Jagiełło pod prysznicemNapi­sa­nie dobrej książ­ki o tema­ty­ce histo­rycz­nej to nie lada wyczyn, ale napi­sa­nie dobrej książ­ki opo­wia­da­ją­cej o histo­rii dla dzie­ci, to już gigan­tycz­ne wyzwa­nie. I wła­śnie o takim gigan­tycz­nym wyzwa­niu chcę Wam dziś opo­wie­dzieć.

Paweł Waku­ła — absol­went malar­stwa i peda­go­gi­ki arty­stycz­nej, napi­sał książ­kę, któ­ra jest wsta­nie zacie­ka­wić nawet tych, któ­rzy są naj­więk­szy­mi orę­dow­ni­ka­mi stwier­dze­nia, że histo­ria jest zwy­czaj­nie potwor­nie nud­na jak fla­ki z ole­jem. Zachę­ca­ją­co brzmi już sam tytuł: „Jagieł­ło pod…  prysz­ni­cem. Opo­wie­ści o wład­cach Pol­ski”. A co się kry­je w środ­ku? W środ­ku aż 26 spo­tkań z histo­rią jakiej z pew­no­ścią jesz­cze nie zna­cie. Sami przy­znaj­cie, że takie tytu­ły roz­dzia­łów brzmią wiel­ce intry­gu­ją­co, np. : „Wła­dy­sław I Łokie­tek — Mały wiel­ki czło­wiek”, „Kazi­mierz III Wiel­ki — Atrak­cyj­ny Kazi­mierz”, „Jadwi­ga Ande­ga­weń­ska — Pięk­na i bestia”, „Zyg­munt I Sta­ry — Hołd pru­ski i zupa jarzy­no­wa”, „Hen­ryk I Wale­zy — Ucie­ka­ją­cy pan mło­dy” czy „Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski — Cio­łek na tro­nie”…

 

Jagieł­ło pod…  prysz­ni­cem. Opo­wie­ści o wład­cach Pol­ski” to bar­dzo uda­na pró­ba prze­my­ce­nia tre­ści dydak­tycz­nych, zgod­nych z fak­ta­mi oraz wie­dzą histo­rycz­ną, ale opo­wie­dzia­nych w spo­sób nie­zwy­kle lek­ki i dow­cip­ny. Tekst peł­ny jest aneg­dot, cie­ka­wo­stek a nawet naj­now­szych teo­rii histo­rycz­nych. Czy wie­dzie­li­ście np.: że Wła­dy­sław II War­neń­czyk miał za sojusz­ni­ka same­go hospo­da­ra woło­skie­go Vla­da II zwa­ne­go Dra­cu­lem, czy­li dia­błem… ojca słyn­ne­go „Wam­pi­ra Dra­ku­li”? O tym, że miesz­ka­ją­cy na Made­rze, ów Wła­dy­sław oże­nił się i miał syna… Krzysz­to­fa Kolum­ba to już z pew­no­ścią sły­sze­li­ście, praw­da? A może zain­te­re­su­je Was cie­ka­wost­ka, że Wła­dy­sław Jagieł­ło był praw­dzi­wym pre­kur­so­rem dzi­siej­sze­go SPA? On zwy­czaj­nie kochał się kąpać i robił to codzien­nie, cze­mu wszy­scy się bar­dzo dzi­wi­li i uwa­ża­li, że świad­czy o pogań­skiej prze­szło­ści kró­la. Tym­cza­sem Bar­ba­ra Radzi­wił­łów­na zmar­ła na raka… Hen­ryk I Wale­zy „miał sła­bość do pach­ni­deł i biżu­te­rii, do tego ota­cza­li go znie­wie­ścia­li męż­czyź­ni w raj­tu­zach z uma­lo­wa­ny­mi twa­rza­mi, w któ­rych domy­śla­no się jego kochan­ków”… w uszach zaś nosił kol­czy­ki. Na lek­cjach histo­rii z pew­no­ścią nie dowie­cie się tak­że, że Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski i Cary­ca Rosji Kata­rzy­na II mie­li namięt­ny romans a  Skrze­tu­ski i Woło­dy­jow­ski to… posta­cie histo­rycz­ne, a Sien­kie­wicz jedy­nie tro­chę pod­ko­lo­ry­zo­wał ich losy… Zain­try­go­wa­ni? Tego jestem pew­na!

Jagieł­ło pod…  prysz­ni­cem. Opo­wie­ści o wład­cach Pol­ski” to książ­ka, któ­ra moż­na a nawet trze­ba czy­tać rodzin­nie, ponie­waż może stać się świet­nym pre­tek­stem do róż­nych dys­ku­sji a naj­młod­szym pew­ne zagad­nie­nia trze­ba jed­nak tro­chę wytłu­ma­czyć. Książ­ka może sta­no­wić dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie lek­cji histo­rii dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej a nawet tych bar­dziej zain­te­re­so­wa­nych histo­rią sze­ścio–  czy sied­mio­lat­ków. Zado­wo­le­ni będą tak­że kone­se­rzy dow­cip­nych a przy tym cie­ka­wych ilu­stra­cji. Miko­łaj Kam­ler okra­sił „Jagieł­łę pod prysz­ni­cem…” serią prze­za­baw­nych rysun­ków, któ­re same w sobie już cie­szą oko. Jan Matej­ko był­by z pew­no­ścią zado­wo­lo­ny, mając god­ne­go saty­rycz­ne­go następ­cę.

Paweł Waku­ła doko­nał rze­czy nie­zwy­kłej — „odcza­ro­wał histo­rię Pol­ski”… tu zaba­wa i nauka two­rzą nie­za­po­mnia­ny duet. Przy tak opo­wie­dzia­nej histo­rii Pol­ski — słyn­ny film „Gra o tron” to mier­ne wypo­ci­ny.

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Jagiełło pod prysznicem

 

Tekst: Paweł Waku­ła
Ilu­stra­cje: Miko­łaj Kam­ler
Jagieł­ło pod prysz­ni­cem.
Opo­wieści o wład­cach Pol­ski
Wydaw­nic­two Lite­ra­tu­ra

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Jagiełło pod prysznicem

 1. Świet­nie, że o tej książ­ce napi­sa­łaś. Szu­kam od dłuż­sze­go cza­su cze­goś cie­ka­we­go o histo­rii — jak do tej pory kla­pa (choć w zapo­wie­dziach wydaw­ni­czych widzia­łam Pia­stów z ilu­stra­cja­mi Boguc­kiej). Aż tu TO! Do listy lek­tur obo­wiąz­ko­wych wpi­su­ję. 😉

 2. mi też się wyjąt­ko­wo podo­ba, chy­ba naj­lep­sza jaką widzia­łam, cho­ciaż cza­sa­mi mam wra­że­nie sztucz­no­ści dia­lo­gów, ale fak­tycz­nie przez czy­ta­nie się zapa­mię­tu­je

 3. I u mnie jest na liście już od jakie­goś cza­su, tym bar­dziej, że tema­ty­ka cie­szy się u nas wzię­ciem.
  Romans Sta­ni­sła­wa Augu­sta i Kata­rzy­ny II pamię­tam wpraw­dzie z histo­rii w liceum, ale o ojcu Kolum­ba nie sły­sza­łam — dobrze wie­dzieć 🙂

 4. Jest juz w naszej domo­wej biblio­tecz­ce, ale jesz­cze jej nie czy­ta­ly­smy. Sly­sza­lam duzo dobre­go na jej temat.

 5. Z pew­no­ścią po nią się­gnie­my za jakiś czas. Szczególnie,że jest tam coś i o kró­lo­wej.

 6. Naj­le­piej z lek­cji histo­rii pamię­tam wła­śnie aneg­dot­ki i krót­kie, zabaw­ne opo­wiast­ki o posta­ciach histo­rycz­nych, nie daty i fak­ty uję­te w suchych, ele­ganc­kich zdan­kach. Jestem jak naj­bar­dziej za tym, żeby naukę histo­rii, fizy­ki czy che­mii, zacząć wła­śnie w taki przy­jem­ny spo­sób, dużo zaba­wy, dużo rado­chy i swo­bo­dy w pozy­ski­wa­niu wie­dzy.
  Mojej mamie ta książ­ka na pew­no się bar­dzo spodo­ba 😀

 7. Tak, przy­łą­czam się do dys­ku­sji i potwier­dzam, że mało jest dobrych ksią­żek histo­rycz­nych dla dzie­ci. Świet­nie się czy­ta serię Strrrrr­rasz­na Histo­ria (to nie hor­ror)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *