Litewskie ilustracje do książek dla dzieciLitewskie ilustracje do książek dla dzieci

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci to wyjąt­ko­wa oka­zja do spo­tka­nia się ze zna­ny­mi i lubia­ny­mi pisa­rza­mi oraz ilu­stra­to­ra­mi ksią­żek dla dzie­ci. W tym roku była to tak­że oka­zja, aby poznać tak­że lite­ra­tu­rę zupeł­nie dla nas nie zna­ną…
„Arty­ści z Litwy — współ­cze­sne ilu­stra­cje dla dzie­ci” to fan­ta­stycz­na wysta­wa prac litew­skich ilu­stra­to­rów ksią­żek dla dzie­ci.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia.

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

Litewskie ilustracje do książek dla dzieci

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *