Praprabajki czyli archeologia dla małych dzieci 

Uwiel­bia­my cha­dzać do Muzeum, a Wy? Naszym ulu­bio­nym jest Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie. To tu nasza cór­cia prze­ży­ła pierw­sze fascy­na­cje mumia­mi i Egip­tem, to tu pozna­wa­ła śre­dnio­wiecz­ne dzie­je Kra­ko­wa i oko­lic, to w koń­cu wła­śnie tu zetknę­ła się po raz pierw­szy z pre­hi­sto­rią. Gale­rię z wysta­wy „Pra­dzie­je i wcze­sne śre­dnio­wie­cze Mało­pol­ski” może­cie zoba­czyć TUTAJ

I o owej Pre­hi­sto­rii chcia­ła­bym Wam dziś tro­chę opo­wie­dzieć. Eks­po­zy­cje muze­al­ne są na praw­dę fan­ta­stycz­ne do pozna­wa­nia naj­daw­niej­szych dzie­jów świa­ta, nawet z per­spek­ty­wy cał­kiem małe­go dziec­ka. Czło­wiek i jego przod­ko­wie poka­za­ni są przez pry­zmat zmian śro­do­wi­sko­wych,  przez tryb życia i spo­so­by zdo­by­wa­nia poży­wie­nia, przez zmie­nia­ją­cy się strój i miesz­ka­nie, przez wie­rze­nia i zwy­cza­je pogrze­bo­we czy w koń­cu przez sztu­kę użyt­ko­wą i tą bar­dziej „sztu­kę udu­cho­wio­ną”.

 

Super fraj­dą są tak­że wsze­la­kie Pik­ni­ki Arche­olo­gicz­ne. Nasz ostat­ni w maju 2015r. był praw­dzi­wym hitem! XII Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny — „Na pra­dzie­jo­wych ścież­kach” moc­no zawład­nął ser­cem i umy­słem naszej małej „India­na Jones w spód­ni­cy”. Z resz­tą zobacz­cie sami…

 
Samo­dziel­nie zapo­lo­wa­łam na Mamu­ta!
 
na pradziejowych ścieżkach


 
Upo­lo­wa­ne­go Mamu­ta zanio­słam do nasze­go obo­zo­wi­ska… Wódz był bar­dzo zado­wo­lo­ny!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Wszyst­ko dobrze ale kotle­ty z Mamu­ta bez panier­ki? Musia­łam sobie zro­bić mąkę.
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Robię sobie mąkę a tym­cza­sem dziel­ni wojo­wie wyta­pia­ją… miedź
 
na pradziejowych ścieżkach
 
A u mnie obo­zo­wi­sku Wódz zno­wu chwa­li się jak roz­pa­lić ogień bez zapa­łek…
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Pomy­śla­łam, że war­to sko­czyć do pre­hi­sto­rycz­nej gale­rii han­dlo­wej… Na tek­sty­liach ponoć wyprze­daż!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Ostat­ni rzut okiem na tar­go­wi­sko i … lecę sma­żyć tego Mamu­ta!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Pierw­sza lek­cja wikli­niar­stwa…
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Jesz­cze tyl­ko wizy­ta u…kolegów Meri­dy Walecz­nej i już serio wra­cam do Mamu­ta!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Dobra to jak szedł ten prze­pis na flacz­ki z Mamu­ta?
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Oj… nor­mal­nie gar­nek mi się zepsuł…
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Sąsiad­ki popro­si­ły mnie o pomoc przy mie­le­niu mąki…. Kur­czę… skąd one maja taki faj­ny sprzęt?
 
na pradziejowych ścieżkach
 
U kowa­la też cie­ka­wie!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Gli­nia­ne tablicz­ki… sąd sko­rup­ko­wy, czy co?
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Pale­oli­tycz­ne puz­zle 3D
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Muszę zro­bić mamie nowy kubek na kawę…
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Księż­nicz­ka być!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Każ­de chęt­ne dziec­ko, któ­re chcia­ło przy­łą­czyć się do zaba­wy dosta­wa­ło spe­cjal­ny INDEKS !
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Tu zdo­by­wa­łam kolej­ne arche­olo­gicz­ne spraw­no­ści.
 
na pradziejowych ścieżkach
 
Mistrzu­nio jestem!
 
na pradziejowych ścieżkach
 
 

Z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na nową edy­cję Pik­ni­ku w tym roku i w ocze­ki­wa­niu na to wyda­rze­nie wpa­dła nam w ręce nie­zwy­kła książ­ka —  „Pra­pra­baj­ki. Arche­olo­gia dla dzie­ci”.

Świet­ny tan­dem arche­olo­gów Miro­sław Andra­łojć i Joan­na Sawic­ka stwo­rzy­li fan­ta­stycz­ną ksią­żecz­kę dla dzie­ci, któ­ra powin­na na sta­łe zago­ścić w każ­dej domo­wej biblio­tecz­ce. Zaba­wy rymo­wa­ny tekst i ory­gi­nal­ne ilu­stra­cje z łatwo­ścią wpa­da­ją w ucho i oko nawet naj­młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Wpraw­ne oko z łatwo­ścią dostrze­że tu moc­ne inspi­ra­cje spod zna­ku przy­gód Kozioł­ka Matoł­ka.

Ksią­żecz­ka ma zale­d­wie dwa­dzie­ścia kil­ka stron i całość czy­ta się nie­zwy­kle lek­ko i szyb­ko, ale może­cie być pew­ni, że są to nie­zwy­kłe stro­ny. „Pra­pra­baj­ki. Arche­olo­gia dla dzie­ci” to czte­ry krót­kie baj­ki opi­su­ją­ce pra­pra­dzie­je czło­wie­ka od pale­oli­tu do epo­ki żela­za. W książ­ce spo­ty­ka­my pre­hi­sto­rycz­ne zwie­rzę­ta (mamu­ty, niedź­wie­dzie jaski­nio­we i noso­roż­ce wło­cha­te), zaglą­da­my do pra­daw­nych „domostw”(jaskinie z pale­oli­tu, neo­li­to­we domy z gli­ny i sło­my), oglą­da­my pry­mi­tyw­ne ozdo­by, narzę­dzia, przy­rzą­dy i broń (krze­mien­ne ostrza gro­tów, ryl­ce i dra­pa­cze, drew­nia­ne i gli­nia­ne misy oraz dzba­ny, ozdo­by czy sie­kier­ki lub mie­cze z brą­zu). W koń­cu docie­ra­my do epo­ki żela­za a tam gro­dy z fosą, Cel­to­wie i … rzym­scy kup­cy co o bursz­tyn pyta­ją i soli wypa­tru­ją. Po dro­dze spo­ty­ka­my pierw­sze udo­mo­wio­ne psy, bydło i konie. Ale gdzie były wte­dy koty? Nie­ste­ty tyl­ko na to pyta­nie nie mogłam odpo­wie­dzieć moje­mu dziec­ku. Cóż cze­ka mnie chy­ba grze­ba­nie gdzieś w cze­lu­ściach biblio­tek i inter­ne­tu. To napraw­dę nie­wia­ry­god­ne, że na tych zale­d­wie kil­ku­na­stu stro­nach moż­na zna­leźć tyle wie­dzy i świet­nie się przy tym bawić.

U nas czy­ta­nie „Pra­pra­ba­jek” zakoń­czy­ło się min. zbu­do­wa­niem praw­dzi­wej jaski­ni, obej­rze­niem kil­ku odcin­ków „Był sobie czło­wiek” i kil­ko­ma cał­kiem faj­ny­mi zaba­wa­mi.

 
Okład­ka naszej boha­ter­ki
 
aligncenter


 
Trud­ne począt­ki czło­wie­ka z pale­oli­tu…
 
aligncenter
 
Mamut i narzę­dzia z krze­mie­nia
 
aligncenter
 
W neo­li­cie poja­wia się… pies i bydło a czło­wiek w koń­cu wyszedł z jaskiń
 
aligncenter
 
Lep­sza broń i począt­ki rol­nic­twa
 
aligncenter
 
Epo­ka brą­zu a w niej kobie­ta zawsze chce być pięk­na wiec pro­si o ozdo­by
 
aligncenter
 
Cał­kiem cywi­li­zo­wa­ne cha­ty i roz­wój garn­car­stwa oraz tkac­twa
 
aligncenter
 
Epo­ka żela­za czy­li czas udać się do Bisku­pi­na
 
aligncenter
 
Pró­bu­je­my zro­bić mąkę ryżo­wa przy pomo­cy krze­mie­nia i… parow­nicz­ki. Dobre ćwi­cze­nie na moto­ry­kę małą i… cier­pli­wość.
 
aligncenter
 
Naskal­ne rysun­ki balo­no­we – ćwi­czy­my moto­ry­kę małą
 
aligncenter
 
Zaba­wa w arche­olo­gów „Odszu­kaj i popraw błąd w eks­po­zy­cji muze­al­nej”. Ćwi­cze­nie na kon­cen­tra­cję oraz syn­te­zę i ana­li­zę wzro­ko­wą.
 
aligncenter
 
Czas na naukę szy­cia bez igły czy­li trze­ba jakoś sobie radzić by być mod­nym w pre­hi­sto­rii. Tu też ćwi­cze­nie na moto­ry­kę małą i… pre­cy­zję.
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne „mydla­ne rzeź­biar­stwo’. Ćwi­cze­nie na moto­ry­kę małą i pre­cy­zję ruchów.
 
aligncenter
 
Zaba­wa w arche­olo­gów „Poskła­daj pek­nie­ta misę” – ćwi­cze­nie na syn­te­zę i ana­li­zę wzro­ko­wą oraz koor­dy­na­cje oko- ręka.
 
aligncenter
 
Zaba­wa „łow­cy mamu­tów”… każ­dy upo­lo­wa­ny mamut jest przy­pię­ty do tabli­cy tro­feum. Dość trud­ne ćwi­cze­nie na moto­ry­kę małą (dzie­ko musi zła­pać w pal­ce mała szpil­kę, mały cekin a potem przy­szpilć cekin do piłecz­ki ze sty­ro­pia­nu)
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne tkac­two… na pla­sti­ko­wym krze­se­łecz­ku dla dzie­ci. Dosko­na­łe ćwi­cze­nie na moto­ry­kę małą.
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne tkac­two… na pla­sti­ko­wym krze­se­łecz­ku dla dzie­ci. Zaba­wa wyma­ga sku­pie­nia i pre­cy­zji.
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne dzie­ło jest iście impo­nu­ją­ce. A ile tam węzeł­ków…
 
aligncenter
 
 
No a tu bar­dzo pro­sta zaba­wa w segregowanie…czyli moto­ry­ka mała raz jesz­cze. Tym razem kobie­ta pre­hi­sto­rycz­na robi­ła „domo­we porząd­ki w kuchen­nej szaf­ce”
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycznw łata­nie dziur w tka­ni­nie czy­li zaba­wa „coś z nicze­go”… a ile tu moto­ry­ki małej
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne garn­car­stwo w nowym wyda­niu… moto­ry­ka mała rzą­dzi.
 
aligncenter
 
Pre­hi­sto­rycz­ne garn­car­stwo i zdob­nic­two.
 
aligncenter
 
 

Miro­sław Andra­łojć
Joan­na Sawic­ka
Pra­pra­baj­ki Arche­olo­gia dla dzie­ci
Muzeum Począt­ków Pań­stwa Pol­skie­go

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *