Mam siedem lat i czytam Quo VadisNarodowe czytanie Quo Vadis

Nasza przy­go­da z Akcją Naro­do­we Czy­ta­nie „Quo Vadis” zaczę­ła się od gry tere­no­wej „Śla­da­mi Sien­kie­wi­cza”. Do zma­gań przy­stą­pi­ły trzy dziel­ne dru­ży­ny, któ­re posta­no­wi­ły spró­bo­wać swo­ich sił w tej zaba­wie. Gra roz­po­czę­ła się w Nowo­huc­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Oddzia­le dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży Filii nr 4. Każ­da dru­ży­na otrzy­ma­ła koper­tę z mapą z zazna­czo­ny­mi 5 punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi w Par­ku Ratu­szo­wym.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Zada­niem uczest­ni­ków było poko­na­nie wyzna­czo­nej tra­sy oraz wyko­na­nie zadań kon­kur­so­wych.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Wyni­ki zaba­wy mia­ły zostać ogło­szo­ne pod­czas Akcji Naro­do­we Czy­ta­nie „Quo Vadis”, zor­ga­ni­zo­wa­nej w Par­ku Ratu­szo­wym przez Nowo­huc­ką Biblio­te­kę Publicz­ną dla wszyst­kich miesz­kań­ców Nowej Huty. Wyda­rze­nie to sta­ło się tak­że oka­zją do uro­czy­ste­go otwar­cia pierw­sze­go w Kra­ko­wie BOOK PAR­Kin­gu czy­li rega­łu book­cros­sin­go­we­go na świe­żym powie­trzu. W uro­czy­sto­ści bra­li udział zapro­sze­ni goście, wśród któ­rych zna­leź­li się m.in. przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych — Pan Sta­ni­sław Moryc oraz Pan Sena­tor Jerzy Fedo­ro­wicz.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Zapro­sze­ni goście spe­cjal­nie dla miesz­kań­ców Nowej Huty czy­ta­li wybra­ne frag­men­ty „Quo Vadis”.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

W koń­cu nastą­pi­ło ogło­sze­nie wyni­ków gry tere­no­wej. Eki­pa „Zaba­wy z Archi­me­de­sem” zaję­ła pierw­sze miej­sce!

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Nasza mała zapa­lo­na czy­tel­nicz­ka otrzy­ma­ła spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia z rąk Pana Sena­to­ra oraz Pana Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dziel­ni­cy.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

 

Wyjąt­ko­wą chwi­lą tego uro­czy­ste­go dnia był moment, kie­dy nasza pocie­cha zgło­si­ła się do prze­czy­ta­nia frag­men­tu „Quo Vadis”. Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia byli pod ogrom­nym wra­że­niem wystę­pu naszej cór­ki. Debiut radio­wo — tele­wi­zyj­ny wypadł na szóst­kę! Cór­cia udzie­li­ła kil­ku wywia­dów i zna­la­zła się nawet w tele­wi­zyj­nym głów­nym wyda­niu Kro­ni­ki Kra­kow­skiej.
Nasza mała gwiaz­da szczę­śli­wa a jed­no­cze­śnie bar­dzo wzru­szo­na, już zade­kla­ro­wa­ła chęć udzia­łu w takiej impre­zie w roku następ­nym. Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z naszej cór­ki!

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Na koniec nasza pocie­cha popro­si­ła o pamiąt­ko­we zdję­cie ze star­szy­mi kole­żan­ka­mi, któ­re podob­nie jak ona bra­ły udział w Akcji Naro­do­we Czy­ta­nie „Quo Vadis”.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Eki­pa „Zabaw z Archi­me­de­sem” otrzy­ma­ła tor­bę peł­ną książ­ko­wych (i nie tyl­ko) nie­spo­dzia­nek, a każ­dy jej czło­nek pamiąt­ko­wy dyplom.

 

Narodowe czytanie Quo Vadis

 

Marysia czyta Quo Vadis

  

Bis na specjalne życzenie TVP Kraków

  

Tak wyglądał telewizyjny debiut naszej córki w Głównym wydaniu Kroniki w TVP Kraków

  

Fragment wywiadu dla Polskiego Radia Kraków

  

Małą czy­tel­nicz­kę moż­na było usły­szeć tak­że w rela­cji z Naro­do­we­go Czy­ta­nia Quo Vadis w Kra­ko­wie w Pro­gra­mie II Pol­skie­go Radia (aby zna­leźć nale­ży klik­nąć przy­cisk WIĘCEJ pod listą POSŁUCHAJ) lub bez­po­śred­nio tujaj.

 

Dzień spę­dzo­ny wspa­nia­le — a jak mawiał Juliusz Cezar: Veni, Vidi, Vici! A wie­czo­rem była Gala Ope­ret­ko­wa… Ale to już zupeł­nie inna histo­ria!

 

PS: Eki­pa „Zabaw z Archi­me­de­sem” dzię­ku­je Nowo­huc­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej ( w szcze­gól­no­ści Filii nr 4 z Osie­dla Zgo­dy 7) za zapro­sze­nie do udzia­łu w tej wiel­kiej uro­czy­sto­ści.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Mam siedem lat i czytam Quo Vadis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *