Akcja czytelnicza: Jak nie czytam, jak czytam!Idze, idze głuptasie, bajoku mówiła mi Pani gdy chodziłam do zerówki! Ty nawet nie wiesz jak korzystać z książek. Ale Pani nie znała mojego największego sekretu… ja od 4 roku życia umiałam płynnie czytać, a na lekcjach zwyczajnie… się nudziłam. Wkurzyłam się nieźle i „se poszłam” do biblioteki, a tam… wygrałam konkurs na Czytelnika Roku dla dzieci w kategorii do lat 9! I powtórzyłam to… jeszcze 2 razy!

 

Jak nie czytam, jak czytam!

Czy wie­cie, że 7 czerw­ca 2019 r. odby­wa­ła się akcja czy­tel­ni­cza Jak nie czy­tam, jak czy­tam!  Orga­ni­za­to­rem akcji była redak­cja mie­sięcz­ni­ka Biblio­te­ka w Szko­le wraz z ponad 2000 biblio­tek i innych insty­tuc­ki z całe­go kra­ju. Akcja roz­po­czę­ła się o godz. 10:00 —  ucznio­wie z całej Pol­ski bez przy­mu­su czy­ta­li swo­je ulu­bio­ne książ­ki. Sym­bo­lem wspól­nej zaba­wy był rekord w licz­bie osób czy­ta­ją­cych w tym samym momen­cie.

Mając trud­ne doświad­cze­nia z zerów­ki (obec­nie koń­czy­my kla­sę III), ale i duże osią­gnię­cia czy­tel­ni­cze nie mogli­śmy prze­ga­pić tej akcji. Nasza rodzin­na eki­pa edu­ku­ją­ca w sys­te­mie edu­ka­cji domo­wej dołą­czy­ła do tego wyda­rze­nia. Rodzin­no — blo­go­we czy­ta­nie Zabaw z Archi­me­de­sem odby­ło się w naszej ulu­bio­nej biblio­te­ce — Oddzia­le dla Dzie­ci Filii nr 56 D Biblio­te­ki Kra­ków w Kra­ko­wie os. Zgo­dy 7. Dzię­ku­je­my eki­pie naszych ulu­bio­nych Pań biblio­te­ka­rek za zgo­dę na „prze­szka­dza­nie” i  prze­pro­wa­dze­nie akcji.

Książ­ka któ­rą czy­ta­li­śmy to: Kra­ina Opo­wie­ści: Zaklę­cie życzeń autor­stwa Chri­sa Col­fe­ra.

 

jak nie czytam, jak czytam

 

jak nie czytam, jak czytam

 

Jak nie czy­tam, jak czy­tam — to nie jedy­na akcja czy­tel­ni­cza w któ­rej bra­ła udział nasza eki­pa. Oto w jakich przed­się­wzię­ciach czy­tel­ni­czych uczest­ni­czy­li­śmy:

 

Konkurs — Czytelnik Roku Biblioteki Kraków

Idze Idze bajo­ku… czy­li jak zostać Czy­tel­ni­kiem Roku 2016

Czy­tel­nik Roku 2017

Podró­żu­je­my Lite­rac­kim Tram­wa­jem oraz  zdo­by­wa­my tytuł „Czy­tel­ni­ka Roku” Biblio­te­ki Kra­ków 2018 *


Od kilku lat uczestniczymy w Festiwalu Literatury dla Dzieci:

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci — Wysta­wa Buten­ko Pinxit

Litew­skie ilu­stra­cje do ksią­żek dla dzie­ci

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci w Kra­ko­wie 2017

Galą wrę­cze­nia Nagro­dy im. Fer­dy­nan­da Wspa­nia­łe­go 2018*


Bierzemy udział w Narodowym Czytaniu:

Mam sie­dem lat i czy­tam Quo Vadis!

Czy­ta­my „Wese­le” S.Wyspiańskiego*


Od ponad 6 lat uczestniczymy wspólnie w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie 2016

Przez morza, oce­any i… w kosmos, czy­li Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie 2017

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki 2018 w Kra­ko­wie okiem Czy­tel­ni­ka Roku


Zorganizowaliśmy wyzwanie książkowe na FB

Wyzwa­nie książ­ko­we: Prze­czy­tam z dziec­kiem 50 lub wię­cej ksią­żek w 2018 roku 

 

Konkurs  Magiczny Czytelnik

Magicz­ny czy­tel­nik — kon­kurs czy­tel­ni­czy Biblio­te­ki Kra­ków*


Czytamy po hiszpańsku

Kon­kurs czy­tel­ni­czy w Insty­tu­cie Cervan­te­sa*

Mary­sia pisze tak­że wła­sną powieść w odcin­kach z gatun­ku roy­al fic­tion — „Tajem­ni­ce kró­lów”. Lubi tak­że uczest­ni­czyć w spo­tka­niach autor­skich.
Jako wiel­ka pasjo­nat­ka histo­rii zaczy­na tak­że czy­tać… bar­dzo gru­be książ­ki histo­rycz­ne dla doro­słych.

 

jak nie czytam, jak czytam

 

Czy teraz któ­raś z moich byłych pań nauczy­cie­lek mia­ła­by odwa­gę zarzu­cić mi pro­ble­my z czy­ta­niem? Jak nie czy­tam, jak czy­tam!

———–

* — rela­cja z wyda­rze­nia jest czę­ścią więk­sze­go tek­stu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *