Kreatywna edukacja czyli rodzinny weekend pełen wrażeń 

Co, i ile włożysz, to i tyle wyjmiesz

Zna­cie „zasa­dę waliz­ki”? To bar­dzo pro­sta zasa­da wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. Mówi ona, że „ile dasz dziec­ku (cza­su, miło­ści, zain­te­re­so­wa­nia, wspar­cia, świa­ta itd.), to potem ono tyle odda to oto­cze­niu”. Odda tyl­ko tyle ile samo dosta­ło… ni mniej ni wię­cej!
My sta­ra­my się, aby „waliz­ka” nasze­go dziec­ka była zawsze peł­na, inspi­ru­ją­ca i róż­no­rod­na… Kre­atyw­ność, zaba­wa, ale… i wie­dza! Wie­dza o samym sobie i wie­dza o ota­cza­ją­cym nas świe­cie! Rodzic tutor, coach i… przy­ja­ciel!

Wyprawa do Wieliczki — Noc Muzeów 2017

Week­end zaczął się napraw­dę wystrza­ło­wo. Dla naszych dziew­czyn (bo przy­jaźń to prze­cież magia), była to chy­ba pierw­sza aż tak poważ­na noc­na wypra­wa.… Noc­ne zwie­dza­nie kopal­ni brzmi tajem­ni­czo i mega eks­cy­tu­ją­co. Zaba­wa i… kre­atyw­na edu­ka­cja!
Naj­pierw jed­nak zwie­dzi­li­śmy Zamek Żup­nyMuzeum Żup Kra­kow­skich .
 
kreatywna edukacja


 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
I w koń­cu wybi­ła godzi­na praw­dy… Kopal­nia Soli i noc­ne zwiedzanie.…rozpoczęte.
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Noc­ne ilu­mi­na­cje zam­ku i basz­ty były fan­ta­stycz­ne. Muzeum Żup Kra­kow­skich mia­ło dla dzie­cia­ków (i doro­słych) spo­ro atrak­cji…
 
kreatywna edukacja
 
Rynek w Wie­licz­ce tez oka­zał się bar­dzo atrak­cyj­ny…
 
kreatywna edukacja
 

Wielcy Kompozytorzy w Krakowie

Sobo­ta zaczę­ła się bar­dzo muzycz­nie i kon­kur­so­wo. Kto wie, może uda nam się wyje­chać do Lip­ska?
 
kreatywna edukacja


 

Spacer Detektywistyczny „Szkoła Czarnoksiężników — Pan Twardowski”

Zna­cie histo­rię Pana Twar­dow­skie­go? My wraz z Fish­ka Kra­kow Tours — Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­sticz­ne wybra­li­śmy się na detek­ty­wi­stycz­ne warsz­ta­ty tere­no­we dla dzie­ci. Kre­atyw­na edu­ka­cja to prze­cież jeden z naj­faj­niej­szych spo­so­bów spę­dza­nia wol­ne­go cza­su!
Śla­dów Mistrza Twar­dow­skie­go szu­ka­li­śmy już w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Kra­ko­wa. Pałac Krzysz­to­fo­ry to był cie­ka­wy trop…

kreatywna edukacja


 
Wię­cej wska­zó­wek cze­ka­ło na nas na Ryn­ku Pod­gór­skim i w Par­ku Bed­nar­skie­go.
Eki­pa małych detek­ty­wów od razu przy­stą­pi­ła do pro­wa­dze­nia śledz­twa!
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Burza pomy­słów…
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Nowe śla­dy cze­ka­ły na nas na Wzgó­rzu Laso­ty.
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Ostat­nia nara­da i w koń­cu… Uda­ło się! Zagad­ka roz­wią­za­na!
 
kreatywna edukacja
 

Dama odwiedza Damę — Muzeum Narodowe w Krakowie

Nie­dziel­ny pora­nek roz­po­czę­li­śmy bar­dzo kul­tu­ral­nie… Nasza eki­pa posta­no­wi­ła odwie­dzić „Damę z Gro­no­sta­jem”.
 
kreatywna edukacja


 
kreatywna edukacja
 

Piknik w Parku Jordana — Zostań Przyjacielem Parku Narodowego

Po emo­cjach arty­stycz­nych przy­szedł czas na zaba­wę w ple­ne­rze… Warsz­ta­ty, kon­kur­sy, poka­zy, gry i zaba­wy… to tyl­ko nie­licz­ne atrak­cje!
 
kreatywna edukacja


 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Medal zdo­by­ty!
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 

Piknik zwierzęcy — Błonia

Nie­zmor­do­wa­na i rząd­na wie­dzy archi­me­de­so­wa pocie­cha dal­szych emo­cji szu­ka­ła na rodzin­nym pik­ni­ku na Bło­niach.
Odwie­dzi­li­śmy sta­no­wi­ska gdzie roz­go­ści­ły się m.in.: Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Kró­li­kom „Usza­ta Przy­stań” oraz Kra­kow­ska Fun­da­cja Pomo­cy Zwie­rzę­tom „Sta­wia­my na Łapy”.
 
kreatywna edukacja


 
kreatywna edukacja
 
Na pik­ni­ku była tak­że wysta­wa zwie­rząt egzo­tycz­nych oraz roślin owa­do­żer­nych.
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 

Smerfy — poszukiwacze przygód

Sza­lo­ny week­end zakoń­czył się wspól­na smer­fa­stycz­ną zaba­wą… Warsz­ta­ty kuli­nar­ne, poka­zy che­micz­ne, kino i wie­le innych atrak­cji dostar­czy­ły wszyst­kim wie­lu fan­ta­stycz­nych emo­cji.
 
kreatywna edukacja


 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
kreatywna edukacja
 
Tytuł Super Smer­fa został zdo­by­ty!
 
kreatywna edukacja
 

Kreatywna edukacja czyli rodzicielstwo pełne wrażeń

Week­end był bar­dzo inten­syw­ny i jed­no­cze­śnie mega eks­cy­tu­ją­cy! Zmę­cze­ni, ale bar­dzo szczę­śli­wi, zaczerp­nę­li­śmy mul­tum inspi­ra­cji na cały nad­cho­dzą­cy tydzień. Pla­nu­jąc rodzin­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su, pamię­taj­cie, aby zawsze kon­sul­to­wać swo­je pro­po­zy­cje z naj­młod­szy­mi. Dzię­ki temu zado­wo­le­ni będą i rodzi­ce i dzie­ci!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *