały - Niepołomice 2016

Zaba­wa była fan­ta­stycz­na! Za rok zno­wu tu przy­je­dzie­my!

 

Komentarze na temat “Pola Chwały czyli wehikuł czasu w Niepołomicach koło Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *