O tym, jak historia Polski dla dzieci kartami do gry była pisana…Historia — zbiór faktów, które nie mu­siały zajść /Stanisław Jerzy Lec/

Stwo­rze­nie dobrej książ­ki histo­rycz­nej, wcią­ga­ją­cej gry czy świet­nych puz­zli, to napraw­dę bar­dzo trud­na spra­wa! Jed­nak praw­dzi­wym wyzwa­niem sta­je się chwi­la, kie­dy mamy coś stwo­rzyć z myślą, że ma to być histo­ria Pol­ski opo­wie­dzia­na spe­cjal­nie dla dzie­ci. Na szczę­ście, co jakiś czas na ryn­ku poja­wia­ją się praw­dzi­we pereł­ki… Tym razem chce­my Wam poka­zać dwie gry kar­cia­ne, w któ­rych histo­ria Pol­ski dla dzie­ci, opo­wie­dzia­na jest w napraw­dę genial­ny spo­sób!

Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” to zde­cy­do­wa­nie pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na do począt­ku­ją­cych miło­śni­ków wie­dzy histo­rycz­nej, nato­miast „Pio­truś Kró­lew­ski — Pia­sto­wie” z pew­no­ścią ucie­szy tych nie­co bar­dziej zaawan­so­wa­nych znaw­ców tema­tu.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Historia Polski dla dzieci na szybko…

Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” tra­fił do nas zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie i… tro­chę z przy­pad­ku. Pew­na wspa­nia­ła zna­jo­ma, któ­ra jakiś czas temu pozna­li­śmy na stro­nie edu­ka­cji domo­wej na Face­bo­ok, zro­bi­ła nam kie­dyś praw­dzi­wą nie­spo­dzian­kę i przy­sła­ła nam taki wła­śnie pre­zent z War­sza­wy.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

O tym jak mała Marysia historię Polski poznawała

Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” tra­fił do nas, co praw­da jakiś czas temu, ale cią­gle jest to dla nas gra waż­na i moc­no wcią­ga­ją­ca. Muzeum Histo­rii Pol­ski wyda­ło na rynek grę kar­cia­ną, któ­ra w bar­dzo przy­stęp­ny, nar­ra­cyj­ny i przede wszyst­kim nowo­cze­sny spo­sób przy­bli­ża histo­rię nasze­go kra­ju.
Na 29 kar­tach przed­sta­wio­no opo­wieść o 15, chy­ba naj­bar­dziej zna­nych wład­cach Pol­ski, z róż­nych epok histo­rycz­nych, począw­szy od Miesz­ka I, a skoń­czyw­szy na posta­ci Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Naszym zda­niem „Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” skie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do młod­szych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy dopie­ro pozna­ją histo­rię nasze­go kra­ju. Ta cie­pła, rodzin­na gra z pew­no­ścią ucie­szy każ­de­go począt­ku­ją­ce­go wiel­bi­cie­la histo­rii. Postać każ­de­go z wład­ców poka­za­na jest przez pry­zmat atry­bu­tu, któ­ry nie­odzow­nie koja­rzy się z jego oso­bą.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Roz­gryw­kę moż­na toczyć na kil­ka spo­so­bów: kla­sycz­ne Memo­ry, Pio­truś czy Karu­ze­lę… Nie­za­leż­nie co wybie­rze­cie, to jed­nak za każ­dym razem „Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” stwa­rza fan­ta­stycz­ny pre­tekst do pozna­wa­nia histo­rii Pol­ski.
Dzie­ci mogą też grać samo­dziel­nie, ponie­waż do gry dołą­czo­na jest spe­cjal­na „ścią­ga histo­rycz­na”, któ­ra może się przy­dać zwłasz­cza na począt­ku pozna­wa­nia tej zaba­wy.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Nie­któ­rzy mogą dostrzec pewien minus… Otóż kar­ty są ponu­me­ro­wa­ne — każ­dy wład­ca i odpo­wia­da­ją­cy mu atry­but mają ten sam numer. Naszym zda­niem nie jest to prze­szko­da, ponie­waż takie uła­twie­nie speł­nia też role auto­kon­trol­ną, kie­dy dzie­ci pró­bu­ją grać samo­dziel­nie bez opie­ki doro­słych.

My zasto­so­wa­li­śmy taką meto­dę, że każ­da zna­le­zio­na przez cór­kę para, wią­za­ła się z „koniecz­no­ścią” wytłu­ma­cze­nia, dla­cze­go to jest pra­wi­dło­wy wybór.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

My jed­nak zapra­gnę­li­śmy cze­goś wię­cej…

 

Był sobie król… czyli cudowności w Składzie towarów u Kacpra Ryxa

Pew­ne­go dnia tra­fi­li­śmy tam, gdzie praw­do­po­dob­nie znaj­du­je się praw­dzi­wy raj dla wszyst­kich miło­śni­ków histo­rii Pol­ski… Tuż przy Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie, nie­da­le­ko od Kościo­ła Mariac­kie­go, znaj­du­je się zupeł­nie wyjąt­ko­we i magicz­ne miej­sce — Skład towa­rów u Kac­pra Ryxa. To wła­śnie tu możesz zoba­czyć i przede wszyst­kim kupić wszyst­ko, to co pozwo­li ci poczuć się, jak miesz­ka­niec Kra­ko­wa żyją­cy cza­sach kró­lo­wej Bony i Zyg­mun­ta Sta­re­go.
A wszyst­ko zaczę­ło się tak…

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Kacer Ryx, a gdzie jest Hipolit?

Do Kamie­ni­cy Hipo­li­tów, na Pla­cu Mariac­kim 3 wybra­łam się z cór­cią, wła­śnie w odwie­dzi­ny do Hipo­li­ta. Kota Hipo­li­ta! Hipo­lit był kie­dyś zabie­dzo­nym, brud­nym i bez­dom­nym dachow­cem… Pew­ne­go dnia jed­nak uśmiech­nę­ło się do nie­go praw­dzi­we szczę­ście. Kustosz Oddzia­łu Muzeum Histo­rycz­ne­go Mia­sta Kra­ko­wa — Kamie­ni­ca Hipo­li­tów uli­to­wał się nad czwo­ro­noż­ną futrza­ną bie­dą i… odtąd Hipo­lit został Kotem Muze­al­nym.
Jak wieść nie­sie czwo­ro­noż­ny Gospo­darz Muzeum z wiel­ką aten­cją trak­tu­je wszyst­kie ele­men­ty wypo­sa­że­nia tego miej­sca i codzien­nie rano robi obchód całej eks­po­zy­cji. Hipo­lit bywa wszę­dzie i… wszę­dzie jest lubia­ny. Urok i czar oso­bi­sty oraz wro­dzo­ny uwo­dzi­ciel­ski koci wdzięk ma nie­zwy­kłą moc przy­cią­ga­nia nie tyl­ko Kra­ko­wian, ale i… tury­stów. Hipo­lit latem wyle­gu­je się na wysta­wie skle­pu histo­rycz­ne­go Kac­per Ryks, albo w sie­ni przed Cafe Bar Magia i jak magnes przy­cią­ga gości. Zimą zaś wysy­pia się na mięk­kich i przy­tul­nych kana­pach w kawiar­ni albo… na kana­pie w gabi­ne­cie kusto­sza.
Tego dnia Hipo­lit urzę­do­wał wła­śnie w Skła­dzie towa­rów u Kac­pra Ryxa

 

Królewski Piotruś czyli… książka to za mało

Hipo­lit oczy­wi­ście kolej­ny raz nas ocza­ro­wał… I jakoś tak nie wia­do­mo, gdzie i kie­dy w mojej toreb­ce nagle wylą­do­wa­ło opa­słe tomi­sko pt.: „Był sobie Król… Poczet Pia­stów” autor­stwa Pana Mariu­sza Wol­l­ne­go oraz genial­na (jak się póź­niej oka­za­ło) rodzin­na gra kar­cia­na „Pio­truś Kró­lew­ski — Pia­sto­wie”.
Jesz­cze wte­dy nie prze­czu­wa­li­śmy, że otwar­cie tego nie­wiel­kie­go bia­łe­go, kar­to­ni­ko­we­go pude­łecz­ka spo­wo­du­je, że nasza rodzi­na prze­pad­nie dla całej ludz­ko­ści na kolej­nych kil­ka godzin!

W pude­łecz­ku znaj­du­ją się prze­pięk­nie, ilu­stro­wa­ne kar­ty przed­sta­wia­ją­ce 16 pol­skich wład­ców oraz tyleż samo kart wyobra­ża­ją­cych zwią­za­ne z nimi atry­bu­ty. Tytu­ło­wym Czar­nym Kró­lew­skim Pio­tru­siem jest nikt inny jak sam… kra­kow­ski Stań­czyk.

Wyobra­że­nia Bole­sła­wa Chro­bre­go, Świę­tej Kin­gi, Wła­dy­sła­wa Łokiet­ka, Lecha czy Kró­la Kra­ka, budzą oczy­wi­ste sko­ja­rze­nia nawet u począt­ku­ją­cych wiel­bi­cie­li histo­rii Pol­ski… Ilu­stra­tor­ka kart — Pani Zuza Wol­l­ny, tchnę­ła jed­nak nowe­go, ożyw­cze­go ducha w zda­wa­ło­by się sta­rą, a jed­nak kul­to­wą grę kar­cia­ną.

 

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

No to teraz czas na mały test histo­rycz­ny… Jakie atry­bu­ty wią­żą się np. z: Kazi­mie­rzem Spra­wie­dli­wym, Lesz­kiem Bia­łym, Hen­ry­kiem Pro­bu­sem, Wacła­wem II czy Kazi­mie­rzem Odno­wi­cie­lem?

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Zapew­ne część z Was koja­rzy sobie legen­dę o tym jak Hen­ryk Pro­bus poży­czył pie­nią­dze od cza­row­ni­cy, a w zastaw oddał swo­ich ryce­rzy… Wiedź­ma zamie­ni­ła ich wła­śnie w gołę­bie.

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Ale o tym, że Wacław II, panicz­nie bał się kotów, tego z pew­no­ścią nie wie­dzie­li­ście?!
(hihi­hi.… a nasza kot­ka Rok­so­lan­ka o tym wie­dzia­ła 😉

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

No dobra, a taki Leszek Bia­ły? Jakie­go atry­bu­tu nale­ży ocze­ki­wać w naszej grze? Kufel piwa Kocha­ni! Co??? Tak! Podob­no Leszek Bia­ły odmó­wił Papie­żo­wi udzia­łu w kru­cja­cie do Zie­mi Świę­tej, ponie­waż nie zna­li tam piwa… a On kochał piwo!

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

I to jest histo­ria Pol­ski dla dzie­ci? Czu­je­cie się zasko­cze­ni i… tro­chę zanie­po­ko­je­ni stop­niem trud­no­ści tej gry? Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie! „Pio­truś Kró­lew­ski — Pia­sto­wie” posia­da spe­cjal­ną wkład­kę histo­rycz­ną, któ­ra poma­ga gra­czom pod­czas wszyst­kich warian­tów roz­gryw­ki. A moż­na grać w kla­sycz­ne­go Pio­tru­sia, Memo­ry czy Karuzelę.…oraz w co tyl­ko przyj­dzie wam do gło­wy!

 

 

Historia Polski dla dzieci kartami pisana

 

Naszym zda­niem gra „Pio­truś Kró­lew­ski — Pia­sto­wie”, to histo­ria Pol­ski dla dzie­ci i… doro­słych jakiej jesz­cze nie było na naszym ryn­ku! Gra ide­al­nie kom­po­nu­je się i uzu­peł­nia książ­kę „Był sobie Król… Poczet Pia­stów”. Na naszą recen­zje tej książ­ki musi­cie jed­nak tro­chę pocze­kać, gdyż dopie­ro zaczę­li­śmy wni­kli­we jej stu­dio­wa­nie.

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że  „Poczet kró­lów i ksią­żąt pol­skich” oraz „Pio­truś Kró­lew­ski — Pia­sto­wie” mogą stać się cen­ny­mi nabyt­ka­mi każ­dej pol­skiej rodzi­ny. War­tość obu pro­duk­tów z pew­no­ścią doce­nią tak­że nauczy­cie­le histo­rii oraz edu­ka­to­rzy domo­wi.
My szcze­rze pole­ca­my!

 

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Komen­tuj­cie, laj­kuj­cie i udo­stęp­niaj­cie.

 

Komentarz na temat “O tym, jak historia Polski dla dzieci kartami do gry była pisana…

  1. Szko­da, że jak byłam w czerw­cu w Kra­ko­wie to tych kart u Ryxa nie było, ale za to mie­li­śmy to szczę­ście poznać Mariu­sza Wol­l­ne­go. Jest on prze­cu­dow­nym, cha­ry­zma­tycz­nym czło­wie­kiem. Jak będę w Kra­ko­wie to na pew­no wstą­pię po kar­ty. I zga­dza się ten sklep jest cudow­ny i nie koniecz­nie ma tyl­ko histo­rycz­ne rze­czy. Zaku­pi­łam tam pięk­ne witra­że Duda­ka i Dzię­cio­ła Zie­lo­ne­go. 🙂
    Dzię­ku­je za udo­stęp­nie­nie wia­do­mo­ści o kar­tach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *